BUDOWA PLACU REKEACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO W PRZECŁAWIU PRZY UL. PODZAMCZE - POWTÓRZONY


  ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

  ZAPYTANIE OFERTOWE UIOŚiGG.271.7.2019

    Tryb zamówienia: zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej PZP.   Nazwa zadania:   BUDOWA PLACU REKEACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO W PRZECŁAWIU PRZY UL. PODZAMCZE   Wspólny Słownik Zamówień:
  • Kod CPV 45111000-0 Roboty budowlane - roboty ziemne
  • Kod CPV 45233340-4 Roboty budowlane - roboty ziemne i fundamenty pod urządzenia
  • Kod CPV 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
  • Kod CPV 37440000-4 Dostawa i montaż siłowni plenerowych
  • Kod CPV 36535200-2 Wyposażenie placu zabaw
    Załączniki do Zapytania ofertowego:  
  • Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
  • Załącznik nr 2. Wykaz wykonanych robót budowlanych.
  • Załącznik nr 3. Dokumentacja techniczna.
  • Załącznik Nr 4. Przedmiary robót.
  • Załącznik nr 5. Wzór umowy.
   
  1. Nazwa, adres, adres poczty elektronicznej, strony internetowej Zamawiającego
    Gmina Przecław
  1. Kilińskiego 7,
  39-320 Przecław,   Regon                                                 690581927, NIP                                                        817-19-799-11, Telefon                                                (17) 581 31 19 Faks                                                     (17) 581 31 16 Adres strony internetowej           www.przeclaw.org Adres poczty elektronicznej:      urzadmiejski@przeclaw.org    
  2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego
   
  1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z art. 4 pkt 8 uPzp oraz Zarządzeniem Nr 25/2014 Burmistrza Przecławia z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
   
  1. Zapytanie zostało zamieszczone
  • Od 13-02-2019r. na stronie internetowej adres: bipgminaprzeclaw.pl  
  • Od 13-02-2019r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław.
   
  3. Opis przedmiotu zamówienia
    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, polegających na: „Budowie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Przecławiu przy ul. Podzamcze”. Obejmuje następujące elementy robót:  
  1. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe.
  2. Dostawa i montaż wyposażenia placu rekreacyjno-wypoczynkowego –STREFA ZABAW DLA DZIECI /zakup, transport, fundamenty, montaż/:
  • Zestaw zabawowy owad- konik polny - 1 szt.
  • Piaskownica 2,5 x 2,5m -1 szt.
  • Równoważnia belka - 1 szt.
  1. Dostawa i montaż wyposażenia placu rekreacyjno-wypoczynkowego- STREFA FITNES /zakup, transport, fundamenty, montaż/:
  • Rower -1 szt.
  • Narciarz pojedynczy – 1 szt.
  • Wioślarz pojedynczy – 1 szt.
  • Biegacz podwójny – 1 szt.
   
  1. Dostawa i montaż wyposażenia placu rekreacyjno-wypoczynkowego- STREFA FITNES DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH /zakup, transport, fundamenty, montaż/:
  • Wyciąg górny dla niepełnosprawnych -1 szt.
  • Wyciskacz dla niepełnosprawnych-1 szt.
   
