Imieniny: Teodory, Grazyny, Ireny

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Budowa, przebudowa dróg gminnych

Udostępnij artykuł

Gmina Przecław: Budowa, przebudowa dróg gminnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzyl/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przecław, krajowy numer identyfikacyjny 54412500000, ul. ul. Jana Kilińskiego 7,39320 Przecław, woj. podkarpackie, państwo Polska, teł. 175 813 119, e-mail dpas@przeclaw.org, faks 175 813 116.

Adres strony internetowej (URL): www.bipgminaprzeclaw.pl Adres profilu nabywcy: REGON 690581927

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 • WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 • KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.bipgminaprzeclaw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Wymagane jest dostarczenie lub przesyłanie ofert pisemnie Adres:

Urząd Miejski w Przeclawiu ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław w pokoju nr 10 – Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Ul) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa, przebudowa dróg gminnych Numer referencyjny: UIOŚiGG.271.4.20l8

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny


Nie

 • Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
 • Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części łub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

 • określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: 1. „Budowa, przebudowa dróg gminnych” – wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Przecław poprzez ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinkach dróg gminnych w lokalizacjach: 1. Przebudowa drogi na dz. nr ew. gr. 1540/2, 1542, 872, 527/1, 871,873 w Błoniu: W zakresie przebudowy drogi wykonać należy zgodnie z przedmiarem robót w lokalizacji jak na szkicu sytuacyjnym (dl. odcinka drogi 310 mb, szer. nawierzchni asf. 3,0 m + pobocza 2×0,5m) : – Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 1I-YI, walec wibracyjny – 1085 m2 – wzmocnienie istniejącej podbudowy z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 5 cm – 1240 m2 – wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5*cm, masa grysowa, samochód do 5»t – 946m2 – pobocza z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 8 cm – 315m2 2. Przebudowa drogi na dz. nr ew. gr. 844, 940 w Błoniu: W zakresie przebudowy drogi wykonać należy zgodnie z przedmiarem robót w lokalizacji jak na szkicu sytuacyjnym: ( dl. odcinka drogi 320 mb, szer. nawierzchni asf. 2,5 m + pobocza 2×0,3m ): – Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 11-V1, walec wibracyjny – 992m2 – wzmocnienie istniejącej podbudowy z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 8 cm
 • 992m2 – wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka

asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5*cm, masa grysowa, samochód do 5*t – 800 m2 – pobocza z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 8 cm – 180 m2 3. Przebudowa drogi na dz. nr ew. gr. 232 w Podolu: W zakresie przebudowy drogi wykonać należy zgodnie z przedmiarem robót w lokalizacji jak na szkicu sytuacyjnym: ( dl. odcinka drogi 148 mb, szer. nawierzchni asf. 2,0 m + pobocza 2×0,3m): – Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-YI, walec wibracyjny – 409,8 m2 – Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studnie rewizyjne fi 425 mm – 4szt – wzmocnienie istniejącej podbudowy z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 10 cm – 424,6 m2 – wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5*cm, masa grysowa, samochód do 5*t – 300m2 – pobocza z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 8 cm – 70m2 4. Przebudowa drogi na dz. nr ew. gr. 1066 w Podolu: W zakresie przebudowy drogi wykonać należy zgodnie z przedmiarem robót w lokalizacji jak na szkicu sytuacyjnym: ( dl. odcinka drogi 230 mb, szer. nawierzchni asf. 2,5 m + pobocza 2×0,5m): -Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-YI, walec wibracyjny – 715 m2 – Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studnie rewizyjne fi 425 mm – 5szt – Wzmocnienie istniejącej podbudowy z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 10 cm – 715 m2 – Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5*cm, masa grysowa, samochód do 5*t – 590 m2 – Pobocza z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 8 cm – pobocza 240 m2 5. Przebudowa drogi na dz. nr ew. gr. 959 w Podolu: W zakresie przebudowy drogi wykonać należy zgodnie z przedmiarem robót w lokalizacji jak na szkicu sytuacyjnym: ( dł. odcinka drogi 230 mb, szer. nawierzchni asf. 2,0 m + pobocza 2×0,3m, remont przepustu pod zjazdem): – remont przepustu – Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, głębokość 60*cm, kategoria gruntu Iłł-IV – 24 m2 – remont przepustu – Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe – 0,9 m3 – remont przepustu – Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PEHD Fi 40«cm – 6 m – remont przepustu – Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 40»cm 2 szt – remont przepustu – Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV – 18 m2 – remont przepustu – Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 20»cm – 18 m2 – Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny – 669 m2 – Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studnie rewizyjne fi 425 mm – 4 szt. – wzmocnienie istniejącej podbudowy z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 10 cm – 669m2 – wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5*cm, masa grysowa, samochód do 5*t 470m2 – Pobocza z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 8 cm – I21m2 6. Przebudowa drogi na dz. nr ew. gr. 1053/16 w Tuszymie W zakresie przebudowy drogi wykonać należy zgodnie z przedmiarem robót w lokalizacji jak na szkicu sytuacyjnym: ( dl. odcinka drogi 370 mb, szer. nawierzchni asf. 2,5 m + pobocza 2×0,5m): – Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-Yl, w’alec wibracyjny – 1295m2 – wzmocnienie podbudowy z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 5 cm – 1295 m2 – wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5*cm, masa grysowa, samochód do 5*t – 925m2 – pobocza z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 8 cm – 370m2 7.

