Imieniny: Magdaleny, Bogumiły, Urszuli

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP
Udostępnij artykuł

 OGŁOSZENIE O NABORZE

Burmistrz Przecławia

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze
ds. obronno-wojskowych w Urzędzie Miejskim w Przecławiu

 1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
 • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie: bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego lub specjalności wojskowej, administracji, prawa,
 • udokumentowane min. 5. letnie doświadczenie zawodowe,
 • posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa;
 • dobra znajomość przepisów:
  – ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego;      
  – ustawy o samorządzie gminnym.
 • znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku, a w szczególności:
  – o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
  – o zarzadzaniu kryzysowym,     
  – o ochronie przeciwpożarowej,  
  – o ochronie informacji niejawnych,       
  – o ochronie danych osobowych,            
  – o stanie wojennym,       
  – o stanie wyjątkowym,   
  – o stanie klęski żywiołowej,       
  – rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • posiadanie czynnego prawa jazdy kategorii B,
 • umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet  MS Office  (Word, Excel)
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym, a także umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz,
 • umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji oraz negocjowania,
 • odporność na stres i umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie.
 1. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • prowadzenie spraw w zakresie obronności, a w szczególności:
  – tworzenie w formie planów warunków organizacyjnych i technicznych celem
     realizacji zadań na potrzeby obronne państwa,         
  – opracowywanie i aktualizacja Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy
      w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz kart
      realizacji zadań,         
  – opracowywanie i aktualizacja dokumentacji stałego dyżuru, regulaminu
      organizacyjnego Urzędu na czas wojny oraz zakresu działania Urzędu w dziedzinie
      obronności państwa w czasie pokoju,           
  – opracowywanie i aktualizacja dokumentacji Zastępczych Miejsc Szpitalnych
      oraz przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa.
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z kwalifikacją wojskową oraz ćwiczeniami wojskowymi żołnierzy rezerwy, przygotowanie i szkolenie pracowników na potrzeby obronne.
 • prowadzenie akcji kurierskiej.
 • Nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obrony państwa.
 • Prowadzenie spraw w zakresie obrony cywilnej, a w szczególności:
  – realizacja zadań związanych z zapewnieniem procesu kierowania działaniami
     w zakresie monitorowania, analizowania i prognozowania rozwoju zagrożeń,
     planowania, reagowania i usuwania skutków zagrożeń na terenie gminy, tworzenie
     i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,          
  – opracowywanie planów obrony cywilnej i kart realizacji zadań OC,
  – opracowywanie rocznych planów działania w dziedzinie obronności, obrony
     cywilnej i zarządzania kryzysowego, 
  –  prowadzenie magazynu OC oraz dokumentacji magazynowej.
 • prowadzenie spraw w zakresie zarządzania kryzysowego, a w szczególności:         
  – stałe aktualizowanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego,  
  – aktualizacja bazy danych na potrzeby zarządzania kryzysowego,    
  – planowanie i przygotowywanie działań w przypadku wystąpienia miejscowych
     zagrożeń oraz zapobieganie i reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych
     i kryzysowych,
  – przygotowywanie i zapewnianie działania systemu ostrzegania i alarmowania oraz
    systemu powszechnego ostrzegania.
 • prowadzenie spraw w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności:
  – współdziałanie z Komendą PPSP w Mielcu oraz gminnymi jednostkami Ochotniczej
    Straży Pożarnej w zakresie realizacji przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku  
    o ochronie przeciwpożarowej, 
  – realizacja zadań związanych z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych w Gminie,
 • prowadzenie spraw w zakresie ochrony informacji niejawnych:
  – obsługa kancelarii ochrony informacji niejawnych

– współpraca z informatykiem w zakresie przestrzegania zasad ochrony informacji
   niejawnych w systemie teleinformatycznym,
– opracowywanie oraz aktualizacja planu ochrony informacji niejawnych,     
– prowadzenie stosownych dzienników, wykazów i rejestrów dotyczących informacji
   niejawnych.

