Imieniny: Teodory, Grazyny, Ireny

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP
Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00278021/01 z dnia 2022-07-26


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 843, 842 w miejscowości Błonie


SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przecław
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581927
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 7
1.5.2.) Miejscowość: Przecław
1.5.3.) Kod pocztowy: 39-320
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 – Tarnobrzeski
1.5.7.) Numer telefonu: 172276710
1.5.8.) Numer faksu: 175813116
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadmiejski@przeclaw.org
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipgminaprzeclaw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne…

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o wykonaniu umowy - Modernizacja drogi dojazdowej w Bloniu 11 stycznia 2023 14:36 43
2 pdf Ogloszenie o wyniku postepowania - Modernizacja drogi dojazdowej w Bloniu 23 września 2022 09:20 156
3 pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert - Modernizacja drogi dojazdowej w Bloniu 26 sierpnia 2022 23:51 170
4 pdf Informacja z sesji otwarcia ofert - Modernizacja drogi dojazdowej w Bloniu 17 sierpnia 2022 11:58 193
5 pdf Informacja o kwocie jaką Zamawiający postanawia przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Modernizacja drogi dojazdowej w Bloniu 17 sierpnia 2022 10:01 195
6 pdf Ogloszenie Modernizacja drogi dojazdowej w Bloniu 26 lipca 2022 15:09 250
7 pdf SWZ Modernizacja drogi dojazdowej w Bloniu ... podpisane 26 lipca 2022 15:09 218
8 pdf SWZ Modernizacja drogi dojazdowej w Bloniu 26 lipca 2022 15:09 243
9 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy 26 lipca 2022 15:09 232
10 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu war w post 26 lipca 2022 15:09 219
11 doc Zalacznik Nr 3 Wzor oswiadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 26 lipca 2022 15:09 238
12 doc Zalacznik Nr 4 Wykaz wykonanych robot budowlanych 26 lipca 2022 15:09 232
13 doc Zalacznik Nr 5 Projekt umowy Modernizacja drogi dojazdowej w Bloniu 26 lipca 2022 15:09 223
14 rar Zalacznik Nr 6A Modernizacja drogi dojazdowej w Bloniu 26 lipca 2022 15:09 250
15 rar Zalacznik Nr 6B Przedmiar robot 26 lipca 2022 15:09 223
16 doc Zalacznik Nr 7 ID postepowania 26 lipca 2022 15:26 215