Przebudowa drogi na dz. nr ew. gr. 2939 w Tuszymie W zakresie przebudowy drogi wykonać należy zgodnie z przedmiarem robót w lokalizacji jak na szkicu sytuacyjnym: ( dł. odcinka drogi 240 mb, szer. nawierzchni asf. 3,0 m + pobocza 2×0,5m ) – Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-YI, walec wibracyjny – 960m2 – wzmocnienie istniejącej podbudowy z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 5 cm

 • 960m2 – Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5*cm, masa grysowa, samochód do 5*t – 728m2 – pobocza z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 8 cm – 240m2 8. Przebudowa drogi na dz. nr ew. gr. 5571/w Przec-ławiu ul. Mickiewicza W zakresie przebudowy drogi wykonać należy zgodnie z przedmiarem robót W’ lokalizacji jak na szkicu sytuacyjnym: ( dł. odcinka drogi 140 mb, szer. nawierzchni asf. 2,0 m + pobocza 2×0,4m ) – Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 11-VI, walec wibracyjny – 420m2 – Wzmocnienie podbudowy z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 5 cm – 420m2 – Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5*cm, masa grysowa, samochód do 5«t – 280m2 – pobocza z kamienia łamanego, wrarstwa górna, po uwałowaniu 8 cm – 112m2 9. Przebudowa drogi na dz. nr ew. gr. 732 w Przecławdu ul. Sienkiewicza W zakresie przebudowy drogi wykonać należy zgodnie z przedmiarem robót w lokalizacji jak na szkicu sytuacyjnym: ( dl. odcinka drogi 140 mb, szer. nawierzchni asf. 2,0 m + pobocza 2×0,25m):
 • Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników’, mechanicznie, głębokość 40 -cm, kategoria gruntu II-YI, spycharka + walec statyczny – 337,5 m2 – Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-YI, walec wibracyjny –

337,5m2 – Warstwy odcinające, zagęszczenie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10 cm, piasek – 337,5m2 – wykonanie nowej podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 30*cm – 337,5m2 – wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5*cm, masa grysowa, samochód do 5*t – 267 m2 – pobocza z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 8 cm – 67,5 m2 10. Przebudowa drogi na dz. nr ew.