 • sporządzanie sprawozdawczości.
 1. Warunki pracy na stanowisku:
 • nawiązanie stosunku pracy: 01 września 2019 r.;
 • forma zatrudnienia: umowa o pracę;
 • wymiar czasu pracy: cały etat, tj. średnio: 8 godz. dziennie (40 godz. tygodniowo).
 • miejsce pracy: Urząd Miejski w Przecławiu, ul. Kilińskiego nr 7 oraz teren Gminy Przecław;
 • charakterystyka stanowiska pracy:

               – praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na II piętrze w budynku nie posiadającym 
                  windy ani sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych,

   – pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy ponad 4 godziny w trakcie
      zmiany roboczej,

   – bezpośredni kontakt z  klientami w urzędzie i w terenie,

   – wyjazdy służbowe związane z czynnościami wykonywanymi w ramach obowiązków
     służbowych związanych z zajmowanym stanowiskiem;

 • warunki zatrudnienia: kandydat wyłoniony w drodze naboru na stanowisko
  urzędnicze będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony,
    6 miesięcy. Następnie, po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy i pozytywnego
   wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownik zostanie
   zatrudniony na dalszy okres.
 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

w czerwcu 2019 r.  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przecławiu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

 1. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
  • 1) list motywacyjny (odręcznie pisany) z załączonym CV,
  • 2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodnie
   z Załącznikiem nr 1),
  • 3) kserokopie dokumentów poświadczających posiadany staż pracy,
  • 4) kserokopie dyplomów, certyfikatów, poświadczeń, zaświadczeń oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz przydatne na ww. stanowisku kwalifikacje,
  • 5) w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia Orzeczenia Komisji Lekarskiej o stopniu niepełnosprawności,
  • 6) oświadczenia (zgodnie z Załącznikiem nr 2) :
 • o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • o karalności (po rozstrzygnięciu konkursu – potwierdzone przez Krajowy Rejestr Karny w formie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie”),
 • o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych;
 • o stanie zdrowia (po rozstrzygnięciu konkursu – potwierdzone przez lekarza medycyny pracy).
  • 7) zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Załącznikiem nr 3).
 1. Dodatkowe informacje:             
 • pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć 3 miesięczną służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ustawy o pracownikach samorządowych;
 • pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia od Burmistrza Przecławia do wydawania decyzji administracyjnych, w związku z powyższym będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego – zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym;
 • pracownik zobowiązany jest do złożenia Ankiety Bezpieczeństwa Osobowego
  w celu uzyskania poświadczenie bezpieczeństwa do prac z dokumentami niejawnymi min. do klauzuli „poufne”;
 • RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów
  do zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Przecławiu dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Przecławiu pod adresem : https://przeclaw.nazwa.pl/bipgminaprzeclaw/klauzula-informacyjna-rodo/
 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu lub listownie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski
w Przecławiu, 39‑320 Przecław, ul. Kilińskiego nr 7, sekretariat – I piętro, w terminie do 09 sierpnia 2019 r. w godzinach pracy urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu).
Koperty powinny być zamknięte i opatrzone dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze do spraw obronno-wojskowych”.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.  

Nabór przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Przecławia.
Osoba do kontaktu: Beata Augustyn, tel. 17 227 67 39 (w godzinach pracy urzędu).

        O terminie i miejscu  rozmowy kwalifikacyjnej oraz testów z posiadanej wiedzy, kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.
        Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów i niewskazanych
w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną one komisyjnie zniszczone.
         Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przecław, tj.: www.bipgminaprzeclaw.pl oraz na tablicy ogłoszeń UM w Przecławiu.

Burmistrz Przecławia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia naboru w każdym czasie – bez podawania przyczyn.

BURMISTRZ

          Renata Siembab

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Informacja o wyniku naboru 27 sierpnia 2019 13:33 1943
2 doc Załącznik 1 - Kwestionariusz kandydata 30 lipca 2019 08:36 1714
3 doc Załącznik 2 - Oświadczenia 30 lipca 2019 08:36 1722
4 doc Załącznik 3 - Zgoda 30 lipca 2019 08:36 1752