Imieniny: Medarda, Maksyma, Seweryna

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Konkurs ofert 2020

Udostępnij artykuł

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych


Zarządzenie Nr 41.2020
Burmistrza Przecławia

z dnia 15 kwietnia 2020 r.

w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 19 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284) w związku z   Uchwałą nr XLIV/380/2018 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 19 października 2019 roku w sprawie  uchwalenia rocznego  Programu Współpracy Gminy Przecław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok Burmistrz Przecławia zarządza, co następuje:

1. Stwierdza się, że w ramach otwartego konkursu  ofert ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Przecławia nr 12.2020 z dnia 11 lutego 2020  roku wpłynęło 23 oferty na realizację zadań publicznych.

2. Żadna z ofert na realizację zadań publicznych złożonych w ramach postępowania konkursowego nie uzyskała dofinansowania. Wykaz złożonych ofert Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Przecławia

Renata Siembab


Zmiana terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Informujemy, że ze względu na wejście w życie 20 marca 2020 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.  w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491), wprowadzającego w okresie od 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, konieczne jest przesunięcie terminu planowanego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych oraz daty rozpoczęcia realizacji zadań.


OTWARTY KONKURS OFERT

Burmistrz Przecławia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych w zakresie:

  1. a) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
  2. b) Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
  3. c) Upowszechniania kultury fizycznej
  4. d) Ochrony i promocji zdrowia
  5. e) Organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży

Oferty należy składać do dnia 12 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7.