 

 1. 356, 431/1, 384/2 w Rzemieniu W zakresie przebudowy drogi wykonać należy zgodnie z przedmiarem robót w lokalizacji jak na szkicu sytuacyjnym: ( dl. odcinka drogi 380 mb, szer. nawierzchni asf. 2,5 m + pobocza 2×0,5m): – Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny – 1140m2 – wzmocnienie podbudowy z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 7,5 cm – 1140m2 – Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studnie rewizyjne fi 425 mm – 1 lszt – Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5*cm, masa grysowa, samochód do 5*t – 950m2 – Pobocza z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 8 cm – 380m2 11. Przebudowa drogi na dz. nr ew. gr. 815/2, 805/5 w Rzemieniu W zakresie przebudowy drogi wykonać należy zgodnie z przedmiarem robót w lokalizacji jak na szkicu sytuacyjnym: ( dl. odcinka drogi 170 mb, szer. nawierzchni asf. 2,5 m + pobocza 2×0,5m) – Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 11-VI, walec wibracyjny – 595m2 – wzmocnienie podbudowy z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 5 cm – 595m2 – Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studnie rewizyjne fi 425 mm – 4szt – Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5*cm, masa grysowa, samochód do 5*t – 455m2 – Pobocza z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 8 cm – 170m2 12. Przebudowa drogi na dz. nr ew. gr. 462, 382 w Dobryninie W zakresie przebudowy drogi wykonać należy zgodnie z przedmiarem robót w lokalizacji jak na szkicu sytuacyjnym: ( dl. łączna odcinka drogi 440 mb, szer. nawierzchni asf. 2,5 m + pobocza 2×0,3m na długości odcinka drogi 160 m, szer. nawierzchni asf. 2,0 m + pobocza 2×0,3 m na dl. 280m ): – Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-V1, walec wibracyjny – 1320m2 – Wzmocnienie podbudowy z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 5 cm – 1320m2 – Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5*cm, masa grysowa, samochód do 5*t – 965m2 – Pobocza z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 8 cm – 264 m2 13. Przebudowa drogi na dz. nr ew. gr. 1224, 1102, 1115 w Dobryninie W zakresie przebudowy drogi wykonać należy zgodnie z przedmiarem robót w lokalizacji jak na szkicu sytuacyjnym: (dl. odcinka drogi 60 mb, szer. nawierzchni asf. 3,0 m + pobocza 2×0,5m, dl. odcinka drogi 385 mb, szer. nawierzchni asf. 2,0 m + pobocza 2×0,5m): – Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 1I-VI, walec wibracyjny – 1395m2 – Wzmocnienie podbudowy z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 5 cm – 1395 m2 – Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5*cm, masa grysowa, samochód do 5*t – 960 m2 – Pobocza z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 8 cm – 445 m2 14. Przebudowa drogi na dz. nr ew. gr. 552 w

Podolu W zakresie przebudowy drogi wykonać należy zgodnie z przedmiarem robót w lokalizacji jak na szkicu sytuacyjnym: (dl. odcinka drogi 270 mb, szer. nawierzchni asf. 2,5 m + pobocza 2×0,3m) – Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-YI, walec wibracyjny – 300m2 – wzmocnienie nawierzchni z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 10 cm – 300m2 – Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km, głębokość frezowania 4 cm – 37,5m2 – Oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych, mechaniczne 565 m2 – Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa profilowa), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4*cm, masa grysowa, samochód do 5*t ubytki w jezdni po budowie kanalizacji 540m2 – Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studnie rewizyjne fi 425 mm 12 szt – Wykonanie nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5*cm, masa grysowa, samochód do 5*t 550 m2 – Pobocza z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 8 cm – 390m2 2. Zamawiający planuje w razie wystąpienia oszczędności poprzetargowych lub w wypadku zwiększenia środków budżetowych udzielić zamówienia z wolnej ręki na podstawie w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP w ramach prowadzonego przetargu nieograniczonego na zadania zgodnie z Załącznik Nr 7B Dokumentacja techniczna Budowa, przebudowa dróg gminnych – rezerwa oraz Załącznikiem Nr 7D Przedmiar robot Budowa, przebudowa dróg gminnych rezerwa: wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Przecław poprzez ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinkach dróg gminnych w lokalizacjach: Przebudowa drogi na dz. nr ew. gr. 433 w Wyłowie W zakresie przebudowy drogi wykonać należy zgodnie z przedmiarem robót w lokalizacji jak na szkicu sytuacyjnym: (dl. odcinka drogi 650 mb, szer. nawierzchni asf. 2,5 m + pobocza 2×0,3m) – Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-YI, walec wibracyjny – 2015m2 – Wzmocnienie podbudowy z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 5 cm – 2275m2 – Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5*cm, masa grysowa, samochód do 5*t 1625 m2 – Pobocza z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 8 cm – 390m2 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: – Dokumentacja projektowa: • Dokumentacja techniczna Budowa, przebudowa dróg gminnych – Załącznik nr 7A, • Dokumentacja techniczna Budowa, przebudowa dróg gminnych – rezerwa – Załącznik nr 7B, • Przedmiar robót:

