Imieniny: Doroty, Bogdana, Pawla

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Nabór na Skarbnika Gminy / głównego księgowego budżetu

Udostępnij artykuł

INFORMACJA  O  WYNIKU  NABORU

 1. Określenie stanowiska urzędniczego* :
 2. w Wydziale/Samodzielnym stanowisku:

……… Skarbnika Gminy – głównego księgowego budżetu ……………

 1. w jednostce organizacyjnej Gminy, na stanowisku:

  ……… nie dotyczy ……………………………………………………………………

 1. Informacja*:

– Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrano:

           Krystyna  Kotula  zam. w Rzeszowie
                     (imię i nazwisko)                                     (miejscowość)

– Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie wybrano
   żadnej osoby.*

III. Uzasadnienie:

Wybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszenia
o naborze. Ponadto, wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami oraz doświadczeniem zawodowym, a przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna z zakresu przepisów wskazanych
w ogłoszeniu pozwoliła ocenić wiedzę kandydatki jako zadawalającą do prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku Skarbnika Gminy – głównego księgowego budżetu.

 1. Informację przekazał:

Przecław, dnia 27 sierpnia 2020 r.  Janusz Krakowski  (Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej)   

(miejscowość, data)                              (imię nazwisko osoby upoważnionej)        (podpis osoby upoważnionej)

Uwaga:
*
wybrać właściwe

UWAGA:
Informację o wynikach naboru upowszechnia się niezwłocznie po przeprowadzonym naborze przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Przecławiu oraz

w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres, co najmniej 3 miesięcy.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń
UM w Przecławiu w terminie


BURMISTRZ  PRZECŁAWIA
OGŁASZA NABÓR
na Skarbnika Gminy / głównego księgowego budżetu

 

 1. Wymagania kwalifikacyjne i sposób ich udokumentowania
 2. Wymagania obowiązkowe:
 3. l) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfede-
  racji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym
      Handlu  (EFTA), którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów
      prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczy-
      pospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
      o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1282);

2) posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykony-
    wania obowiązków głównego księgowego;

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu,
    działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumen-
    tów lub  za przestępstwo skarbowe;

5) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
6) nieposzlakowana opinia;    
7) spełnienie jednego z poniższych warunków:          
   a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe,
       uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posia-
       danie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,        
   b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna oraz 6-letnia praktyka
       w księgowości,    
   c) posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów,         
   d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachun-
       kowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg
       rachunkowych,
8) złożenie pełnego kompletu dokumentów, przygotowanych zgodnie z wytycznymi wskazanymi
    w ust. 3. niniejszego ogłoszenia.

 1. Wymagania dodatkowe:

1) preferowane doświadczenie zawodowe w księgowości  jednostek samorządu terytorialnego sektora finansów publicznych;

2) znajomość obsługi komputera, w tym:       

 1. a) biegła znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel i Word;
 2. b) mile widziana znajomość obsługi programu finansowo-księgowego SOFTRES, programu
  Ministerstwa Finansów „BESTIA” i programu „Legislator”;

3) umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych, w tym w programach
    księgowych;

4) umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów
    w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;

5) znajomość regulacji prawnych w zakresie administracji samorządowej, ustawy o finansach
     publicznych, ustawy o rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej;

6) bardzo dobra znajomość klasyfikacji budżetowej;

7) umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej i zespołowej, rzetelność, zaangażowanie,
     komunikatywność, dyspozycyjność, samodzielność, odpowiedzialność, bezkonfliktowość,
     uczciwość i systematyczność;

8) wysoka kultura osobista;

9) odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu;

10) prawo jazdy kat. B.

 1. Sposób udokumentowania wymagań na stanowisko Skarbnika Gminy.

1) list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się kandydata o stanowisko Skarbnika Gminy
    (głównego księgowego budżetu) – napisany własnoręcznie,

2) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV),

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wg wzoru Załącznika Nr 1,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (m.in. świadectwa, dyplomy,

    certyfikaty, poświadczenia, zaświadczenia),         
5) kserokopie świadectw pracy i inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy, w tym
    na stanowisku z zakresu księgowości,        
7) posiadane kwalifikacje zawodowe (certyfikaty, zaświadczenia),   
8) oświadczenia kandydata, tj.:

 1. a) o niekaralności,
 2. b) o stanie zdrowia – do celów rekrutacji,
 3. c) o braku karania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 4. d) o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii

                       Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia  zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 1. e) o wyrażeniu dobrowolnej zgody na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacji,

                  – według wzorów określonych w Załącznikach Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 i Nr 6,

 • w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia aktualnego Orzeczenia Komisji Lekarskiej o stopniu niepełnosprawności.
 1. Ogólny zakres zadań na stanowisku Skarbnika Gminy / głównego księgowego budżetu:

Skarbnik Gminy jest jednocześnie głównym księgowym budżetu gminy. Zadania głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych określa art. 54 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Do zadań Skarbnika Gminy należeć będzie prowadzenie gospodarki finansowej gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności:

