Imieniny: Teodory, Grazyny, Ireny

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Kiełkowie, gmina Przecław

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00412428/01 z dnia 2022-10-27


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Kiełkowie, gmina Przecław


SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przecław
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581927
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 7
1.5.2.) Miejscowość: Przecław
1.5.3.) Kod pocztowy: 39-320
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 – Tarnobrzeski
1.5.7.) Numer telefonu: 172276710
1.5.8.) Numer faksu: 175813116
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadmiejski@przeclaw.org
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipgminaprzeclaw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne…

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o wyniku postepowania Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Kiełkowie 11 stycznia 2023 15:16 41
2 pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert - Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Kiełkowie 7 grudnia 2022 15:08 97
3 pdf Informacja z sesji otwarcia ofert - Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Kiełkowie 16 listopada 2022 15:16 178
4 pdf Informacja o kwocie jaką Zamawiający postanawia przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Kiełkowie 16 listopada 2022 10:02 140
5 pdf Ogloszenie Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Kiełkowie 27 października 2022 11:52 188
6 pdf SWZ Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Kiełkowie 27 października 2022 11:52 184
7 pdf SWZ Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Kiełkowie ... podpisane 27 października 2022 11:52 132
8 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy 27 października 2022 11:52 126
9 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu war w post 27 października 2022 11:52 111
10 doc Zalacznik Nr 3 Wzor oswiadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 27 października 2022 11:52 109
11 doc Zalacznik Nr 4 Wykaz wykonanych robot budowlanych 27 października 2022 11:52 109
12 doc Zalacznik Nr 5 Wykaz osob skierowanych przez wykonawce 27 października 2022 11:52 111
13 doc Zalacznik Nr 6 Projekt umowy Sala Kielkow 27 października 2022 11:52 150
14 rar Zalacznik Nr 7A Dokumentacja projektowa 27 października 2022 11:52 224
15 rar Zalacznik Nr 7B STWiORB 27 października 2022 11:52 144
16 rar Zalacznik Nr 7C Przedmiar robot 27 października 2022 11:52 203
17 doc Zalacznik Nr 8 ID postepowania 27 października 2022 11:52 120