Budowa, przebudowa dróg gminnych – Załącznik nr 7C, • Przedmiar robot: Budowa, przebudowa dróg gminnych – rezerwa – Załącznik nr 7D, • Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót: Budowa, przebudowa dróg gminnych – Załącznik nr 7E, Przekazane przez zamawiającego przedmiary robót stanowią jedynie opis przedmiotu zamówienia, są elementem pomocniczym, a nie podstawą wyceny prac budowlanych, mają na celu ułatwić Wykonawcy sporządzenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do

dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót wynikający z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. W/w zakres robót Wykonawca może ująć, jako odrębne pozycje kosztorysu ofertowego z kalkulacjami własnymi bądź uwzględnić w kosztach ogólnych kosztorysu ofertowego. W przypadku ich nie uwzględnienia w odrębnych pozycjach kosztorysu ofertowego Zamawiający uzna, że zostały uwzględnione w kosztach ogólnych kosztorysu ofertowego. 4. Wykonawcy są zobowiązani dokonać wnikliwej analizy otrzymanych projektów technicznych, specyfikacji technicznych, przedmiarów, a zauważone rozbieżności, roboty, które ich zdaniem powinny być ujęte w ofercie, są błędnie sprzedmiarowane lub są zbędne, zgłosić pisemnie w przewidzianym trybie Zamawiającemu. 5. Wszelkie zgłoszone uwagi, zastrzeżenia i nieścisłości zauważone w załączonej dokumentacji przetargowej jak również propozycje zastosowania równoważnych rozwiązań technicznych, materiałów, urządzeń i wyrobów zamawiający skonsultuje z właściwymi projektantami. 6. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt placu budowy w tym zapewnienia energii elektrycznej i wody. 7. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust.3a – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy osoby wykonujące czynności opisane poniżej w ppkt 3 przy realizacji zamówienia. 1) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp: a) Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu kompletną listę pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te będą wykonywać oraz informacją o sposobie zatrudnienia tych osób. b) Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia lub zmiany sposobu zatrudnienia tych osób, nie później niż w terminie 3 dni od dokonania takiej zmiany, c) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani w liście pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawne umowy o pracę w rozumieniu przepisów’ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962). 2) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypełniania przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub żądanie przedłożenia do wglądu dokumentów’ potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy pracę osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia, b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę, c) Za niedopełnienie wymogu obowiązku zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności przy realizacji zamówienia. Rodzaje czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zostały wymienione poniżej w ppkt 3. d) Wykonawca, w trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, że Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby będące zatrudnione na podstawie umowy o pracę, e) Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w poniżej w ppkt 3 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 3) Rodzaje czynności niezbędne do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: Prace przy: robotach ziemnych; wykonaniu warstw konstrukcyjnych drogi oraz nawierzchni drogi.

