Imieniny: Magdaleny, Bogumiły, Urszuli

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP
Udostępnij artykuł

Przecław, 27 lutego 2019 r.

BURMISTRZ  PRZECŁAWIA
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miejskim w Przecławiu
do spraw obsługi rady i jednostek pomocniczych
oraz spraw organizacyjno-administracyjnych urzędu.

 1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
 • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych, określonych dla stanowisk urzędniczych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • nieposzlakowana opinia.

 1. Wymagania dodatkowe:

znajomość :

 • Statutu Gminy Przecław,
 • Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przecławiu,
 • ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, poz. 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273),
 • ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.),

ponadto:

 • 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku administracyjnym,
 • znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w zespole, dokładność, systematyczność, zaangażowanie, dobra organizacja pracy, umiejętność szybkiego analitycznego i logicznego myślenia, wysoka kultura osobista.
 1. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1) obsługa Rady Miejskiej w Przecławiu, w tym obsługa kancelaryjno – biurowa Rady

   Miejskiej w Przecławiu i jej Komisji;  

2) wykonywanie zadań związanych z przeprowadzeniem referendum oraz z wyborami
     do Sejmu, Senatu, samorządu terytorialnego, organów jednostek pomocniczych gminy
     oraz innych  organów (np. ławników do sądu, członków kolegiów ds. wykroczeń);

3) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych gminy
     (obsługa zebrań organów uchwałodawczych jednostek pomocniczych gminy,
      tj. wyborów sołeckich, zebrań wiejskich i rad osiedli, kontaktów z radą sołecką i radami
      osiedli itp.);

4) opracowywanie informacji, ocen i wniosków na potrzeby Rady Miejskiej;

5) prowadzenie rejestrów i ewidencji, tj. m.in.:
     – rejestru wniosków i interpelacji radnych,
     – ewidencji postulatów i wniosków wyborców,
     – rejestru Zarządzeń Burmistrza,
     – rejestru urzędowego skarg i wniosków;       

6) udzielanie i rejestrowanie informacji publicznych;

7) zbieranie i analiza oświadczeń majątkowych radnych, pracowników urzędu, kierowników
      jednostek organizacyjnych oraz innych osób zobowiązanych do ich złożenia oraz
      prowadzenie rejestru w tym zakresie;

8) obsługa elektronicznego systemu obiegu dokumentów;

9) archiwizowanie dokumentacji urzędowej.

 1. Warunki pracy:
 • nawiązanie stosunku pracy: kwiecień 2019 r.;
 • forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony;
 • wymiar czasu pracy: 1:1 etat,
 • miejsce pracy: Przecław, ul. Kilińskiego 7 oraz teren Gminy Przecław,
 • charakterystyka stanowiska pracy:
 • praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na II. piętrze w budynku nie posiadającym windy ani sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych,
 • zakres obowiązków pracowniczych na stanowisku urzędniczym dotyczy wykonywania czynności o charakterze biurowym,  przy czym wykonywanie obowiązków służbowych wymaga  pracy z wykorzystaniem zestawu komputerowego oraz programu operacyjnego Windows,
 • pracownik w czasie pracy użytkuje monitor ekranowy ponad 4 godziny w trakcie zmiany roboczej,
 • praca wymagająca przemieszczania się poza budynek urzędu związana
  z czynnościami wykonywanymi w ramach obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku (korzystanie z samochodu służbowego).

UWAGA:

Pierwsza umowa na czas określony (w przypadku osób po raz pierwszy podejmujących pracę na stanowisku urzędniczym – umowa na 6 miesięcy).         

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W styczniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przecławiu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:     
 • 1) list motywacyjny z załączonym CV,
 • 2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1),
 • 3) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,
 • 4) kserokopie dyplomów, certyfikatów, poświadczeń, zaświadczeń oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz przydatne na ww. stanowisku kwalifikacje,
 • 5) w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia Orzeczenia Komisji Lekarskiej o stopniu niepełnosprawności,
 • 6) oświadczenie kandydata (załącznik nr 2) :
  – o posiadaniu obywatelstwa polskiego,           
  – o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, oraz o braku skazania
      prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
      publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (po rozstrzygnięciu konkursu –
      potwierdzone przez Krajowy Rejestr Karny w formie „Zapytania o udzielenie
      informacji o osobie” – na koszt kandydata),
  – o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  – o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym – jak
     w tytule (po rozstrzygnięciu konkursu – potwierdzone przez lekarza medycyny pracy),
  – o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dla osób przystępujących do naboru
     na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Przecławiu (załącznik
     –  klauzula informacyjna).      

Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone
do udziału w kolejnych etapach postępowania konkursowego.

Dokument aplikacyjny CV powinien być opatrzony klauzulą:       
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko urzędnicze oraz kontaktu i możliwości powiadomienia o etapach i wynikach naboru – danych dotyczących numeru telefonu lub adresu e-mail, zgodnie z:  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,  Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2018 r., poz. 1000) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie”
, potwierdzoną własnoręcznym, czytelnym podpisem aplikanta.        

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:   

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu lub listownie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Przecławiu, 39‑320 Przecław, ul. Kilińskiego nr 7, sekretariat – I piętro, w terminie do 18 marca 2019 r.
w godzinach pracy urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.  

Koperty powinny być opatrzone dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi rady”.

Nabór przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Przecławia.
Osoba do kontaktu: Beata Augustyn, tel. 17 227 67 39 (w godzinach pracy urzędu).

O terminie i miejscu  rozmowy kwalifikacyjnej oraz testów z posiadanej wiedzy, kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów i niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru.
Po ww. terminie zostaną one komisyjnie zniszczone.

Dokumenty osoby, która ostatecznie zostanie wyłoniona w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną dołączone do jej akt osobowych.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przecław, tj.: www.bipgminaprzeclaw.pl oraz na tablicy ogłoszeń UM w Przecławiu.

Burmistrz Przecławia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia naboru w każdym czasie – bez podawania przyczyn.

 Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 roku informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydata do pracy będzie Urząd Miejski
  w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c.
 3. Zebrane dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom
  wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji.
 5. Aplikant posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia lub usunięcia.
 6. Każdy z kandydatów posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie jego danych osobowych naruszałoby przepisy
  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym.

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentarnego Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarza-niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych raz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

                                                                                              BURMISTRZ PRZECŁAWIA 

                                                                                                                  Renata Siembab

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds obsługi rady i jednostek pomocniczych 27 lutego 2019 15:16 1467
2 doc Załącznik - klauzula informacyjna nabór 27 lutego 2019 15:16 1517
3 doc Załącznik nr 1 27 lutego 2019 15:16 1489
4 doc Załącznik nr 2 oświadczenia 27 lutego 2019 15:16 1499