Imieniny: Magdaleny, Bogumiły, Urszuli

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP
Udostępnij artykuł

                                                                       Załącznik do Zarządzenia Nr 108/2022
                                                                                      Burmistrza Przecławia z dnia 24 sierpnia 2022 r.

BURMISTRZ  PRZECŁAWIA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Wydziale Finansowo-Podatkowym Urzędu Miejskiego w Przecławiu

 1. Wymagania niezbędne wobec kandydata :
 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wykształcenie wyższe w zakresie: administracji, rachunkowości, finansów, ekonomii lub prawa;

3) brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
     za umyślne przestępstwo skarbowe;

4) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
5)  nieposzlakowana opinia;   

6) złożenie pełnego kompletu dokumentów, przygotowanych zgodnie z wymogami
     wskazanymi w punkcie 6. niniejszego ogłoszenia.

 1. Wymagania dodatkowe :
 • udokumentowane min. 6.-miesięczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej (rządowej lub samorządowej), potwierdzone świadectwem pracy lub zaświadczeniem pracodawcy;
 • mile widziana znajomość obsługi programów firmy SOFTRES „System ewidencji opłat za wywóz odpadów komunalnych”;
 • sprawna obsługa programów pakietu biurowego MS Office;
 • umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów, w tym ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 • umiejętność prowadzenia czynności sprawdzających, postępowań podatkowych i kontroli podatkowych, w tym sporządzania postanowień, decyzji, wezwań, dokumentacji księgowej, pism urzędowych, pisania uzasadnień i argumentowania zajmowanego stanowiska w danej sprawie;
 • rzetelność, dokładność, systematyczność, terminowość;
 • elastyczność i umiejętność szybkiego uczenia się;
 • odporność na stres;
 • umiejętność obsługi trudnego klienta;
 • praca pod presją czasu;
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy, pracy w zespole, w terenie, operatywność;
 • umiejętność logicznego i analitycznego myślenia.
 1. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku do spraw wymiaru opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 • podejmowanie wszelkich możliwych czynności w celu objęcia systemem gospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli zamieszkałych nieruchomości ;
 • zapewnienie prawidłowego i sprawnego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Przecław,;
 • analiza i bieżąca weryfikacja zakresu świadczonych usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, docelowo:
 1. kontrola realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady,
 2. kontrola nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości, wynikająca z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, regulaminu, jak i innych obowiązujących aktów prawnych,
 • bieżąca aktualizacja ewidencji właścicieli nieruchomości;
 • weryfikacja danych zawartych w deklaracjach oraz korektach deklaracji składnych przez właścicieli nieruchomości oraz ich bieżące wprowadzanie do komputerowego systemu ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • założenie oraz prowadzenie fizycznych (papierowych) kartotek właścicieli nieruchomości;
 • prowadzenie i weryfikacja ewidencji umów zawartych przez podmioty odbierające odpady komunalne z właścicielami nieruchomości niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady;
 • prowadzenie, weryfikacja i nadzór nad rejestrem działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym wykreślanie podmiotów z rejestru w przypadku wystąpienia ustawowych przesłanek;
 • przyjmowanie, weryfikowanie treści oraz sprawdzanie terminowości przedkładanych sprawozdań przez podmioty:
 1. odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz dołączonych do nich załączników,
 2. zbierające odpady;
 3. prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • coroczne i terminowe przekazywanie marszałkowi województwa wykazu podmiotów wpisanych w danym roku do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z tego rejestru;
 • przygotowywanie dokumentów przetargowych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Przecław;
 • zbieranie danych rynkowych dotyczących kosztów organizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi;
 • systematyczna kontrola podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w zakresie: spełniania wymagań i obowiązków ustawowych;
 • systematyczna kontrola podmiotu prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), w zakresie jego prawidłowego funkcjonowania. przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów komunalnych oraz ograniczanie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
 • systematyczny i rzetelny nadzór nad wywiązywaniem się przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne oraz podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych z ich odpowiedzialności określonej ustawowo (m.in. terminowości, prawidłowości i rzetelności składanych sprawozdań), nakładanie kar pieniężnych w drodze decyzji, uwzględniających w odpowiednich przypadkach stopień szkodliwości czynu, zakres naruszenia oraz dotychczasową działalność podmiotu, a także weryfikowanie wywiązania się z obowiązku uiszczenia kary;
