Imieniny: Teodory, Grazyny, Ireny

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP
Udostępnij artykuł

BURMISTRZ  PRZECŁAWIA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Wydziale Finansowo-Podatkowym Urzędu Miejskiego w Przecławiu

 1. Wymagania niezbędne wobec kandydata :
 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wykształcenie wyższe w zakresie: rachunkowości, finansów, ekonomii, prawa lub administracji;

3) brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
     za umyślne przestępstwo skarbowe;

4) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
5)  nieposzlakowana opinia;   

6) złożenie pełnego kompletu dokumentów, przygotowanych zgodnie z wymogami
     wskazanymi w punkcie 6. niniejszego ogłoszenia.

 1. Wymagania dodatkowe :

1)  udokumentowane min. 6.-miesięczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej
     (rządowej lub samorządowej), potwierdzone świadectwem pracy lub zaświadczeniem
     pracodawcy;

2) znajomość obsługi programów firmy SOFTRES „System księgowości podatkowej”;

3) sprawna obsługa programów pakietu biurowego MA Office:

4) umiejętność samodzielnej organizacji pracy, systematyczność, operatywność, rzetelność,
     terminowość, elastyczność i umiejętność szybkiego uczenia się;

5) umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, dokładność, komunikatywność,

6) umiejętność sporządzania dokumentacji księgowej oraz pism urzędowych, w tym
     postanowień, decyzji, wezwań, pisania uzasadnień i argumentowania zajmowanego
     stanowiska w danej sprawie;

7) umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność obsługi trudnego klienta;

8) odporność na stres i pracę pod presją czasu;

9) posiadanie wiedzy m. in. z obszaru ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku
     rolnym, o podatku leśnym, o opłacie skarbowej, o rachunkowości, o finansach publicznych,
     o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Kodeksu postępowania administracyjnego.

 1. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku do spraw księgowości podatkowej i windykacji:
 • prowadzenie w księgach rachunkowych na kontach analitycznych i szczegółowych podatników pełnej ewidencji i dekretacji operacji finansowo –księgowych, w tym księgowanie przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zastosowanych ulg podatkowych,
  a także dokonywanie przeksięgowań;
 • prowadzenie postępowań i wydawanie stosownych postanowień lub decyzji w zakresie dokonywanych wpłat, nadpłat lub zwrotów podatku,
 • kontrola terminowości wpłat zobowiązań podatkowych i wystawianie upomnień;
 • podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych przez m.in. wystawianie tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe i należności uboczne, dokonywanie wpisów hipoteki przymusowej lub zastawów skarbowych;
 • bieżąca współpraca z organami egzekucyjnymi i komornikami sądowymi, w tym m.in. sporządzanie informacji podatkowych na wniosek organów egzekucyjnych oraz wydawanie z urzędu zawiadomień o wycofaniu lub ograniczeniu tytułów wykonawczych;
 • sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, rocznych z wykonania dochodów podatkowych (w tym Rb-27S i Rb-N);
 • przeprowadzanie inwentaryzacji podatków lokalnych (zaległości i nadpłat) oraz tworzenie i rozwiązywanie odpisów aktualizacyjnych należności,
 • ustalenie na podstawie ewidencji księgowej danych potrzebnych do wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości podatkowych oraz wydawanie tych zaświadczeń;
 • prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie ulg podatkowych, w tym: rozłożeń
  na raty i odroczeń zapłaty podatków, bądź zaległości podatkowych;
 • przeprowadzanie kontroli podatkowej u podatników w celu sprawdzenia czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego;
 • okresowo – obsługa klientów w zakresie składanych wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 1. Warunki pracy:
 • nawiązanie stosunku pracy: marzec 2023 r.;
 • forma zatrudnienia: umowa o pracę;
 • wymiar czasu pracy: 1:1 etat, tj. średnio 8 godzin dziennie (średnio: 40 godz. tygodniowo), w godzinach pn. od 7.30 do 16.30; od wt. do czw. od 7.30 do 15.30, w pt. od 7.30
  do 14.30;
 • miejsce pracy: Przecław, ul. Kilińskiego 7 oraz teren Gminy Przecław,
 • praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności i współpracy ze wszystkimi komórkami urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy oraz zewnętrznymi instytucjami publicznymi;
 • charakterystyka stanowiska pracy:
 • praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze w budynku nie posiadającym windy, ani sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych,
  w pokoju wieloosobowym,
 • zakres obowiązków pracowniczych na stanowisku urzędniczym dotyczy wykonywania czynności o charakterze administracyjno-biurowym,  przy czym wykonywanie obowiązków służbowych wymaga  pracy z wykorzystaniem zestawu komputerowego, programu operacyjnego Windows, pakietu biurowego MS Office
  i programów specjalistycznych do obsługi finansowo-księgowej;
 • pracownik w czasie pracy użytkuje monitor ekranowy ponad 6 godzin w trakcie zmiany roboczej,
 • wyjazdy służbowe związane z czynnościami wykonywanymi w ramach obowiązków
  służbowych związanych z zajmowanym stanowiskiem oraz poleceniami kierownika jednostki,
 • warunki zatrudnienia: kandydat wyłoniony w drodze naboru na stanowisko urzędnicze będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony, tj. 6 miesięcy,
  a następnie, po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy pracownik zostanie zatrudniony
  na dalszy okres.
 • pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym,
  w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ustawy
  o pracownikach samorządowych i zdać egzamin (pozytywny wynik egzaminu
  kończącego służbę przygotowawczą gwarantuje nawiązanie dalszego stosunku pracy).
 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W styczniu 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przecławiu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

