Imieniny: Magdaleny, Bogumiły, Urszuli

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP
Udostępnij artykuł

BURMISTRZ  PRZECŁAWIA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Wydziale Finansowo-Podatkowym
Urzędu Miejskiego w Przecławiu

 1. Wymagania niezbędne wobec kandydata :

1) posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) wykształcenie wyższe w zakresie: rachunkowości, finansów, geodezji, administracji lub prawa,

3) brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
     za umyślne przestępstwo skarbowe;

4) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
5)  nieposzlakowana opinia;   

6) złożenie pełnego kompletu dokumentów, przygotowanych zgodnie z wymogami
     wskazanymi w punkcie 6. niniejszego ogłoszenia.

 1. Wymagania dodatkowe :

1) mile widziane udokumentowane min. 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w zakresie
    administracji publicznej (rządowej, samorządowej), sprawna obsługa pakietu MS Office
    (w szczególności Excel, Word),

2) umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów ustaw podatkowych
    (o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym, podatku leśnym, Ordynacji podatkowej);

3) umiejętność sporządzania pism urzędowych, uzasadnień i argumentowania zajmowanego
     stanowiska w danej sprawie;

4) rzetelność, dokładność, systematyczność, terminowość;

5) elastyczność i umiejętność szybkiego uczenia się;

6) odporność na stres i pracę pod presją czasu;

7) umiejętność samodzielnej organizacji pracy, pracy w zespole, operatywność;

8) umiejętność logicznego i analitycznego myślenia.

 1. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku do spraw wymiaru podatków lokalnych:

1) prowadzenie w systemie informatycznym ewidencji podatkowej m.in.:
– dla potrzeb wymiaru i poboru podatków,

– osób prawnych z zakresu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,

– dotyczącej podatku od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych;

2) czuwanie nad terminowością i prawidłowością składanych przez podatników informacji i deklaracji podatkowych, ich korekt oraz prowadzenie postępowań w tym zakresie;

3) prowadzenie postępowań podatkowych, m.in. w zakresie: wymiaru podatków, zmian decyzji wymiarowych, udzielania ulg z tytułu nabycia, udzielania ulgi inwestycyjnej, udzielania umorzeń zaległości, odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz opłaty prolongacyjnej, odraczania terminu płatności, rozkładania podatku na raty, zastosowania ulg podatkowych stanowiących pomoc publiczną lub pomoc de minimis, określania odpowiedzialności za zaległości podatkowe spadkobiercom, następcom prawnym, osobom trzecim, bądź inkasentom;

4) wysyłanie wezwań, postanowień, zbieranie materiału dowodowego, w tym przeprowadzanie oględzin, przesłuchań, powoływanie biegłych;

5) przygotowywanie decyzji ustalających wymiar zobowiązań podatkowych;

6) prowadzenie postępowań odwoławczych;

7) przygotowywanie danych do sprawozdań za poszczególne okresy sprawozdawcze
z zakresu: skutków obniżenia górnych stawek podatkowych obliczanych, skutków udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień, skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej w zakresie umorzeń zaległości podatkowych, rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności, zaległości przedsiębiorców;

8) terminowe przesyłanie danych dotyczących wymiaru podatków i ich zmian do programu księgowego oraz comiesięczne uzgadnianie i weryfikowanie zgodności przekazanych danych,

9) wydawanie: zaświadczeń i informacji o stanie majątkowym oraz zaświadczeń potwierdzających okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym;

10) prowadzenie odpowiednich rejestrów m.in.: wymiarowego, rejestru przypisów i odpisów, rejestru umorzeń,

11) sporządzanie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty;

12) sporządzanie z zakresu swojego stanowiska pracy informacji, zestawień, analiz, sprawozdań kalkulacji i wydruków,

13) udzielanie odpowiedzi, informacji, w tym informacji publicznej, instytucjom lub osobom fizycznym dotyczących podatków lokalnych uwzględniającym zachowania tajemnicy skarbowej,

14) archiwizowanie sporządzonej na stanowisku pracy dokumentacji;

15) przyjmowanie wniosków wraz załącznikami, ich weryfikacja, prowadzenie postępowań, wydawanie decyzji oraz terminowe prowadzenie i przesyłanie rozliczeń oraz sprawozdań w zakresie zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

16) obsługa klientów urzędu w zakresie podatków lokalnych,

17) prowadzenie kontroli podatkowych, oględzin i przesłuchań oraz zbieranie materiału dowodowego w postępowaniach podatkowych,

18) weryfikowanie nowych działalności gospodarczych i sporządzanie wezwań do złożenia informacji podatkowych;

19) opracowywanie projektów dokumentacji wewnętrznej, w tym: uchwał, zarządzeń, instrukcji i wzorów dokumentów w zakresie powierzonego zakresu obowiązków.