 • systematyczna kontrola nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów ustawy i aktów prawa miejscowego przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przecław;
 • udział w przeprowadzanych kontrolach i oględzinach nieruchomości;
 • prowadzenie postępowań w sprawie odpowiedzialności za wykroczenia w przypadkach:
 1. prowadzenia działalności bez wymaganych zezwoleń,
 2. nie wykonywaniu obowiązków utrzymania czystości i porządku przez właścicieli nieruchomości określonych w ustawie i regulaminie;
 • podejmowanie wszelkich czynności mających na celu wywiązanie się przez Gminę Przecław z jej ustawowo określonej odpowiedzialności w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
 • merytoryczne opracowywanie projektów aktów prawa miejscowego wynikających z zajmowanego stanowiska pracy, w tym opracowywanie projektów uchwał organizujących system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przecław;
 • terminowe sporządzanie i przekazywanie marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;
 • coroczne i terminowe przekazywanie marszałkowi województwa formularza do sprawozdania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów przez Urząd Miejski w Przecławiu i Gminę Przecław;
 • przygotowanie materiałów do opracowania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami oraz jego terminowe publiczne udostępnienie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy;
 • sporządzanie wydruków, zestawień, informacji, analiz, ankiet i sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami;
 • udzielanie (w zakresie wykonywanego zakresu czynności) odpowiedzi, informacji, w tym informacji publicznej, instytucjom lub osobom fizycznym (na ich wniosek) dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniającym zachowania tajemnicy skarbowej,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi;
 • opracowywanie, aktualizowanie oraz udostępnianie na stronie internetowej gminy informacji wskazanych w ustawie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;
 • sporządzanie i wysyłanie postanowień oraz decyzji, określonych przepisami prawa w zakresie dotyczącym gospodarowania odpadami komunalnymi, poprzedzonymi przeprowadzeniem stosownego postępowania wyjaśniającego oraz zebraniem właściwego materiału dowodowego;
 • przygotowanie stanowisk w sprawie odpowiedzi na zarzuty zawarte w zażaleniach lub wydanych decyzjach, kompletowanie akt spraw i przekazywanie ich do organu II instancji;
 • nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w miejscach publicznych i terenach użyteczności publicznej Gminy Przecław;
 • uzgadnianie prawidłowości przypisów i odpisów oraz danych zawartych w bazach danych obsługiwanych programów gospodarki odpadami komunalnymi ze stanowiskiem ds. obsługi finansowo –księgowej gospodarki odpadami komunalnymi;
 • przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń oraz interwencji z zakresu odbioru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • podejmowanie odpowiednich czynności związanych z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego w ramach przypisanego zakresu czynności;
 • wykonywanie innych doraźnych prac zleconych przez przełożonych, w tym wspomaganie współpracowników, w szczególnie wymagających okresach pracy.
 1. Warunki pracy:
 • nawiązanie stosunku pracy: wrzesień 2022 r.;
 • forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony;
 • wymiar czasu pracy: 1:1 etat, tj. średnio 8 godzin dziennie (średnio: 40 godz. tygodniowo), w godzinach pn. od 7.30 do 16.30; od wt. do czw. od 7.30 do 15.30, w pt. od 7.30
  do 14.30;
 • miejsce pracy: Przecław, ul. Kilińskiego 7 oraz teren Gminy Przecław,
 • praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności i współpracy ze wszystkimi komórkami urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy oraz zewnętrznymi instytucjami publicznymi;
 • charakterystyka stanowiska pracy:
 • praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze w budynku nie posiadającym windy, ani sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych,
  w pokoju wieloosobowym,
 • zakres obowiązków pracowniczych na stanowisku urzędniczym dotyczy wykonywania czynności o charakterze administracyjno-biurowym,  przy czym wykonywanie obowiązków służbowych wymaga  pracy z wykorzystaniem zestawu komputerowego, programu operacyjnego Windows, pakietu biurowego MS Office
  i programów specjalistycznych do obsługi finansowo-księgowej;
 • pracownik w czasie pracy użytkuje monitor ekranowy ponad 6 godzin w trakcie zmiany roboczej,
 • wyjazdy służbowe związane z czynnościami wykonywanymi w ramach obowiązków
  służbowych związanych z zajmowanym stanowiskiem oraz poleceniami kierownika jednostki,
 • warunki zatrudnienia: kandydat wyłoniony w drodze naboru na stanowisko urzędnicze będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony, tj. 6 miesięcy,
  a następnie, po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy pracownik zostanie zatrudniony na dalszy okres.
 • pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym,
  w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ustawy
  o pracownikach samorządowych i zdać egzamin (pozytywny wynik egzaminu
  kończącego służbę przygotowawczą gwarantuje nawiązanie dalszego stosunku pracy).
 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W sierpniu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przecławiu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

