Imieniny: Magdaleny, Bogumiły, Urszuli

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP
Udostępnij artykuł
 1. Wymagania niezbędne wobec kandydata :
 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wykształcenie wyższe w zakresie: rachunkowości, finansów, bankowości,

3) brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
     za umyślne przestępstwo skarbowe;

4) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
5)  nieposzlakowana opinia;   

6) złożenie pełnego kompletu dokumentów, przygotowanych zgodnie z wymogami
     wskazanymi w punkcie 6. niniejszego ogłoszenia.

 1. Wymagania dodatkowe :

1) mile widziane udokumentowane min. 3-miesięczne doświadczenie zawodowe w zakresie
     księgowości budżetowej w administracji publicznej (rządowej, samorządowej), sprawna
     obsługa pakietu MS Office (w szczególności Excel, Word),

2) umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów ustaw z zakresu gospodarki
     budżetowej;

3) umiejętność sporządzania pism urzędowych, uzasadnień i argumentowania zajmowanego
     stanowiska w danej sprawie;

4) rzetelność, dokładność, systematyczność, terminowość;

5) elastyczność i umiejętność szybkiego uczenia się;

6) odporność na stres i pracę pod presją czasu;

7) umiejętność samodzielnej organizacji pracy, pracy w zespole, operatywność;

8) umiejętność logicznego i analitycznego myślenia. 

 1. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku do spraw księgowości dochodów budżetowych:
 • Księgowanie dochodów Urzędu Miejskiego jako jednostki budżetowej, zgodnie
  z zasadami funkcjonowania poszczególnych kont objętych planem kont dla budżetów jednostki samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych, zgodnie z klasyfikacją budżetową, poprzez:

  • obsługę finansowo–księgową prowadzoną w komputerowej ewidencji księgowej
   syntetycznej i analitycznej, zapewniającą rejestrację wszystkich operacji
       gospodarczych, w tym prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dochodów
       według potrzeb,
  • bieżące i prawidłowe prowadzenie zapisów wszystkich operacji finansowych,
  • monitorowanie i dokonywanie weryfikacji obrotów i sald kont analitycznych z kontami
   syntetycznymi,
  • dekretowanie dowodów księgowych dochodów,
  • sporządzanie potrzebnych danych do okresowej informacji z przebiegu wykonania
   dochodów budżetowych.
 • Sporządzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawozdań budżetowych tj.:
 • Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst.,
 • Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych,
 • Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
      administracji rządowej oraz innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
      ustawami,
 • wszystkich zbiorczych sprawozdań miesięcznych i kwartalnych z zakresu dochodów
  i należności.
 • Sporządzanie sprawozdania finansowego tj. bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w części dotyczącej dochodów budżetowych.
 • Sporządzanie sprawozdań z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
 • Miesięczne uzgadnianie wpływów budżetowych (zapisów syntetycznych) z ewidencją analityczną m.in. księgowości podatkowej i gospodarowania odpadami komunalnymi.
 • Obsługa księgowa (w tym m.in. wystawianie faktur i egzekwowanie należności z niżej wymienionych tytułów, przez wystawianie wezwań do zapłaty), w zakresie dochodów
  z tytułu:
 • dzierżaw, najmu mienia komunalnego,
 • opłaty eksploatacyjnej,
 • opłaty za użytkowanie wieczyste,
 • opłaty przekształceniowej prawo użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń infrastruktury
      technicznej w pasie drogowym,
 • opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • kosztów opieki wychowania przedszkolnego.
 • Wystawianie not obciążeniowych.
 • Obsługa księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Pracowniczej Kasy Zapomogowo–Pożyczkiowej.
 • Dokonywanie potrąceń i rozliczeń dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
 • Opracowywanie projektów dokumentacji wewnętrznej w zakresie realizacji wykonywanych czynności, w tym projektów uchwał, zarządzeń.
 • Przygotowywanie materiałów do projektu budżetu z zakresu wykonywanych czynności, zestawień i informacji z zakresu wykonywanych czynności.
 • Sporządzanie obowiązujących zestawień, wydruków, informacji, sprawozdań z zakresu wykonywanych czynności.
 • Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów z zakresu wykonywanych czynności
  do archiwum zakładowego.
 • Pełnienie zastępstwa w przypadku nieobecności pracowników Wydziału Finansowego -Podatkowego na stanowisku ds. księgowości budżetowej organu oraz wskazanych stanowisk przez przełożonych.
 • Wykonywanie innych doraźnych prac zleconych przez przełożonych.
 1. Warunki pracy:
 • nawiązanie stosunku pracy: czerwiec 2021 r.;
 • forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony;
 • wymiar czasu pracy: 1:1 etat, tj. średnio 8 godzin dziennie (średnio: 40 godz. tygodniowo), w godzinach pn. od 7.30 do 16.30; od wt. do czw. od 7.30 do 15.30, w pt. od 7.30
  do 14.30;
 • miejsce pracy: Przecław, ul. Kilińskiego 7 oraz teren Gminy Przecław,
 • praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności i współpracy ze wszystkimi komórkami urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy oraz zewnętrznymi instytucjami publicznymi;
 • charakterystyka stanowiska pracy:
 • praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na II piętrze w budynku nie posiadającym windy, ani sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych,
  w pokoju wieloosobowym,
 • zakres obowiązków pracowniczych na stanowisku urzędniczym dotyczy wykonywania czynności o charakterze administracyjno-biurowym,  przy czym wykonywanie obowiązków służbowych wymaga  pracy z wykorzystaniem zestawu komputerowego, programu operacyjnego Windows, pakietu biurowego MS Office
  i programów specjalistycznych do obsługi finansowo-księgowej;
 • pracownik w czasie pracy użytkuje monitor ekranowy ponad 6 godzin w trakcie zmiany roboczej,
 • wyjazdy służbowe związane z czynnościami wykonywanymi w ramach obowiązków
  służbowych związanych z zajmowanym stanowiskiem oraz poleceniami kierownika jednostki,
 • warunki zatrudnienia: kandydat wyłoniony w drodze naboru na stanowisko urzędnicze będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony, tj.
  6 miesięcy, następnie, po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy pracownik zostanie zatrudniony na dalszy okres.
 • pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym,
  w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ustawy
  o pracownikach samorządowych i zdać egzamin (pozytywny wynik egzaminu
  kończącego służbę przygotowawczą gwarantuje nawiązanie dalszego stosunku pracy).
 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W kwietniu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przecławiu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