 1. Warunki pracy:

1) nawiązanie stosunku pracy: listopad-grudzień 2020 r.;

2) forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony;

3) wymiar czasu pracy: 1:1 etat, tj. średnio 8 godzin dziennie (średnio 40 godz. tygodniowo), w godzinach pn. od 7.30 do 16.30; od wt. do czw. od 7.30 do 15.30, w pt. od 7.30
do 14.30;

4) miejsce pracy: Przecław, ul. Kilińskiego 7 oraz teren Gminy Przecław,

5) praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności i współpracy ze wszystkimi komórkami urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy oraz zewnętrznymi instytucjami publicznymi;

6) charakterystyka stanowiska pracy:

 • praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze w budynku nie posiadającym windy ani sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych,
  w pokoju wieloosobowym,
 • zakres obowiązków pracowniczych na stanowisku urzędniczym dotyczy wykonywania czynności o charakterze biurowo-administracyjnym,  przy czym wykonywanie obowiązków służbowych wymaga  pracy z wykorzystaniem zestawu komputerowego, programu operacyjnego Windows, pakietu biurowego MS Office
  i programów specjalistycznych do obsługi finansowo-księgowej;
 • pracownik w czasie pracy użytkuje monitor ekranowy ponad 4 godziny w trakcie zmiany roboczej,
 • wyjazdy służbowe związane z czynnościami wykonywanymi w ramach obowiązków
  służbowych związanych z zajmowanym stanowiskiem oraz poleceniami kierownika jednostki,
 • warunki zatrudnienia: kandydat wyłoniony w drodze naboru na stanowisko urzędnicze będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony, tj.
  6 miesięcy, następnie, po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy pracownik zostanie zatrudniony na dalszy okres.
 • pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym,
  w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ustawy
  o pracownikach samorządowych i zdać egzamin (pozytywny wynik egzaminu
  kończącego służbę przygotowawczą gwarantuje nawiązanie dalszego stosunku pracy).
 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W październiku 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przecławiu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

 1. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

1) list motywacyjny (odręcznie pisany) z załączonym CV,

2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodnie
z Załącznikiem nr 1),

3) kserokopie dokumentów poświadczających posiadany staż pracy lub zaświadczenie od pracodawcy,

4) kserokopie dyplomów, certyfikatów, poświadczeń, zaświadczeń oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz przydatne na ww. stanowisku kwalifikacje,

5) w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia Orzeczenia Komisji Lekarskiej o stopniu niepełnosprawności,

6) oświadczenia (zgodnie z Załącznikiem nr 2) :

 • o posiadaniu obywatelstwa polskiego (…);
 • o karalności (po rozstrzygnięciu konkursu – potwierdzone przez Krajowy Rejestr Karny w formie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie”),
 • o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych;
 • o stanie zdrowia (po rozstrzygnięciu konkursu – potwierdzone przez lekarza medycyny pracy).

7) zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Załącznikiem nr 3).

 1. Dodatkowe informacje:
 • Pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia od Burmistrza Przecławia
  do wydawania decyzji administracyjnych, w związku z czym będzie zobowiązany
  do złożenia oświadczenia majątkowego – zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym.
 • RODO – klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów
  do zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Przecławiu dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Przecławiu pod adresem: http://przeclaw.nazwa.pl/bipgminaprzeclaw/klauzula-informacyjna-rodo/
 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu lub listownie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski
w Przecławiu, 39‑320 Przecław, ul. Kilińskiego nr 7, sekretariat – I piętro, w terminie do 16 listopada 2020 r. w godzinach pracy urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu).
Koperty powinny być zamknięte i opatrzone dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków lokalnych”.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Nabór przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Przecławia.
Osoba do kontaktu: Beata Augustyn, tel. 17 227 67 39 (w godzinach pracy urzędu).

O terminie i miejscu  rozmowy kwalifikacyjnej oraz testów z posiadanej wiedzy, kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów i niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po upływie ww. terminu zostaną one komisyjnie zniszczone.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przecław, tj.: www.bipgminaprzeclaw.pl oraz na tablicy ogłoszeń UM w Przecławiu.

Burmistrz Przecławia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia naboru w każdym czasie – bez podawania przyczyn.

                                                                                      BURMISTRZ  PRZECŁAWIA
                                
                                                                                                Renata Siembab

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Informacja o wyniku naboru 28 grudnia 2020 16:07 6237
2 doc Ogłoszenie o naborze 3 listopada 2020 11:32 7115
3 doc Załącznik 1 - Kwestionariusz kandydata 3 listopada 2020 11:32 7075
4 doc Załącznik 2 - Oświadczenia 3 listopada 2020 11:32 7068
5 doc Załącznik 3 - Zgoda 3 listopada 2020 11:32 7131