 1. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
  • 1) list motywacyjny (odręcznie pisany) z załączonym CV,
  • 2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodnie
   z Załącznikiem nr 1),
  • 3) kserokopie dokumentów poświadczających posiadany staż pracy lub zaświadczenie od pracodawcy,
  • 4) kserokopie dyplomów, certyfikatów, poświadczeń, zaświadczeń oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz przydatne na ww. stanowisku kwalifikacje,
  • 5) w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia Orzeczenia Komisji Lekarskiej o stopniu niepełnosprawności,
  • 6) oświadczenia (zgodnie z Załącznikiem nr 2) :
  • o posiadaniu obywatelstwa polskiego (…);
  • o karalności,
  • o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych;
  • o stanie zdrowia (po rozstrzygnięciu konkursu – potwierdzone przez lekarza medycyny pracy).

            7) zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Załącznikiem nr 3).    

 1. Dodatkowe informacje:
 • Pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia od Burmistrza Przecławia
  do wydawania decyzji administracyjnych, w związku z czym będzie zobowiązany
  do złożenia oświadczenia majątkowego – zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym.
 • RODO – klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów
  do zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Przecławiu dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Przecławiu pod adresem: http://przeclaw.nazwa.pl/bipgminaprzeclaw/klauzula-informacyjna-rodo/
 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu lub listownie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski
w Przecławiu, 39‑320 Przecław, ul. Kilińskiego nr 7, sekretariat – I piętro, w terminie do 3 października 2022 r. w godzinach pracy urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu).
Koperty powinny być zamknięte i opatrzone dopiskiem: „Dotyczy naboru
na stanowisko urzędnicze w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi”.

 1. Pozostałe informacje:
 • Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Nabór przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Przecławia.
 • Osoba do kontaktu: Beata Augustyn, tel. 17 227 67 39 (w godzinach pracy urzędu).
 • terminie i miejscu  rozmowy kwalifikacyjnej oraz testów z posiadanej wiedzy, kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.
 • Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów i niewskazanych
  w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po upływie ww. terminu zostaną one komisyjnie zniszczone.
 • Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przecław, tj.: www.bipgminaprzeclaw.pl oraz na tablicy ogłoszeń UM w Przecławiu.
 • Burmistrz Przecławia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia naboru
  w każdym czasie – bez podawania przyczyn.

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Informacja o wyniku naboru 24.10.2022 28 października 2022 13:52 126
2 pdf Ogłoszenie o konkursie 21 września 2022 14:17 141
3 doc Ogłoszenie o naborze z dn. 24.08.2022 21 września 2022 14:17 133
4 doc Zał.ącznik nr 1 - Kwestionariusz osobowy 21 września 2022 14:17 129
5 doc Załącznik nr 3 - Zgoda 21 września 2022 14:17 107
6 doc Załącznik nr 2 - Oświadczenia 21 września 2022 14:17 123
7 doc Zarządzenie nr 108.2022 z 24.08.2022 r. 21 września 2022 14:17 124