Imieniny: Magdaleny, Bogumiły, Urszuli

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łączkach Brzeskich

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00206408/01 z dnia 2021-10-05


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łączkach Brzeskich


SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY


1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przecław
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581927
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 7
1.5.2.) Miejscowość: Przecław
1.5.3.) Kod pocztowy: 39-320
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 – Tarnobrzeski
1.5.7.) Numer telefonu: 172276710
1.5.8.) Numer faksu: 175813116
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadmiejski@przeclaw.org
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipgminaprzeclaw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych –
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o wykonaniu umowy Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Laczkach Brzeskich 11 stycznia 2022 14:14 595
2 pdf Ogloszenie o wyniku postepowania - Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Laczkach Brzeskich 26 listopada 2021 11:31 603
3 pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert - Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Laczkach Brzeskich 18 listopada 2021 10:30 652
4 pdf Informacja z sesji otwarcia ofert - Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Laczkach Brzeskich 22 października 2021 12:39 680
5 pdf Informacja o kwocie jaką Zamawiający postanawia przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Laczkach Brzeskich 22 października 2021 10:07 638
6 pdf Ogloszenie Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Laczkach Brzeskich 5 października 2021 14:31 790
7 pdf SWZ Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Laczkach Brzeskich podpisane 5 października 2021 14:31 735
8 pdf SWZ Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Laczkach Brzeskich 5 października 2021 14:31 740
9 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy 5 października 2021 14:31 719
10 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu war w post 5 października 2021 14:31 716
11 doc Zalacznik Nr 3 Oswiadczenie grupa kapitalowa 5 października 2021 14:31 701
12 doc Zalacznik Nr 4 Wykaz wykonanych robot budowlanych 5 października 2021 14:31 691
13 doc Zalacznik Nr 5 Minimalne parametry urzadzen malej architektury na plac zabaw LB 5 października 2021 14:31 758
14 doc Zalacznik Nr 6 Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Laczkach Brzeskich 5 października 2021 14:31 729
15 rar Zalacznik Nr 7A Projekt Budowa placu zabaw przy SP w Laczkach Brzeskich 5 października 2021 14:31 750
16 rar Zalacznik Nr 7B Przedmiar robot 5 października 2021 14:31 742
17 doc Zalacznik Nr 8 ID postepowania 5 października 2021 14:31 681