 1. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
  • 1) list motywacyjny (odręcznie pisany) z załączonym CV,
  • 2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodnie
   z Załącznikiem nr 1),
  • 3) kserokopie dokumentów poświadczających posiadany staż pracy lub zaświadczenie od pracodawcy,
  • 4) kserokopie dyplomów, certyfikatów, poświadczeń, zaświadczeń oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz przydatne na ww. stanowisku kwalifikacje,
  • 5) w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia Orzeczenia Komisji Lekarskiej o stopniu niepełnosprawności,
  • 6) oświadczenia (zgodnie z Załącznikiem nr 2) :
  • o posiadaniu obywatelstwa polskiego (…);
  • o karalności,
  • o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych;
  • o stanie zdrowia (po rozstrzygnięciu konkursu – potwierdzone przez lekarza medycyny pracy).
  • 7) zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Załącznikiem nr 3).
 2. Dodatkowe informacje:
 • Pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia od Burmistrza Przecławia
  do wydawania decyzji administracyjnych, w związku z czym będzie zobowiązany
  do złożenia oświadczenia majątkowego – zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym.
 • RODO – klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów
  do zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Przecławiu dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Przecławiu pod adresem: http://przeclaw.nazwa.pl/bipgminaprzeclaw/klauzula-informacyjna-rodo/
 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu lub listownie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski
w Przecławiu, 39‑320 Przecław, ul. Kilińskiego nr 7, sekretariat – I piętro, w terminie do 18 maja 2021 r. w godzinach pracy urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu).
Koperty powinny być zamknięte i opatrzone dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze do spraw księgowości dochodów budżetowych”.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.     

Nabór przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Przecławia.
Osoba do kontaktu: Beata Augustyn, tel. 17 227 67 39 (w godzinach pracy urzędu).        O terminie i miejscu  rozmowy kwalifikacyjnej oraz testów z posiadanej wiedzy, kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.
        Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów i niewskazanych
w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po upływie ww. terminu zostaną one komisyjnie zniszczone.
         Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przecław, tj.: www.bipgminaprzeclaw.pl oraz na tablicy ogłoszeń UM w Przecławiu.

Burmistrz Przecławia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia naboru
w każdym czasie – bez podawania przyczyn.

                                                                                      BURMISTRZ  PRZECŁAWIA

                                                                                                Renata Siembab

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Informacja o wynikach naboru 8 czerwca 2021 11:22 670
2 pdf Ogłoszenie o naborze Wydział Finsnsowo-Podatkowy 7 maja 2021 14:04 710
3 doc Załącznik 1 - Kwestionariusz kandydata 7 maja 2021 14:28 719
4 doc Załącznik 2 - Oświadczenia 7 maja 2021 14:28 692
5 doc Załącznik 3 - Zgoda 7 maja 2021 14:28 681