  1. Dostawa i montaż wyposażenia placu rekreacyjno-wypoczynkowego URZĄDZENIA UZUPEŁNIAJĄCE, /zakup, transport, fundamenty, montaż/:
  • Ławka pakowa z oparciem -12 szt.
  • Tablica informacyjna 1 szt.
  • Kosz na śmieci w całości metalowy, montowany na fundamencie betonowym-5 szt.
  • Stojak na rowery (na 6 rowerów) – 4 szt.
    Niniejsza inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”                                                   \         Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do zapytania ofertowego:
  • Dokumentacja techniczna - załącznik nr 3
  • Przedmiar robót - załącznik nr 4
  Przedmiar robót obejmuje wszystkie prace związane z wykonaniem całości zamówienia, jednakże ma on jedynie charakter informacyjny, przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac niezbędnych do realizacji zamówienia, przewidzianych w dokumentacji projektowej i niniejszym dokumencie. UWAGA! Zamawiający za urządzenia równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie uważa urządzenia, które są wykonane z tych samych materiałów (dopuszcza się rozbieżności w zakresie średnicy rurek, długości), posiadające odpowiednie certyfikaty potwierdzające spełnienie norm z grupy PN-EN 1176. Zaproponowane urządzenia powinny być gabarytowo porównywalne do zaproponowanych w projekcie (+/- 50 cm). Zamawiający wymaga załączenie do oferty kart katalogowych zaproponowanych urządzeń obejmujących informacje potwierdzające spełnienie przez te urządzenia parametrów zawartych w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
  4. Termin wykonania zamówienia
    Termin rozpoczęcia realizacji zadania z dniem podpisania umowy do dnia 10.05.2019r.
  5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie muszą dołączyć do oferty wykonawcy.
    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego, a dotyczące:
  1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
  Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
  1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
  Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
  1. zdolności technicznej lub zawodowej;
  Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże:
  • wykonanie co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych o wartości nie niższej niż brutto 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesięciu tysięcy złotych) brutto każda z tych robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegającej na wykonaniu placów zabaw i/lub stref fitness (siłowni zewnętrznych) lub placów rekreacyjno –wypoczynkowych.
  UWAGA:
  W zakresie zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule dostaw z montażem, a nie w formule robót budowlanych.
    W wykazie robót budowlanych należy podać: nazwę obiektu budowlanego, wartość wszystkich robót budowlanych, datę wykonania zgodnie z protokołem odbioru, podmiot, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; UWAGA:
  1.     Zamawiający zastrzega, iż na potwierdzenie spełnienia warunku doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest wykazać wykonanie minimum dwóch zadań o zakresie opisanym powyżej. 2.     W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a PZP minimum jeden wykonawca albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie powinni spełniać warunek doświadczenia. Konieczność ich spełniania odnosi się do konsorcjum jako całości, nie do jego poszczególnych członków. 3.     Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przelicza wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów o ich wykonanie.
    Wykaz wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
  6. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
   
  1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający oraz Wykonawcy mają obowiązek przekazywać wyłącznie na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną (adres Zamawiającego: Gmina Przecław ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław, tel. 17 22 76 710, fax 17 58 13 116 adres email: urzadmiejski@przeclaw.org, godziny pracy urzędu), za wyjątkiem złożenia oferty, gdzie zastrzeżona jest forma pisemna.
  2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek potwierdzić fakt otrzymania faksu.
  7. Osoby ze strony zamawiającego uprawnione do porozumienia się z wykonawcami.
    Zamawiający wyznacza następujące osoby do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach dotyczących niniejszego postępowania:   - w zakresie przedmiotu zamówienia            Grzegorz Wilaszek 17/227 67 23, gwilaszek@przeclaw.org Bożena Klaus-Frańczak 17/ 227 67 12, bklaus@przeclaw.org Gmina Przecław 39-320 Przecław, ul. Kilińskiego 7
  8. Termin związania ofertą
   
  1. Wykonawca jest związany ofertą do czasu zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
  9. Opis sposobu przygotowania ofert
    1.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  1. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców), zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy - jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego upoważnione. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
  2. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
  1) Wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego 2) Wykaz wykonanych robót budowlanych wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego 3) Karty katalogowe zaproponowanych urządzeń (zestaw zabawowy owad –konik polny, piaskownica, równoważnia belka, rower, narciarz pojedynczy, wioślarz pojedynczy, biegacz podwójny, wyciąg górny dla niepełnosprawnych, wyciskacz dla niepełnosprawnych) obejmujące informację potwierdzające spełnienie przez te urządzenia parametrów zawartych w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
  1. Ofertę należy umieścić w kopercie
  a/ koperta zaadresowana na adres:     Urząd Miejski w Przecławiu
  1.           Kilińskiego 7,  39-320 Przecław
  oraz opisana: Oferta w ramach zamówienia publicznego poniżej 30 000,00 Euro na:  „Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Przecławiu przy ul. Podzamcze” Nie otwierać przed dniem: 28 luty 2019r. do godz. 1030 b/ koperta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy
  1. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.
  2. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert. Zmiany należy złożyć wg takich samych zasad, jakie obowiązują przy składaniu oferty, z dopiskiem: „Zmiana oferty”.
  3. Wykonawca ma prawo wycofać ofertę przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty musi wpłynąć do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
  4. Wykonawca ma możliwość uzyskania wszelkich możliwych informacji i dokładne zaznajomienie się z przedmiotem zamówienia.
  5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty.
  6. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
  7. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej.
  10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
  1. Składanie ofert
  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miejski w Przecławiu
  1. Kilińskiego 7
  39-320 Przecław (sekretariat-pokój Nr 10) Termin złożenia oferty do 28 luty 2019r do godz. 1000 . Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 1 niniejszego rozdziału, zostaną zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.
  1. Otwarcie ofert
  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miejski w Przecławiu
  1. Kilińskiego 7
  39-320 Przecław Sala Narad – II piętro
  1. Termin otwarcia ofert: 28 luty 2019r o godz. 1030
  11. Opis sposobu obliczania ceny oferty.
   
