Imieniny: Teodory, Grazyny, Ireny

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP
Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00443810/01 z dnia 2022-11-17


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa pięciu odcinków gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Przecław w miejscowościach: Biały Bór, Tuszyma,
Dobrynin, Rzemień, Błonie, Zaborcze, Przecław


SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przecław
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581927
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 7
1.5.2.) Miejscowość: Przecław
1.5.3.) Kod pocztowy: 39-320
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 – Tarnobrzeski
1.5.7.) Numer telefonu: 172276710
1.5.8.) Numer faksu: 175813116
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadmiejski@przeclaw.org
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipgminaprzeclaw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o wyniku postepowania - Budowa pięciu odcinków gminnej sieci wodociągowej ... 11 stycznia 2023 15:14 39
2 pdf Ogloszenie o wykonaniu umowy - Budowa pięciu odcinków gminnej sieci wodociągowej ... 11 stycznia 2023 15:14 32
3 pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert - Budowa pięciu odcinków gminnej sieci wodociągowej ... 15 grudnia 2022 14:31 63
4 pdf Informacja z sesji otwarcia ofert - Budowa pięciu odcinków gminnej sieci wodociągowej ... 2 grudnia 2022 12:21 106
5 pdf Informacja o kwocie jaką Zamawiający postanawia przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Budowa pięciu odcinków gminnej sieci wodociągowej ... 2 grudnia 2022 10:08 81
6 pdf Pytania i odpowiedzi Budowa pięciu odcinków gminnej sieci wodociągowej ... 24.11.2022 24 listopada 2022 10:20 82
7 pdf Ogloszenie Budowa pięciu odcinków gminnej sieci wodociągowej ... 17 listopada 2022 13:39 99
8 pdf SWZ Ogloszenie Budowa pięciu odcinków gminnej sieci wodociągowej ... podpisane 17 listopada 2022 13:39 94
9 pdf SWZ Ogloszenie Budowa pięciu odcinków gminnej sieci wodociągowej ... 17 listopada 2022 13:39 143
10 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy 17 listopada 2022 13:39 76
11 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu war w post 17 listopada 2022 13:39 71
12 doc Zalacznik Nr 3 Wzor oswiadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 17 listopada 2022 13:39 65
13 doc Zalacznik Nr 4 Wykaz osob skierowanych przez wykonawce 17 listopada 2022 13:39 64
14 doc Zalacznik Nr 5 Projekt umowy Wodociagi Gmina Przeclaw 17 listopada 2022 13:39 78
15 rar Zalacznik Nr 6A Dokumentacja projektowa wodociag Bialy Bor - Tuszyma 17 listopada 2022 13:39 108
16 rar Zalacznik Nr 6B Dokumentacja projektowa wodociag Blonie - Przeclaw 17 listopada 2022 13:39 96
17 rar Zalacznik Nr 6C Dokumentacja projektowa wodociag Blonie - Zaborcze 17 listopada 2022 13:39 90
18 rar Zalacznik Nr 6D Dokumentacja projektowa wodociag Dobrynin 17 listopada 2022 13:39 91
19 rar Zalacznik Nr 6E Dokumentacja projektowa wodociag Tuszyma 17 listopada 2022 13:39 96
20 rar Zalacznik Nr 6F Przedmiar robot 17 listopada 2022 13:39 106
21 doc Zalacznik Nr 7 ID postepowania 17 listopada 2022 13:39 68