- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przecławiu - https://bipgminaprzeclaw.pl -

Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Przecławiu

Udostępnij artykuł
[1]

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00025734/01 z dnia 2021-03-31


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Przecławiu

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przecław
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581927
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 7
1.5.2.) Miejscowość: Przecław
1.5.3.) Kod pocztowy: 39-320
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 – Tarnobrzeski
1.5.7.) Numer telefonu: 1722767 10
1.5.8.) Numer faksu: 175813116
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadmiejski@przeclaw.org
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipgminaprzeclaw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych –
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Przecławiu
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d1a430bf-9158-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00025734/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-31 11:46

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003850/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.1 Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Przecławiu
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o wykonaniu umowy - Modernizacja hali sportowej przy SP w Przeclawiu [2] 2 grudnia 2021 11:34 181
2 pdf Ogloszenie o wyniku postepowania Modernizacja hali sportowej przy SP w Przeclawiu [3] 13 maja 2021 08:56 378
3 pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert [4] 4 maja 2021 22:24 410
4 pdf Informacja z sesji otwarcia ofert Modernizacja hali sportowej przy SP w Przeclawiu [5] 20 kwietnia 2021 14:37 435
5 pdf Informacja o kwocie jaką Zamawiający postanawia przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Modernizacja hali sportowej przy SP w Przeclawiu [6] 20 kwietnia 2021 10:19 430
6 pdf Pytania i odpowiedzi Modernizacja hali sportowej przy SP w Przeclawiu z dnia 14.04.2021 [7] 14 kwietnia 2021 11:24 431
7 pdf Pytania i odpowiedzi Modernizacja hali sportowej przy SP w Przeclawiu z dnia 12.04.2021 [8] 12 kwietnia 2021 13:06 391
8 pdf Ogloszenie Modernizacja hali sportowej przy SP w Przeclawiu [9] 31 marca 2021 12:02 501
9 pdf SWZ Modernizacja hali sportowej przy SP w Przeclawiu podpisane [10] 31 marca 2021 12:02 438
10 pdf SWZ Modernizacja hali sportowej przy SP w Przeclawiu [11] 31 marca 2021 12:02 483
11 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy [12] 31 marca 2021 12:02 441
12 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu war w post [13] 31 marca 2021 12:02 406
13 doc Zalacznik Nr 3 Oswiadczenie grupa kapitalowa [14] 31 marca 2021 12:02 427
14 doc Zalacznik Nr 4 Wykaz wykonanych robot budowlanych [15] 31 marca 2021 12:02 410
15 doc Zalacznik Nr 5 Wykaz osob skierowanych przez wykonawce [16] 31 marca 2021 12:02 411
16 doc Zalacznik Nr 6 Projekt umowy Modernizacja hali sportowej przy SP w Przeclawiu [17] 31 marca 2021 13:44 408
17 rar Zalacznik Nr 7A Projekt Modernizacja sali w SP Przeclaw [18] 31 marca 2021 12:02 432
18 rar Zalacznik Nr 7B Przedmiar robot [19] 31 marca 2021 12:02 427
19 doc Zalacznik Nr 8 ID postepowania [20] 31 marca 2021 12:02 438