Imieniny: Doroty, Bogdana, Pawla

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP
Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00182823/01 z dnia 2021-09-16


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 891, 1139, 1224 w miejscowości
Dobrynin


SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY


1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przecław
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581927
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 7
1.5.2.) Miejscowość: Przecław
1.5.3.) Kod pocztowy: 39-320
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 – Tarnobrzeski
1.5.7.) Numer telefonu: 17 58 13 119
1.5.8.) Numer faksu: 17 58 13 116
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadmiejski@przeclaw.org
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipgminaprzeclaw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych –
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne….

 

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o wykonaniu umowy Modernizacja drog dojazdowych ... 2 grudnia 2021 11:31 417
2 pdf Ogloszenie o wyniku postepowania Modernizacja drog dojazdowych ... 19 października 2021 14:57 451
3 pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert - Modernizacja drog dojazdowych ... 14 października 2021 09:12 432
4 pdf Informacja z sesji otwarcia ofert Modernizacja drog dojazdowych ... 1 października 2021 19:36 457
5 pdf Informacja o kwocie jaką Zamawiający postanawia przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Modernizacja drog dojazdowych ... 1 października 2021 10:49 490
6 pdf Ogloszenie Modernizacja drog dojazdowych ... 16 września 2021 14:02 524
7 pdf SWZ Modernizacja drog dojazdowych ... 16 września 2021 14:02 493
8 pdf SWZ Modernizacja drog dojazdowych ...podpisane 16 września 2021 14:02 478
9 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy 16 września 2021 14:02 573
10 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu war w post 16 września 2021 14:02 561
11 doc Zalacznik Nr 3 Oswiadczenie grupa kapitalowa 16 września 2021 14:02 547
12 doc Zalacznik Nr 4 Wykaz wykonanych robot budowlanych 16 września 2021 14:02 554
13 doc Zalacznik Nr 5 Projekt umowy Modernizacja drog dojazdowych ... 16 września 2021 14:02 453
14 rar Zalacznik Nr 6A Dokumentacja projektowa Modernizacja drog dojazdowych 16 września 2021 14:02 582
15 rar Zalacznik Nr 6B Przedmiar robot - Modernizacja drog dojazdowych 16 września 2021 14:02 574
16 doc Zalacznik Nr 7 ID postepowania 16 września 2021 14:02 562