 • Główny kod CPV: 45233140-2 Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV 45233142-6 45233220-7 45112210-0

 • Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)’. Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 • Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający planuje w razie wystąpienia oszczędności poprzetargowych lub w wypadku zwiększenia środków budżetowych udzielić zamówienia z wolnej ręki na podstawie w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP w ramach prowadzonego przetargu nieograniczonego na zadania zgodnie z Załącznik Nr 7B Dokumentacja techniczna Budowa, przebudowa dróg gminnych – rezerwa oraz Załącznikiem Nr 7D Przedmiar robot Budowa, przebudowa dróg gminnych rezerwa: wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Przecław poprzez ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinkach dróg gminnych w lokalizacjach: Przebudowa drogi na dz. nr ew. gr. 433 w Wyłowie W zakresie przebudowy drogi wykonać należy zgodnie z przedmiarem robót w lokalizacji jak na szkicu sytuacyjnym: (dl. odcinka drogi 650 mb, szer. nawierzchni asf. 2,5 m + pobocza 2×0,3m) – Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny – 2015m2 – Wzmocnienie podbudowy z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 5 cm – 2275m2 – Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5*cm, masa grysowa, samochód do 5»t 1625 m2 – Pobocza z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 8 cm – 390m2

 • Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-06-15

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-06-15

 

 • Informacje dodatkowe: Za termin wykonania Zamówienia uznaje się dzień, w którym dokonano komisyjnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Odbiór końcowy ma być bez uwag Zamawiającego tj. wszystkie roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 • WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 • Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie; Informacje dodatkowe

 • Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie; Informacje dodatkowe

 • Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony: 1) Jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto każda z tych robót budowlanych. W wykazie robót budowlanych należy podać: nazwę obiektu budowlanego, wartość wszystkich robót budowlanych, datę wykonania zgodnie z protokołem odbioru, miejsce wykonania i podmiot, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; UWAGA: 1. Zamawiający zastrzega, iż na potwierdzenie spełnienia warunku doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest wykazać wykonanie minimum dwóch odrębnych zadań o zakresie opisanym powyżej. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a PZP minimum jeden wykonawca albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie powinni spełniać warunek doświadczenia 2 robót budowlanych. Konieczność ich spełniania odnosi się do konsorcjum jako całości, nie do jego poszczególnych członków. 3. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przelicza wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów o ich wykonanie. 2) Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z poniższym

wyszczególnieniem: a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych. UWAGA: l. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a PZP minimum jeden wykonawca albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie powinni spełniać warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Konieczność ich spełniania odnosi się do konsorcjum jako całości, nie do jego poszczególnych członków. 2. Warunki udziału w postępowaniu dla wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) warunek udziału w postępowaniu, o których mowa w ust.l pkt a dotyczący posiadania odpowiednich kompetencji lub uprawnień winni spełniać ci członkowie konsorcjum, którzy będą faktycznie realizować część zamówienia do której wykonania wymagane jest posiadanie kompetencji lub uprawnień ustawowych, b) warunek udziału w postępowaniu, o których mowa w ustępie w ust.l pkt b winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Konieczność ich spełniania odnosi się do konsorcjum jako całości, nie do jego poszczególnych członków, c) warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w ustępie w ust.l pkt c winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Konieczność ich spełniania odnosi się do konsorcjum jako całości, nie do jego poszczególnych członków, d) brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp powinien spełnić każdy z wykonawców samodzielnie, e) brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1-4, 7-8 ustawy Pzp powinien spełnić każdy z wykonawców samodzielnie. 1) oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. I ustawy Pzp potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3. Poleganie na potencjale innych podmiotów. 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków’ udziału w’ postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstaw’)’ wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1-4, 7-8. 4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów’, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów’, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów’, chyba że za nieudostępnienie zasobów’ nie ponosi winy. 5) Jeżeli zdolności techniczne lub zaw’odow’e lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę warunków’ udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów’ podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowo w ust. 1.6) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów’ na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów’, zamawiający żąda dokumentów’, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów’ innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów’ innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 7) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych powyżej, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów’ dokumenty potwierdzające brak podstaw’ do wykluczenia, wymienionych w rozdziale VII SIWZ. 8) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów’, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw’ wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w’ oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale VII SIWZ. 9) Zamawiający żąda od wykonawcy, który podaje w swojej ofercie, że będzie korzystał z podwykonawcy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów’

 

dokumentów potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, wymienionych w rozdziale VII SIWZ. 4. Wykonawca, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.l pkt 12-23 ustawy Pzp zostanie wykluczony. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a PZP minimum jeden wykonawca albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie powinni spełniać warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Konieczność icli spełniania odnosi się do konsorcjum jako całości, nie do jego poszczególnych członków.

