- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przecławiu - https://bipgminaprzeclaw.pl -

Burmistrz Przecławia ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze ds. obronno-wojskowych

Udostępnij artykuł
[1]

 OGŁOSZENIE O NABORZE

Burmistrz Przecławia

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze
ds. obronno-wojskowych w Urzędzie Miejskim w Przecławiu

 1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

– współpraca z informatykiem w zakresie przestrzegania zasad ochrony informacji
   niejawnych w systemie teleinformatycznym,
– opracowywanie oraz aktualizacja planu ochrony informacji niejawnych,     
– prowadzenie stosownych dzienników, wykazów i rejestrów dotyczących informacji
   niejawnych.

 1. Warunki pracy na stanowisku:

               – praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na II piętrze w budynku nie posiadającym 
                  windy ani sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych,

   – pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy ponad 4 godziny w trakcie
      zmiany roboczej,

   – bezpośredni kontakt z  klientami w urzędzie i w terenie,

   – wyjazdy służbowe związane z czynnościami wykonywanymi w ramach obowiązków
     służbowych związanych z zajmowanym stanowiskiem;

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

w czerwcu 2019 r.  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przecławiu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

 1. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
  • 1) list motywacyjny (odręcznie pisany) z załączonym CV,
  • 2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodnie
   z Załącznikiem nr 1),
  • 3) kserokopie dokumentów poświadczających posiadany staż pracy,
  • 4) kserokopie dyplomów, certyfikatów, poświadczeń, zaświadczeń oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz przydatne na ww. stanowisku kwalifikacje,
  • 5) w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia Orzeczenia Komisji Lekarskiej o stopniu niepełnosprawności,
  • 6) oświadczenia (zgodnie z Załącznikiem nr 2) :
 1. Dodatkowe informacje:             
 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu lub listownie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski
w Przecławiu, 39‑320 Przecław, ul. Kilińskiego nr 7, sekretariat – I piętro, w terminie do 09 sierpnia 2019 r. w godzinach pracy urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu).
Koperty powinny być zamknięte i opatrzone dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze do spraw obronno-wojskowych”.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.  

Nabór przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Przecławia.
Osoba do kontaktu: Beata Augustyn, tel. 17 227 67 39 (w godzinach pracy urzędu).

        O terminie i miejscu  rozmowy kwalifikacyjnej oraz testów z posiadanej wiedzy, kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.
        Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów i niewskazanych
w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną one komisyjnie zniszczone.
         Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przecław, tj.: www.bipgminaprzeclaw.pl oraz na tablicy ogłoszeń UM w Przecławiu.

Burmistrz Przecławia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia naboru w każdym czasie – bez podawania przyczyn.

BURMISTRZ

          Renata Siembab

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Informacja o wyniku naboru [2] 27 sierpnia 2019 13:33 629
2 doc Załącznik 1 - Kwestionariusz kandydata [3] 30 lipca 2019 08:36 462
3 doc Załącznik 2 - Oświadczenia [4] 30 lipca 2019 08:36 464
4 doc Załącznik 3 - Zgoda [5] 30 lipca 2019 08:36 458