Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Kasjana

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP
Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00231981/01 z dnia 2022-06-30


Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Przecław w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”


SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przecław
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581927
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 7
1.5.2.) Miejscowość: Przecław
1.5.3.) Kod pocztowy: 39-320
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 – Tarnobrzeski
1.5.7.) Numer telefonu: 172276710
1.5.8.) Numer faksu: 175813116
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadmiejski@przeclaw.org
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipgminaprzeclaw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o wyniku postepowania - Dostawa sprzetu komputerowego - Cyfrowa Gmina 29 sierpnia 2022 19:52 74
2 pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert - częśc 1 2 sierpnia 2022 14:32 98
3 pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert - Dostawa sprzetu komputerowego - Cyfrowa Gmina cz. 2 i 3 28 lipca 2022 09:47 96
4 pdf Informacja z sesji otwarcia ofert - Dostawa sprzetu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Przecław - Cyfrowa Gmina 15 lipca 2022 12:37 130
5 pdf Informacja o kwocie jaką Zamawiający postanawia przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Dostawa sprzetu komputerowego - Cyfrowa Gmina 15 lipca 2022 10:00 119
6 pdf Pytania i odpowiedzi Dostawa sprzetu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Przecław - Cyfrowa Gmina 07.07.2022 7 lipca 2022 14:50 136
7 doc Zalacznik Nr 5 Projekt umowy Dostawa sprzetu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Przecław - Cyfrowa Gmina1 30 czerwca 2022 14:11 150
8 pdf Ogloszenie Dostawa sprzetu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Przecław - Cyfrowa Gmina 30 czerwca 2022 12:11 150
9 pdf SWZ Dostawa sprzetu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Przecław - Cyfrowa Gmina podpisane 30 czerwca 2022 12:11 156
10 pdf SWZ Dostawa sprzetu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Przecław - Cyfrowa Gmina 30 czerwca 2022 12:11 152
11 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy 30 czerwca 2022 12:11 136
12 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu war w post 30 czerwca 2022 12:11 128
13 doc Zalacznik Nr 3 Wzor oswiadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 30 czerwca 2022 12:11 124
14 doc Zalacznik Nr 4 Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia obejmujacy Minimalne parametry urzadzen 30 czerwca 2022 12:11 189
15 doc Zalacznik Nr 6 Szczegolowa oferta techniczna proponowanych urzadzen 30 czerwca 2022 12:11 154
16 doc Zalacznik Nr 7 ID postepowania 30 czerwca 2022 12:11 131