- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przecławiu - https://bipgminaprzeclaw.pl -

Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Udostępnij artykuł
[1]

Przecław, 10 maja 2018 r.

BURMISTRZ  PRZECŁAWIA
ogłasza nabór na stanowisko
Inspektora Ochrony Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Przecławiu

 1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:

 1. Wymagania dodatkowe:

Znajomość :

 1. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1) opracowanie oraz wdrożenie wewnętrznych procedur  ochrony danych osobowych
  w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy;
  2) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy
  przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy
  obowiązującego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich
  o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

3)  monitorowanie przestrzegania rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych (…),
innych przepisów UE lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk
administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych
osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia
personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

4)  udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz
monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;

5)  współpraca z organem nadzorczym;

6)  pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach
związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa
w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we

wszelkich innych sprawach;

7)  pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich
sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem
praw przysługujących im na mocy rozporządzenia PE i Rady UE 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r..

8)  prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności;

9) prowadzenie szkoleń pracowników mających jakikolwiek dostęp do danych
osobowych;

10) sporządzanie stosownej dokumentacji wynikającej ze specyfiki stanowiska,

11) monitorowanie zmian w przepisach mających wpływ na bezpieczeństwo
gromadzonych danych osobowych, spisów, rejestrów itp.

12) nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń w których przetwarzane są dane
osobowe,

13) nadzór nad działaniami związanymi z ewentualnym naruszeniem systemu ochrony
danych osobowych;

14) wypełnianie swoich zadań z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego
z operacjami przetwarzania danych, mając na uwadze charakter, zakres i cele ich

przetwarzania oraz inne, nie wymienione wyżej czynności wynikające z przepisów
prawa i regulaminów wewnętrznych.

 1. Warunki pracy:

Istnieje możliwość zatrudnienia na innej podstawie niż umowa o prace, tj.: umowa zlecenia lub umowa o wykonywanie usług, wg zasad określonych pomiędzy Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą lub wg zasad określonych w umowie z Wykonawcą prowadzącym działalność gospodarczą.

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W maju 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przecławiu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
  • 1) list motywacyjny z załączonym CV,
  • 2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • 3) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (jeżeli osoba już pracowała),
  • 4) kserokopie dyplomów, certyfikatów, poświadczeń, zaświadczeń oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz przydatne na ww. stanowisku kwalifikacje,
  • 5) w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia Orzeczenia Komisji Lekarskiej o stopniu niepełnosprawności,
  • 6) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (po rozstrzygnięciu konkursu – potwierdzone przez Krajowy Rejestr Karny w formie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie”),
  • 7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  • 8) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • 9) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia
   na stanowisku urzędniczym – jak w tytule (po rozstrzygnięciu konkursu – potwierdzone przez lekarza medycyny pracy).

Szczegółowe CV ( uwzględniające dokładny przebieg kariery zawodowej), powinno być
na końcu opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922)
oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity

Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późniejszymi zmianami)”, potwierdzoną
własnoręcznym, czytelnym podpisem aplikanta.

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Przecławiu, 39‑320 Przecław,
ul. Kilińskiego nr 7, sekretariat – I piętro, w terminie do 23 maja 2018 r. (środa) do godziny 15.00.

Koperty powinny być opatrzone dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko IODO”.

O wyniku naboru osoby aplikujące zostaną powiadomieni indywidualnie (telefonicznie lub listownie), dodatkowo informacja o dokonanym wyborze będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przecław, tj.: www.bipgminaprzeclaw.pl

Burmistrz Przecławia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia naboru w każdym czasie – bez podawania przyczyn.

 

                                                                                              BURMISTRZ PRZECŁAWIA

                                                                                                       mgr Ryszard Wolanin