 • PODSTAWY WYKLUCZENIA
 • Podstawy wykluczenia określone w’ art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
 • Zamaw iający przew iduje wykluczenie wykonawcy na podstaw ie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawia wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawia wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

 • WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępow aniu Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

 • WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PICT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

 • WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Zamawiający uzna warunek za spełniony: 1) Jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto każda z tych robót budowlanych. W wykazie robót budowlanych należy podać: nazwę obiektu budowlanego, wartość wszystkich robót budowlanych, datę wykonania zgodnie z protokołem odbioru, miejsce wykonania i podmiot, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; UWAGA: 1. Zamawiający zastrzega, iż na potwierdzenie spełnienia warunku doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest wykazać wykonanie minimum dwóch odrębnych zadań o zakresie opisanym powyżej. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a PZP minimum jeden wykonawca albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie powinni spełniać warunek doświadczenia 2 robót budowlanych. Konieczność ich spełniania odnosi się do konsorcjum jako całości, nie do jego poszczególnych członków. 3. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przelicza wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów o ich wykonanie. 2) Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych. UWAGA: l. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a PZP minimum jeden wykonawca albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie powinni spełniać warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Konieczność ich spełniania odnosi się do konsorcjum jako całości, nie do jego poszczególnych członków’. 2. Warunki udziału w postępowaniu dla wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: W przypadku Wykonawców’ wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) warunek udziału w postępowaniu, o których mowa w ust.l pkt a dotyczący posiadania odpowiednich kompetencji lub uprawnień winni spełniać ci członkowie konsorcjum, którzy będą faktycznie realizować część zamówienia do której wykonania wymagane jest posiadanie kompetencji lub uprawnień ustawowych, b) warunek udziału w postępowaniu, o których mowa w ustępie w ust.l pkt b winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Konieczność ich spełniania odnosi się do konsorcjum jako całości, nie do jego poszczególnych członków’, c) warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w ustępie w ust.l pkt c winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Konieczność ich spełniania odnosi się do konsorcjum jako całości, nie do jego poszczególnych członków’, d) brak podstaw’ do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w’ art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp powinien spełnić każdy z wykonawców’ samodzielnie, e) brak podstaw’ do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w’ art. 24 ust. 5 pkt 1-4, 7-8 ustawy Pzp powinien spełnić każdy z wykonawców samodzielnie, f) oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – wg wzoru na załączniku nr 2 do S1WZ składa każdy z wykonawców’ wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków’ udziału w postępowaniu oraz brak podstaw’ wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców’ wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw’ wykluczenia. 3. Poleganie na potencjale innych podmiotów’. 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków’ udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków’ prawnych. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub

sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. I pkt 13-22 i ust. 5 pkt l-4, 7-8. 4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów’, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów’, chyba że za nieudostępnienie zasobów’ nie ponosi winy. 5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów’ podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowo lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowo w ust. 1. 6) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów’ na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów’, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów’ innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów’ innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w’ odniesieniu do warunków udziału w’ postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 7) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów’ na zasadach określonych powyżej, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, wymienionych w rozdziale VII SIWZ. 8) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów’, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw’ wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale VII SIWZ. 9) Zamawiający żąda od wykonawcy, który podaje w swojej ofercie, że będzie korzystał z

 

podwykonawcy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, wymienionych w rozdziale VII SIWZ. 4. Wykonawca, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.l pkt 12-23 ustawy Pzp zostanie wykluczony. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570).

