- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przecławiu - https://bipgminaprzeclaw.pl -

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łączkach Brzeskich

Udostępnij artykuł
[1]

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00206408/01 z dnia 2021-10-05


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łączkach Brzeskich


SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY


1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przecław
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581927
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 7
1.5.2.) Miejscowość: Przecław
1.5.3.) Kod pocztowy: 39-320
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 – Tarnobrzeski
1.5.7.) Numer telefonu: 172276710
1.5.8.) Numer faksu: 175813116
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadmiejski@przeclaw.org
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipgminaprzeclaw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych –
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o wykonaniu umowy Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Laczkach Brzeskich [2] 11 stycznia 2022 14:14 4
2 pdf Ogloszenie o wyniku postepowania - Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Laczkach Brzeskich [3] 26 listopada 2021 11:31 22
3 pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert - Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Laczkach Brzeskich [4] 18 listopada 2021 10:30 22
4 pdf Informacja z sesji otwarcia ofert - Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Laczkach Brzeskich [5] 22 października 2021 12:39 65
5 pdf Informacja o kwocie jaką Zamawiający postanawia przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Laczkach Brzeskich [6] 22 października 2021 10:07 47
6 pdf Ogloszenie Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Laczkach Brzeskich [7] 5 października 2021 14:31 80
7 pdf SWZ Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Laczkach Brzeskich podpisane [8] 5 października 2021 14:31 83
8 pdf SWZ Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Laczkach Brzeskich [9] 5 października 2021 14:31 67
9 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy [10] 5 października 2021 14:31 65
10 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu war w post [11] 5 października 2021 14:31 68
11 doc Zalacznik Nr 3 Oswiadczenie grupa kapitalowa [12] 5 października 2021 14:31 61
12 doc Zalacznik Nr 4 Wykaz wykonanych robot budowlanych [13] 5 października 2021 14:31 66
13 doc Zalacznik Nr 5 Minimalne parametry urzadzen malej architektury na plac zabaw LB [14] 5 października 2021 14:31 87
14 doc Zalacznik Nr 6 Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Laczkach Brzeskich [15] 5 października 2021 14:31 65
15 rar Zalacznik Nr 7A Projekt Budowa placu zabaw przy SP w Laczkach Brzeskich [16] 5 października 2021 14:31 111
16 rar Zalacznik Nr 7B Przedmiar robot [17] 5 października 2021 14:31 81
17 doc Zalacznik Nr 8 ID postepowania [18] 5 października 2021 14:31 65