  1. Należy podać cenę brutto za całość zamówienia (cena winna obejmować wszystkie koszty).
  2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym ceny za realizację przedmiotu zamówienia (wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego).
  3. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku i słownie. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy.
  4. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe określone przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
  Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa. Na etapie składania ofert Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego. Kosztorys ofertowy na kwotę podaną w ofercie zostanie złożony przez Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w dniu zawarcia umowy.
  1. Wszystkie wartości powinny być naliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  2. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
  3. Zamawiający dokona w tekście oferty ewentualnych poprawek oczywistych omyłek pisarskich takich jak:
  • widoczna mylna pisownia wyrazu,
  • ewentualny błąd gramatyczny,
  • niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,
  • rozbieżności pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie.
  1. Zamawiający w obliczeniach zawartych w ofercie dokona poprawek oczywistych omyłek rachunkowych (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek), takich jak błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. W celu ustalenia prawidłowego wyniku działań matematycznych, za poprawne Zamawiający uzna ceny jednostkowe netto/brutto wskazane w ofercie, które posłużą do dalszych obliczeń. Zamawiający zastrzega, że powyższy katalog nie wyczerpuje możliwości poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych. Zamawiający poprawi wszelkie oczywiste omyłki rachunkowe, które wystąpią w ofertach.
  2. Zamawiający w ofercie dokona poprawek innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty, o czym powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
  3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w terminie 2 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o  której mowa w ust. 9.
  11. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
  1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami;
  2. a) cena ofertowa - 100 pkt
  Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
  1. Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:
  2. a) cena ofertowa - wg następującego wzoru:
  IPc = (N/B) x A  gdzie poszczególne litery oznaczają: IPc - ilość punktów z kryterium ceny, N - cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert, B    - cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej), A    - waga danego kryterium wyrażona w punktach - 100 pkt.
  1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów przyznaną przez komisję przetargową wg. powyżej wskazanych kryteriów.
  2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
  3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania dodatkowych kosztów na Zamawiającego, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny dodatkowe koszty, które musiałby ponieść.
  12. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
   
  1. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
  2. Zamawiający – w toku badania i oceny ofert – może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
  4. Realizacja zamówienia nastąpi na podstawie pisemnej umowy.
  5. Umowa zostanie zawarta na wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
  6. W celu zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik.
  7. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną ze wskazaniem na konkretną datę zawarcia umowy.
  8. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu przygotowania i złożenia swojej oferty na przedmiotowe zaproszenie.
  9. Decyzje Zamawiającego są ostateczne. W niniejszym postępowaniu nie przysługują środki odwoławcze.
  10. Jeżeli wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
  13. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia
    Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
  1. jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
  2. jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
  3. jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
  4. jeżeli postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego,
  5. bez podania przyczyn.
  14. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenia zamówienia publicznego.  
   
  1. Zamawiający informuje, iż będzie przetwarzał dane osobowe osób fizycznych uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty.
  2. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
  3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminie Przecław jest Gmina Przecław, w którego imieniu działa Burmistrz Przecławia ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław.
  4. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Przecław: nr telefonu 17 2276710, e-mail: spiecuch@przeclaw.org.
  5. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b „RODO” w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
   1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
   2. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej,
   3. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Przecław przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Przecław.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zakończenia realizacji umowy.
  8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
   1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
   2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
   3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) po upływie 6 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zakończenia realizacji umowy,
   4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
  9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminie Przecław Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  10. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest niezbędny w związku z udziałem Pani/Pana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do wykonania umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
  11. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, stosownie do art. 22 „RODO”.
  12. Wykonawca jest obowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z „RODO” względem osób fizycznych, których dane osobowe przekazuje Zamawiającemu, i których dane pośrednio pozyskał. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił wyżej wymieniony obowiązek informacyjny, wobec osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, zobowiązuje się Wykonawcę do złożenia stosownego pisemnego oświadczenia (treść zamieszczona we wzorze Formularza ofertowego –załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
  15. Załączniki
    Załączniki do zapytania ofertowego:
  1. Formularz ofertowy- Załącznik nr 1.
  2. Wykaz wykonanych robót budowlanych –Załącznik Nr 2.
  3. Dokumentacja techniczna- Załącznik Nr 3.
  4. Przedmiar robót-Załącznik Nr 4.
  5. Wzór umowy -Załącznik nr 5.
   

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 47
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:42:52 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:42:52 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra