- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przecławiu - https://bipgminaprzeclaw.pl -

BURMISTRZ PRZECŁAWIA ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze: dyrektora Wydziału Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim w Przecławiu

Udostępnij artykuł
[1]

Przecław, 27 lutego 2019 r.

BURMISTRZ  PRZECŁAWIA
ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze:
dyrektora Wydziału Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Gruntami
w Urzędzie Miejskim w Przecławiu

 1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

– nadzoru nad mieniem komunalnym Gminy;

 1. Warunki pracy:

UWAGA:

Pierwsza umowa na czas określony (w przypadku osób po raz pierwszy podejmujących pracę na stanowisku urzędniczym – umowa na okres 6. miesięcy),

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W styczniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przecławiu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
  • 1) list motywacyjny z załączonym CV,
  • 2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1),
  • 3) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,
  • 4) kserokopie dyplomów, certyfikatów, poświadczeń, zaświadczeń oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz przydatne na ww. stanowisku kwalifikacje,
  • 5) w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia Orzeczenia Komisji Lekarskiej o stopniu niepełnosprawności,
  • 6) oświadczenie kandydata (załącznik nr 2) :
   – o posiadaniu obywatelstwa polskiego,           
   – o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, oraz o braku skazania
       prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
       publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (po rozstrzygnięciu konkursu –
       potwierdzone przez Krajowy Rejestr Karny w formie „Zapytania o udzielenie
       informacji o osobie”),
   – o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
   – o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym – jak
      w tytule (po rozstrzygnięciu konkursu – potwierdzone przez lekarza medycyny pracy),
   – o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dla osób przystępujących do naboru
      na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Przecławiu (załącznik
      –  klauzula informacyjna).      

Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone
do udziału w kolejnych etapach postępowania konkursowego.

Dokument aplikacyjny CV powinien być opatrzony klauzulą:       
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Dyrektora Wydziału Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami oraz kontaktu i możliwości powiadomienia o etapach i wynikach naboru – danych dotyczących numeru telefonu lub adresu e-mail, zgodnie z:  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,  Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2018 r., poz. 1000) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie”
, potwierdzoną własnoręcznym, czytelnym podpisem aplikanta.        

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu lub listownie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Przecławiu, 39‑320 Przecław, ul. Kilińskiego nr 7, sekretariat – I piętro, w terminie do 12 marca 2019 r.
w godzinach pracy urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.  

Nabór przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Przecławia.
Osoba do kontaktu: Beata Augustyn, tel. 17 227 67 39 (w godzinach pracy urzędu).Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w WUIOŚiGG”.

O terminie i miejscu  rozmowy kwalifikacyjnej oraz testów z posiadanej wiedzy, kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów i niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru.
Po ww. terminie zostaną one komisyjnie zniszczone.

Dokumenty osoby, która ostatecznie zostanie wyłoniona w postępowaniu rekrutacyj-nym  zostaną dołączone do jej akt osobowych.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przecław, tj.: www.bipgminaprzeclaw.pl oraz na tablicy ogłoszeń UM w Przecławiu.

Burmistrz Przecławia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia naboru w każdym czasie – bez podawania przyczyn.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 roku informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydata do pracy będzie Urząd Miejski
  w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c.
 3. Zebrane dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom
  wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji.
 5. Aplikant posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia lub usunięcia.
 6. Każdy z kandydatów posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie jego danych osobowych naruszałoby przepisy
  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym.

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentarnego Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarza-niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych raz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

                                                                                              BURMISTRZ PRZECŁAWIA

                                                                                                                  Renata Siembab

Załączniki

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Nabór na wolne stanowisko urzędnicze dyrektor [6] 27 lutego 2019 15:13 861
2 doc Załącznik - klauzula informacyjna nabór [7] 27 lutego 2019 15:14 775
3 doc Załącznik nr 1 [8] 27 lutego 2019 15:14 728
4 doc Załącznik nr 2 oświadczenia [9] 27 lutego 2019 15:14 759