- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przecławiu - https://bipgminaprzeclaw.pl -

BURMISTRZ PRZECŁAWIA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Finansowo-Podatkowym Urzędu Miejskiego w Przecławiu

Udostępnij artykuł
[1]
 1. Wymagania niezbędne wobec kandydata :

3) brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
     za umyślne przestępstwo skarbowe;

4) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
5)  nieposzlakowana opinia;   

6) złożenie pełnego kompletu dokumentów, przygotowanych zgodnie z wymogami
     wskazanymi w punkcie 6. niniejszego ogłoszenia.

 1. Wymagania dodatkowe :

1) mile widziane udokumentowane min. 3-miesięczne doświadczenie zawodowe w zakresie
     księgowości budżetowej w administracji publicznej (rządowej, samorządowej), sprawna
     obsługa pakietu MS Office (w szczególności Excel, Word),

2) umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów ustaw z zakresu gospodarki
     budżetowej;

3) umiejętność sporządzania pism urzędowych, uzasadnień i argumentowania zajmowanego
     stanowiska w danej sprawie;

4) rzetelność, dokładność, systematyczność, terminowość;

5) elastyczność i umiejętność szybkiego uczenia się;

6) odporność na stres i pracę pod presją czasu;

7) umiejętność samodzielnej organizacji pracy, pracy w zespole, operatywność;

8) umiejętność logicznego i analitycznego myślenia. 

 1. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku do spraw księgowości dochodów budżetowych:
 1. Warunki pracy:
 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W kwietniu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przecławiu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

 1. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
  • 1) list motywacyjny (odręcznie pisany) z załączonym CV,
  • 2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodnie
   z Załącznikiem nr 1),
  • 3) kserokopie dokumentów poświadczających posiadany staż pracy lub zaświadczenie od pracodawcy,
  • 4) kserokopie dyplomów, certyfikatów, poświadczeń, zaświadczeń oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz przydatne na ww. stanowisku kwalifikacje,
  • 5) w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia Orzeczenia Komisji Lekarskiej o stopniu niepełnosprawności,
  • 6) oświadczenia (zgodnie z Załącznikiem nr 2) :
  • o posiadaniu obywatelstwa polskiego (…);
  • o karalności,
  • o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych;
  • o stanie zdrowia (po rozstrzygnięciu konkursu – potwierdzone przez lekarza medycyny pracy).
  • 7) zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Załącznikiem nr 3).
 2. Dodatkowe informacje:
 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu lub listownie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski
w Przecławiu, 39‑320 Przecław, ul. Kilińskiego nr 7, sekretariat – I piętro, w terminie do 18 maja 2021 r. w godzinach pracy urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu).
Koperty powinny być zamknięte i opatrzone dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze do spraw księgowości dochodów budżetowych”.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.     

Nabór przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Przecławia.
Osoba do kontaktu: Beata Augustyn, tel. 17 227 67 39 (w godzinach pracy urzędu).        O terminie i miejscu  rozmowy kwalifikacyjnej oraz testów z posiadanej wiedzy, kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.
        Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów i niewskazanych
w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po upływie ww. terminu zostaną one komisyjnie zniszczone.
         Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przecław, tj.: www.bipgminaprzeclaw.pl oraz na tablicy ogłoszeń UM w Przecławiu.

Burmistrz Przecławia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia naboru
w każdym czasie – bez podawania przyczyn.

                                                                                      BURMISTRZ  PRZECŁAWIA

                                                                                                Renata Siembab

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Informacja o wynikach naboru [2] 8 czerwca 2021 11:22 43
2 pdf Ogłoszenie o naborze Wydział Finsnsowo-Podatkowy [3] 7 maja 2021 14:04 47
3 doc Załącznik 1 - Kwestionariusz kandydata [4] 7 maja 2021 14:28 38
4 doc Załącznik 2 - Oświadczenia [5] 7 maja 2021 14:28 44
5 doc Załącznik 3 - Zgoda [6] 7 maja 2021 14:28 37