 • W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 • WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

 • INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Etap I – Oświadczenia składane wraz z ofertą. I. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu do oferty należy przedłożyć: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.l ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez zamawiającego potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ, 2)

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej w punkcie 1. 3)

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tycli podmiotach w w/w oświadczeniu. 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Etap II – Oświadczenia składane po otwarciu ofert. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

www.bipgminaprzeclaw.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, samodzielnie (bez

odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekazał Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustaw)’ PZP – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SI WZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zamawiający dla zachowania terminu 3 dni dopuszcza przesłanie oświadczenia najpierw w formie elektronicznej, a później niezwłoczne dostarczenie Zamawiającemu w formie pisemnej w oryginale. Etap 111 – Oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego. 3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego należy przedłożyć następujące dokumenty (tylko Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona i oferta nie została odrzucona): 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw’ wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 4) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów’, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ; 5) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w’ szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – w’g wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ 4. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o którym mowa wyżej, lub oświadczenia są niekompletne, zawiera błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w’ terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 5. Dokumenty podmiotów’ zagranicznych: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów’, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków’, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z wdaściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 lit. a, powinien być wystawiony nic wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów’, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów’ odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie

 

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6. Inne dokumenty: l) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy-wg wzoru stanowiącego Załącznik nr l do SIWZ; 2) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza); 3) pełnomocnictwo ustanawiającego Pełnomocnika – gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego – w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest Pełnomocnik, tj. np. podpisanie oferty, potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składanie oświadczeń woli i wiedzy itp. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – jeżeli wykonawca dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów. 7. Forma złożonych dokumentów: l. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 2. Dokumenty i inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 6. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 lub dokumentów, o których mowa w ust 2, 3, 4, 5 lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy łub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 7. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być aktualne na dzień ich złożenia. 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust.

3 ustawy. 9. W przypadku posiadania oświadczenia lub dokumentu dotyczącego wykonawcy przez zamawiającego lub jego uzyskania za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych bazy danej, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń i dokumentów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

 1. l) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

 1. 2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 1. 3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów’ dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów’ elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów’ elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramow’ej/dynamicznego systemu zakupów:

 1. 1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg


ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IY.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady 40,00

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IY.3.I) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów’ licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przew iduje się istotne zmiany postanow ień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

 1. Oprócz przypadków’, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, może nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków’ atmosferycznych, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 3 następujących po sobie dni

kalendarzowych – potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie, 2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej, 3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych, 4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, 5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 7A, do umowy, zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, 6) konieczności wykonania robót zamiennych (do których wykonania wystarczy zgoda zamawiającego), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego w umowie, a jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik do umowy, oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, 7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawda w zakresie mającym bezpośredni wpływ’ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy, 8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. I ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których

 

mowa w art. 22 ust. I ustawy – Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. I ustawy – Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w’ postępowaniu, 9) konieczności dokonania wymiany osób, o których mowa w treści umowy, po stronie którejkolwiek ze stron umowy. 2. Konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w’ ust. I pkt 6, zachodzi w sytuacji, gdy: 1) materiały budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamówienia, nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastąpienia ich innymi materiałami budowlanymi, 2) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego, 3) w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania (pojawią się przeszkody nie uwzględnione w projekcie), 4) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną technologię wykonania robót. 3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. 4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów’ między stronami umowy. 5. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony umowy. 6. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-03-28, godzina: 10:30,

Skrócenie terminu składania wniosków’, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: 1) W zakresie związanym z przedmiotem zamówienia – Grzegorz Wilaszek teł. (0-17) 227 67 23; 2) W zakresie związanym z realizacją procedury o udzielenie zamówienia oraz związanym z przedmiotem zamówienia – Dawid Pas teł. (0-17) 227 67 24,

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Dokumentacja przetargowa