Imieniny: Medarda, Maksyma, Seweryna

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP
Udostępnij artykuł
 1. Wymagania niezbędne wobec kandydata :
 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wykształcenie wyższe techniczne o kierunku geodezja,
 • co najmniej 5-letni staż pracy, w tym minimum 1 rok udokumentowanego doświadczenia w pracy na stanowisku administracyjnym w urzędach administracji rządowej lub organach samorządu terytorialnego,

4) brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

5) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
6)  nieposzlakowana opinia,  

7) złożenie pełnego kompletu dokumentów, przygotowanych zgodnie z wymogami wskazanymi w punkcie 6. niniejszego ogłoszenia.

 1. Wymagania dodatkowe :

1) doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem spraw objętych zakresem zadań na stanowisku, na które prowadzony jest nabór, m. in. wiedza z zakresu gospodarki gruntami,  

2) umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów prawa,      
3) biegła znajomość obsługi komputera, korzystania z podstawowych urządzeń biurowych, w tym znajomość programów komputerowych, m. in. pakietu MS Office, GEOPORTAL,

4) umiejętność sporządzania decyzji administracyjnych, postanowień, pism urzędowych, formułowania uzasadnień i argumentowania zajmowanego stanowiska w przedmiotowej sprawie,    

5) prawo jazdy kat. B,

6) rzetelność, dokładność, systematyczność, terminowość,

7) umiejętność samodzielnej organizacji pracy i pracy w zespole,

  8) umiejętność logicznego i analitycznego myślenia.          

 1. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, stosownie do wymagań ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • przeprowadzanie procedur związanych z opracowywaniem projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz jego zmian;
 • przeprowadzanie procedur związanych ze sporządzaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz jego zmian;
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
 • przygotowanie części merytorycznej zapytań ofertowych w celu wyłonienia wykonawców projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • obsługa klientów urzędu w zakresie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • sporządzanie zestawień, wydruków, informacji oraz sprawozdań;
 • wykonywania prac pomocniczych w przygotowaniu dokumentacji WIiR przeznaczonej
  do archiwizacji i składowania, w tym sporządzanie rzeczowych wykazów akt – zgodnie
  z instrukcją kancelaryjną i regulaminem archiwum zakładowego i zaleceniami pracownika archiwum zakładowego.
 1. Warunki pracy:
 • nawiązanie stosunku pracy: czerwiec 2022 r.;
 • forma zatrudnienia: docelowo – umowa o pracę na czas nieokreślony;
 • wymiar czasu pracy: 1:1 etat, tj. średnio 8 godzin dziennie (średnio: 40 godz. tygodniowo), w godzinach pn. od 7.30 do 16.30; od wt. do czw. od 7.30 do 15.30, w pt. od 7.30
  do 14.30;
 • miejsce pracy: Przecław, ul. Kilińskiego 7 oraz teren Gminy Przecław;
 • praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności i współpracy ze wszystkimi komórkami urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy, zewnętrznymi instytucjami publicznymi oraz kontaktu z interesantami;
 • charakterystyka stanowiska pracy:
 • praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na II piętrze w budynku nie posiadającym windy ani sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych,
  w pokoju wieloosobowym,
 • zakres obowiązków pracowniczych na stanowisku urzędniczym dotyczy wykonywania czynności o charakterze administracyjno-biurowym,  przy czym wykonywanie obowiązków służbowych wymaga  pracy z wykorzystaniem zestawu komputerowego, programu operacyjnego Windows, pakietu biurowego MS Office
  i programów specjalistycznych – w miarę potrzeb;
 • pracownik w czasie pracy użytkuje monitor ekranowy ponad 4 godziny w trakcie zmiany roboczej,
 • wyjazdy służbowe związane z czynnościami wykonywanymi w ramach obowiązków
  służbowych związanych z zajmowanym stanowiskiem oraz poleceniami kierownika jednostki,
 • warunki zatrudnienia: kandydat wyłoniony w drodze naboru na stanowisko urzędnicze będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony,
  6 miesięcy, następnie, po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy pracownik zostanie zatrudniony na dalszy okres.
 • pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym,
  w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ustawy
  o pracownikach samorządowych i zdać egzamin (pozytywny wynik egzaminu
  kończącego służbę przygotowawczą gwarantuje nawiązanie dalszego stosunku pracy).
 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.

 1. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
  • 1) list motywacyjny (odręcznie pisany) z załączonym CV,
  • 2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodnie
   z Załącznikiem nr 1),
  • 3) kserokopie dokumentów poświadczających posiadany staż pracy lub zaświadczenie od pracodawcy,
  • 4) kserokopie dyplomów, certyfikatów, poświadczeń, zaświadczeń, uprawnień oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz przydatne
   na ww. stanowisku kwalifikacje i umiejętności,
  • 5) w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia Orzeczenia Komisji Lekarskiej o stopniu niepełnosprawności,
  • 6) oświadczenia (zgodnie z Załącznikiem nr 2) :
  • o posiadaniu obywatelstwa polskiego (…);
  • o karalności,
  • o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych;
  • o stanie zdrowia (po rozstrzygnięciu konkursu – potwierdzone przez lekarza medycyny pracy).
  • 7) zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Załącznikiem nr 3).
 2. Dodatkowe informacje:
 • Pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia od Burmistrza Przecławia
  do wydawania decyzji administracyjnych, w związku z czym będzie zobowiązany
  do złożenia oświadczenia majątkowego – zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym.
 • RODO – klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów
  do zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Przecławiu dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Przecławiu pod adresem: http://przeclaw.nazwa.pl/bipgminaprzeclaw/klauzula-informacyjna-rodo/
 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu lub listownie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski
w Przecławiu, 39‑320 Przecław, ul. Kilińskiego nr 7, sekretariat – I piętro, w terminie do 04 maja 2022 r. w godzinach pracy urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu).
Koperty powinny być zamknięte i opatrzone dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju”.     

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.  

Nabór przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Przecławia.
Osoba do kontaktu: Beata Augustyn, tel. 17 227 67 39 (w godzinach pracy urzędu).

O terminie i miejscu  rozmowy kwalifikacyjnej oraz testów z posiadanej wiedzy, kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów i niewskazanych
w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po upływie ww. terminu zostaną one komisyjnie zniszczone.         

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przecław, tj.: www.bipgminaprzeclaw.pl oraz na tablicy ogłoszeń UM w Przecławiu.

Burmistrz Przecławia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia naboru w każdym czasie – bez podawania przyczyn.           

                                                                                    BURMISTRZ  PRZECŁAWIA
                                            

                                                                                                Renata Siembab

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Informacja o wynikach naboru 27 maja 2022 12:47 356
2 doc Ogloszenie o naborze - 19.IV.2022 20 kwietnia 2022 15:08 365
3 pdf Ogłoszenie o naborze 20 kwietnia 2022 15:08 387
4 doc Zał.ącznik nr 1 - Kwestionariusz osobowy 20 kwietnia 2022 15:08 360
5 doc Załącznik nr 3 - Zgoda 20 kwietnia 2022 15:08 381
6 doc Załącznik nr 2 - Oświadczenia 20 kwietnia 2022 15:08 369