Imieniny: Magdaleny, Bogumiły, Urszuli

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP
Udostępnij artykuł
 1. Wymagania niezbędne wobec kandydata :
 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wykształcenie wyższe techniczne w zakresie: geodezji, architektury lub inne pokrewne,
 • co najmniej 5-letni staż pracy, w tym minimum 2 lata udokumentowanego doświadczenia
  w pracy związanej z procesem realizacji inwestycji drogowych,

4) brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
     za umyślne przestępstwo skarbowe,

5) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
6)  nieposzlakowana opinia,   

7) złożenie pełnego kompletu dokumentów, przygotowanych zgodnie z wymogami
     wskazanymi w punkcie 6. niniejszego ogłoszenia.

 1. Wymagania dodatkowe :

1) mile widziane:        
    – wykształcenie w zakresie budownictwa o specjalności drogowej;          
    – posiadanie doświadczenia zawodowego związanego z prowadzeniem spraw objętych
       zakresem zadań na stanowisku, na które prowadzony jest nabór, tj. wiedza z zakresu
       drogownictwa i postępowań administracyjnych,

2) umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów prawa,         
3) sprawna obsługa komputera, m. in. pakietu MS Office (w szczególności Excel, Word),

4) umiejętność sporządzania pism urzędowych, uzasadnień i argumentowania zajmowanego
     stanowiska w danej sprawie,        
5) prawo jazdy kat. B,

6) rzetelność, dokładność, systematyczność, terminowość,

9) umiejętność samodzielnej organizacji pracy i pracy w zespole,

 10) umiejętność logicznego i analitycznego myślenia.

 1. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku do spraw drogownictwa:
 • prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych;
 • wydawanie decyzji administracyjnych:

–  na umieszczenie w pasie dróg gminnych urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową   
   lub potrzebami ruchu drogowego;

– na czasowe zajęcie pasa drogowego oraz naliczanie opłat z tego tytułu;

– na wykonanie zjazdu z drogi gminnej;

 • wydawanie postanowień w sprawie uzgodnień linii ogrodzenia wzdłuż dróg gminnych;
 • wydawanie oświadczeń o dostępie komunikacyjnym działki do drogi gminnej publicznej za pośrednictwem istniejącego zjazdu,
 • obsługa indywidualna wniosków o zmianę, uzupełnienie oznakowania pionowego
  i poziomego na drogach gminnych bądź wewnętrznych;
 • opiniowanie możliwości włączenia projektowanej zabudowy w system dróg gminnych publicznych;
 • obsługa indywidualnych wniosków dotyczących ewidencji dróg gminnych (zapytania, udostępnianie materiałów);
 • wydawanie zezwoleń na umieszczanie nośników reklamowych w pasie drogowym;
 • przygotowywanie specyfikacji do postępowań przetargowych w zakresie remontu / budowy dróg i chodników;
 • uzgadnianie projektu budowlanego zjazdu z drogi gminnej;
 • przygotowywanie zgłoszeń budów, remontów, przebudowy dróg, mostów, przepustów itp.
 • koordynacja prac związanych z projektowaniem nowych dróg, przygotowywanie zapytań ofertowych, projektów umów, aneksów do umów, nadzór nad realizacją prac;
 • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie zadań drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych;
 • przygotowywanie wniosków o ujęcie w planie Zarządu Dróg Wojewódzkich / Zarządu Dróg Powiatu Mieleckiego inwestycji do wykonania w trybie Inicjatyw Samorządowych;
 • przygotowywanie wniosków o dotację zadań drogowych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
 • opracowywanie projektów dokumentacji wewnętrznej w zakresie realizacji wykonywanych czynności, w tym projektów uchwał i zarządzeń;
 • przygotowywanie materiałów do projektu budżetu z zakresu budownictwa drogowego;
 • sporządzanie obowiązujących zestawień, wydruków, informacji oraz sprawozdań;
 • archiwizacja dokumentacji wytworzonej na stanowisku pracy.
 1. Warunki pracy:
 • nawiązanie stosunku pracy: wrzesień 2021 r.;
 • forma zatrudnienia: docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony;
 • wymiar czasu pracy: 1:1 etat, tj. średnio 8 godzin dziennie (średnio: 40 godz. tygodniowo), w godzinach pn. od 7.30 do 16.30; od wt. do czw. od 7.30 do 15.30, w pt. od 7.30
  do 14.30;
 • miejsce pracy: Przecław, ul. Kilińskiego 7 oraz teren Gminy Przecław,
 • praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności i współpracy ze wszystkimi komórkami urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy oraz zewnętrznymi instytucjami publicznymi;
 • charakterystyka stanowiska pracy:
 • praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na I piętrze w budynku nie posiadającym windy, ani sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych,
  w pokoju wieloosobowym,
 • zakres obowiązków pracowniczych na stanowisku urzędniczym dotyczy wykonywania czynności o charakterze administracyjno-biurowym,  przy czym wykonywanie obowiązków służbowych wymaga  pracy z wykorzystaniem zestawu komputerowego, programu operacyjnego Windows, pakietu biurowego MS Office
  i programów specjalistycznych – w miarę potrzeb;
 • pracownik w czasie pracy użytkuje monitor ekranowy ponad 4 godziny w trakcie zmiany roboczej,
 • wyjazdy służbowe związane z czynnościami wykonywanymi w ramach obowiązków
  służbowych związanych z zajmowanym stanowiskiem oraz poleceniami kierownika jednostki,
 • warunki zatrudnienia: kandydat wyłoniony w drodze naboru na stanowisko urzędnicze będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony, tj.
  6 miesięcy, następnie, po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy pracownik zostanie zatrudniony na dalszy okres.
 • pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym,
  w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ustawy
  o pracownikach samorządowych i zdać egzamin (pozytywny wynik egzaminu
  kończącego służbę przygotowawczą gwarantuje nawiązanie dalszego stosunku pracy).
 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W lipcu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przecławiu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

