Imieniny: Placyda, Apolinarego

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przecław w 2022 roku – II postępowanie powtórzone

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00367549/01 z dnia 2022-09-28


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przecław w 2022 roku – II postępowanie powtórzoneCzytaj więcej…Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Przecław w 2023r.

Dz.U./S S181
20/09/2022
512442-2022-PL


Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:512442-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Przecław: Usługi związane z odpadami
2022/S 181-512442
Ogłoszenie o zamówieniu
UsługiCzytaj więcej…Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przecław w 2022 roku – postępowanie powtórzone

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00329235/01 z dnia 2022-09-01


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przecław w 2022 roku – postępowanie powtórzone


SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

Czytaj więcej…Budowa Parku Rekreacyjno – Sportowego w Przecławiu – etap III (budowa rekreacyjnego ciągu pieszo-jezdnego i elementów małej architektury) oraz budowa strefy streetworkout – II postępowanie powtórzone

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00319401/01 z dnia 2022-08-25


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa Parku Rekreacyjno – Sportowego w Przecławiu – etap III (budowa rekreacyjnego ciągu pieszo-jezdnego i
elementów małej architektury) oraz budowa strefy streetworkout – II postępowanie powtórzone


SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

Czytaj więcej…Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przecław w 2022 roku

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00284078/01 z dnia 2022-07-29


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przecław w 2022 roku


SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

Czytaj więcej…Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 843, 842 w miejscowości Błonie

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00278021/01 z dnia 2022-07-26


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 843, 842 w miejscowości Błonie


SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

Czytaj więcej…Budowa Parku Rekreacyjno – Sportowego w Przecławiu – etap III (budowa rekreacyjnego ciągu pieszo-jezdnego i elementów małej architektury) oraz budowa strefy streetworkout – postępowanie powtórzone

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Budowa Parku Rekreacyjno – Sportowego w Przecławiu – etap III (budowa rekreacyjnego ciągu pieszo-jezdnego i

elementów małej architektury) oraz budowa strefy streetworkout – postępowanie powtórzone

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

 1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2 ) Nazwa zamawiającego: Gmina Przecław

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581927

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Przecław

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-320

1.5.4.) Województwo: podkarpackieCzytaj więcej…Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

Polska-Przecław: Usługi udzielania kredytu 2022/S 136-389509


Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE


Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)  Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina PrzecławCzytaj więcej…Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Przecław w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00231981/01 z dnia 2022-06-30


Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Przecław w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”


SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCYCzytaj więcej…Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR – zakup laptopów wraz z oprogramowaniem

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00204148 z dnia 2022-06-10


Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR – zakup laptopów wraz z oprogramowaniem


SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCYCzytaj więcej…