Imieniny: Agaty, Adelajdy

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Przecławiu

Udostępnij artykuł

OGŁOSZENIE O NABORZE

Burmistrz Przecławia

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej

w Przecławiu

Wymiar etatu: pełny etat

Zatrudnienie: stosunek pracy na podstawie powołania na czas określony – 5 lat.

Miejsce wykonywania pracy, nazwa i adres instytucji kultury:

Gminna Biblioteka Publiczna w Przecławiu

39-320 Przecław, ul. Rynek 8

 1. Wymagania kwalifikacyjne i sposób ich udokumentowania

1.Wymagania obowiązkowe:

 1. l) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku obcokrajowca – dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie),

2) co najmniej 5 letni staż pracy,

3) wykształcenie wyższe magisterskie, w tym mile  widziane wykształcenie kierunkowe w zakresie kultury i pokrewne,

4) znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności bibliotecznej, potwierdzona stosownym dokumentem,

5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

6) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
za przestępstwo skarbowe,

7) brak karania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.

 1. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym finansów publicznych,

2) predyspozycje menadżerskie i umiejętność kierowania zespołem,

3) znajomość obsługi komputera,

4) mile widziana znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej,

5) wysoka kultura osobista, dyspozycyjność i odpowiedzialność.

 1. Sposób udokumentowania wymagań kwalifikacyjnych.

Oferty kandydatów powinny zawierać:

1) wniosek z uzasadnieniem ubiegania się kandydata o stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Przecławiu, napisany własnoręcznie,

2) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV),

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje (m.in. dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia, referencje),          
5) kserokopie świadectw pracy i inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy
(np. zaświadczenia, umowy itp.),       
6) pisemny, autorski program realizacji zadań  w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Przecławiu, o którym mowa w art. 16 ust. 3e pkt 4 ustawy
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194  (według wzoru znajdującego się w załączniku Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/2021 Burmistrza Przecławia z dnia
26 lutego 2021 r. )      
7) oświadczenia kandydata:    
                a) o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku   
                    kierowniczym,
                b) o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii
                    Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów
                    międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia

                    zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej     
                c) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw
                     publicznych,
                d) o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
                   przestępstwo skarbowe,   
               e) o braku karania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
                   publicznymi o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
                   o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U 2019 r.
                  poz. 1440 z późn. zm.),    
               f) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

                  rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
                  osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie
                  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
                  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
                  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
                  95/46/WE(RODO).

 1. Ogólny zakres zadań na stanowisku:

1) zarządzanie Gminną Biblioteką Publiczną w Przecławiu oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) kierowanie pracownikami w zakresie bieżącej działalności biblioteki z uwzględnieniem bibliotecznych oddziałów filialnych,  
3) realizacja celów i zadań statutowych oraz realizacja przedstawionego programu działania instytucji kultury, w oparciu o zatwierdzony program działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Przecławiu
z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji, 
4) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,         
5) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy Przecław, organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami, w zakresie upowszechniania czytelnictwa i szeroko rozumianej kultury,
6) pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów unijnych,
7) opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych,  
8) sporządzanie sprawozdań z prowadzonej działalności,      
9) sprawowanie nadzoru, w tym ponoszenie odpowiedzialności za majątek jednostki.          

III. Termin i miejsce złożenia wniosku o przystąpienie do konkursu oraz wymaganych dokumentów.

Wnioski o przystąpienie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać
na adres:

Urząd Miejski w Przecławiu, 39-320 Przecław, ul. Kilińskiego 7, w terminie do 12 kwietnia 2021 r.,
 z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
w Przecławiu
„.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

Dokumenty wymienione w rozdziale I ust. 3 w punktach 1-3 oraz 6 i 7, powinny być podpisane własnoręcznie przez osobę zgłaszającą się do konkursu. Pozostałe dokumenty zaleca się złożyć w formie kserokopii posiadanych oryginałów.     

 1. Dodatkowe informacje:
 2. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Przecławia powoła odpowiednią komisję konkursową.
  2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
  I etap: wybór osób spełniających wymagania niezbędne (formalne), osoby zakwalifikowane
  do II etapu konkursu zostaną powiadomione telefonicznie lub korespondencyjnie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.          
  II etap: rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania niezbędne (formalne).
  3. Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Zgłoszenia niewybrane w toku postępowania, w przypadku ich nieodebrania
  w siedzibie urzędu, zostaną odesłane na adres zwrotny po zakończeniu naboru.
 3. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi do 21 dni po upływie terminu składania ofert.
  5. Informację o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
  w Przecławiu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu, 39-320 Przecław,
  ul. Kilińskiego 7, po telefonicznym uzgodnieniu terminu za pośrednictwem sekretariatu urzędu
  tel.: 17 227-67-10.
 4. Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przecławiu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przecławiu, a także
  w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przecławiu.

 

Burmistrz Przecławia
     Renata Siembab