 • prowadzenia rachunkowości jednostki,
 • wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywania wstępnej kontroli:
 1. zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 2. kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • opracowywanie projektu budżetu gminy i projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy we współpracy z merytorycznymi stanowiskami pracy i gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
 • opracowywanie oraz sporządzanie okresowych analiz sytuacji finansowej gminy, sprawozdań finansowych, sprawozdań z wykonania budżetu, informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze, sprawozdań do GUS,
 • ścisły nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,
 • czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej oraz bieżące informowanie Burmistrza o sytuacji finansowej gminy,
 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów do zaciągania przez gminę zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych oraz niezbędnych dokumentów w zakresie spłaty zadłużenia i kosztów jego obsługi,
 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów do udzielania z budżetu gminy pożyczek, poręczeń, gwarancji bankowych,
 • współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, ZUS, Urzędami Skarbowymi oraz instytucjami finansowymi i bankami w zakresie wykonywania budżetu Gminy,
 • przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawach związanych z budżetem gminy (budżet i jego zmiany, plany finansowe, wieloletnia prognoza finansowa i jej zmiany itp.),
 • prowadzenie kontroli wewnętrznych gospodarki finansowej gminy i gminnych jednostek organizacyjnych,
 • nadzór i kontrola nad realizacją budżetu gminy, w tym nad prawidłowym stosowaniem klasyfikacji budżetowej,
 • zapewnienie terminowego, rzetelnego, i prawidłowego sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych jednostkowych i zbiorczych,
 • kontrasygnowanie umów i innych czynności prawnych powodujących zobowiązania pieniężne budżetu gminy,
 • analiza dokumentów finansowych oraz pism dotyczących spraw finansowych,
 • akceptowanie rachunków do wypłaty, podpisywanie przelewów,
 • czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej, zabezpieczenie finansowe wykonania zadań określonych w aktach prawnych, uchwałach Rady Miejskiej oraz zarządzeniach Burmistrza, w szczególności pozyskiwanie środków finansowych w formie pożyczek i kredytów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 • opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
 • współpraca przy przygotowywaniu wniosków o uzyskanie środków z funduszy pomocowych oraz innych pracach związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych pozabudżetowych środków finansowych,
 • nadzorowanie właściwego przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
 • nadzór i kontrola nad prowadzeniem ewidencji majątku gminy, koordynacja oraz nadzór nad zakupem środków trwałych i WNiP,
 • opracowywanie procedur, projektów dokumentacji wewnętrznej (m.in. pism, instrukcji, zarządzeń, uchwał),
 • uczestnictwo w posiedzeniach Rady Miejskiej i jej komisji,
 • sprawowanie nadzoru nad pracownikami na podległych stanowiskach w zakresie księgowości budżetowej,
 • wykonywanie innych czynności i zadań dotyczących pracowników samorządowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
 • szczegółowy zakres czynności zostanie określony zakresem obowiązków.

Warunki pracy:

 • nawiązanie stosunku pracy: wrzesień 2020 r.;
 • forma zatrudnienia: powołanie (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych)
 • wymiar czasu pracy: 1:1 etat, tj. średnio 8 godzin dziennie (40 tygodniowo), w godzinach pn. od 7.30 do 16.30; od wt. do czw. od 7.30 do 15.30, w pt. od 7.30 do 14.30;
 • miejsce pracy: ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław oraz teren Gminy Przecław,
 • praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności i współpracy ze wszystkimi komórkami urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy oraz zewnętrznymi instytucjami publicznymi;
 • charakterystyka stanowiska pracy:
 • praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na II. piętrze w budynku nie posiadającym windy ani sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych,
  w pokoju wieloosobowym,
 • zakres obowiązków pracowniczych na stanowisku urzędniczym dotyczy wykonywania czynności o charakterze biurowo-administracyjnym,  przy czym wykonywanie obowiązków służbowych wymaga  pracy z wykorzystaniem zestawu komputerowego, programu operacyjnego Windows, pakietu biurowego MS Office
  i programów specjalistycznych do obsługi finansowo-księgowej;
 • pracownik w czasie pracy użytkuje monitor ekranowy ponad 4 godziny w trakcie zmiany roboczej,
 • wyjazdy służbowe związane z czynnościami wykonywanymi w ramach obowiązków
  służbowych związanych z zajmowanym stanowiskiem oraz poleceniami kierownika jednostki,

      Ponadto:

 • Pracownik zatrudniony na stanowisku skarbnika jest zobowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego – zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym.
 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W lipcu 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przecławiu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu lub listownie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski
w Przecławiu, 39‑320 Przecław, ul. Kilińskiego nr 7, sekretariat – I piętro, w terminie
do 20 sierpnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu).
Koperty powinny być zamknięte i opatrzone dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko Skarbnika”.
          

RODO – klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Przecławiu dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Przecławiu pod adresem:             https://bipgminaprzeclaw.pl/klauzula-informacyjna-rodo/

 1. Pozostałe informacje:
  1. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Przecławia powoła Zarządzeniem odpowiednią Komisję.
  2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:     
    I etap: wybór osób spełniających wymagania niezbędne (formalne), osoby zakwalifikowane
             do II etapu konkursu zostaną powiadomione telefonicznie lub korespondencyjnie
             o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej,           
    II etap: rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania niezbędne (formalne).
  3. Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie
       podlegają rozpatrzeniu. Zgłoszenia niewybrane w toku postępowania, w przypadku ich
       nieodebrania w siedzibie urzędu zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 miesięcy
       od zakończenia naboru.    
  4.  Osoba do kontaktu: Beata Augustyn, tel. 17 227 67 39 (dostępna w godzinach pracy urzędu).
  5. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
      Informacji Publicznej Gminy Przecław oraz na tablicy ogłoszeń UM w Przecławiu.
 2. Burmistrz Przecławia zastrzega sobie prawo do:
  – odwołania lub unieważnienia naboru, bez podawania przyczyny,          
      – nierozstrzygnięcia konkursu w sytuacji braku możliwości wyłonienia odpowiedniego
         kandydata.

 BURMISTRZ  PRZECŁAWIA

 Renata Siembab

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Informacja o wynikach naboru 28 sierpnia 2020 09:26 1084
2 pdf LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI 21 sierpnia 2020 21:44 1141
3 doc Skarbnik gminy - nabór 3 sierpnia 2020 12:46 1207