 1. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
  • 1) list motywacyjny (odręcznie pisany) z załączonym CV,
  • 2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodnie
   z Załącznikiem nr 1),
  • 3) kserokopie dokumentów poświadczających posiadany staż pracy lub zaświadczenie od pracodawcy,
  • 4) kserokopie dyplomów, certyfikatów, poświadczeń, zaświadczeń, uprawnień oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz przydatne
   na ww. stanowisku kwalifikacje,
  • 5) w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia Orzeczenia Komisji Lekarskiej o stopniu niepełnosprawności,
  • 6) oświadczenia (zgodnie z Załącznikiem nr 2) :
  • o posiadaniu obywatelstwa polskiego (…);
  • o karalności,
  • o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych;
  • o stanie zdrowia (po rozstrzygnięciu konkursu – potwierdzone przez lekarza medycyny pracy).
  • 7) zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Załącznikiem nr 3).
 2. Dodatkowe informacje:
 • Pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia od Burmistrza Przecławia
  do wydawania decyzji administracyjnych, w związku z czym będzie zobowiązany
  do złożenia oświadczenia majątkowego – zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym.
 • RODO – klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów
  do zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Przecławiu dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Przecławiu pod adresem: http://przeclaw.nazwa.pl/bipgminaprzeclaw/klauzula-informacyjna-rodo/
 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu lub listownie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski
w Przecławiu, 39‑320 Przecław, ul. Kilińskiego nr 7, sekretariat – I piętro, w terminie do 16 sierpnia 2021 r. w godzinach pracy urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu).
Koperty powinny być zamknięte i opatrzone dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze do spraw drogownictwa”.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.     

Nabór przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Przecławia.
Osoba do kontaktu: Sabina  Piecuch, tel. 17 227 67 36 (w godzinach pracy urzędu).

O terminie i miejscu  rozmowy kwalifikacyjnej oraz testów z posiadanej wiedzy, kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów i niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po upływie ww. terminu zostaną one komisyjnie zniszczone.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przecław, tj.: www.bipgminaprzeclaw.pl oraz na tablicy ogłoszeń UM w Przecławiu.

Burmistrz Przecławia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia naboru w każdym czasie – bez podawania przyczyn.

                                                                                      BURMISTRZ  PRZECŁAWIA
                                                                                  

                                                                                                Renata Siembab

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 doc Ogłoszenie o naborze z 05.08.2021 5 sierpnia 2021 15:22 626
2 doc Zał.ącznik nr 1 - Kwestionariusz osobowy 5 sierpnia 2021 15:22 635
3 doc Załącznik nr 2 - Oświadczenia 5 sierpnia 2021 15:22 599
4 doc Załącznik nr 3 - Zgoda 5 sierpnia 2021 15:22 615