 1. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
  • 1) list motywacyjny (odręcznie pisany) z załączonym CV,
  • 2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodnie
   z Załącznikiem nr 1),
  • 3) kserokopie dokumentów poświadczających posiadany staż pracy lub zaświadczenie od pracodawcy,
  • 4) kserokopie dyplomów, certyfikatów, poświadczeń, zaświadczeń oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz przydatne na ww. stanowisku kwalifikacje,
  • 5) w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia Orzeczenia Komisji Lekarskiej o stopniu niepełnosprawności,
  • 6) oświadczenia (zgodnie z Załącznikiem nr 2) :
  • o posiadaniu obywatelstwa polskiego (…);
  • o karalności,
  • o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych;
  • o stanie zdrowia (po rozstrzygnięciu konkursu – potwierdzone przez lekarza medycyny pracy).

            7) zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Załącznikiem nr 3).    

 1. Dodatkowe informacje:
 • Pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia od Burmistrza Przecławia
  do wydawania decyzji administracyjnych, w związku z czym będzie zobowiązany
  do złożenia oświadczenia majątkowego – zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym.
 • RODO – klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów
  do zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Przecławiu dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Przecławiu pod adresem: http://przeclaw.nazwa.pl/bipgminaprzeclaw/klauzula-informacyjna-rodo/
 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu lub listownie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski
w Przecławiu, 39‑320 Przecław, ul. Kilińskiego nr 7, sekretariat – I piętro, w terminie do 14 lutego 2023 r. w godzinach pracy urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu).
Koperty powinny być zamknięte i opatrzone dopiskiem: „Dotyczy naboru
na  stanowisko urzędnicze d/s księgowości podatkowej i windykacji ”.
          

 1. Pozostałe informacje:
 • Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Nabór przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Przecławia.
 • Osoba do kontaktu: Beata Augustyn, tel. 17 227 67 39 (w godzinach pracy urzędu).
 • terminie i miejscu  rozmowy kwalifikacyjnej oraz testów z posiadanej wiedzy, kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.
 • Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów i niewskazanych
  w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po upływie ww. terminu zostaną one komisyjnie zniszczone.
 • Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przecław, tj.: www.bipgminaprzeclaw.pl oraz na tablicy ogłoszeń UM w Przecławiu.
 • Burmistrz Przecławia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia naboru
  w każdym czasie – bez podawania przyczyn.

                                                                                    BURMISTRZ  PRZECŁAWIA
                                                                                  Renata Siembab

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Informacja o wynikach konkursu 9 marca 2023 14:17 25
2 doc Ogłoszenie o naborze z II.2023 - Zarządzenie 20.2023 7 lutego 2023 14:48 31
3 pdf Zarządządzenie Nr 30.2023 7 lutego 2023 14:48 34