Imieniny: Teodory, Grazyny, Ireny

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP
Udostępnij artykuł

                                                                                 Załącznik do Zarządzenia Nr 98/2022
                                                                                           Burmistrza Przecławia z dnia 28 lipca 2022 r.

BURMISTRZ  PRZECŁAWIA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Wydziale Finansowo-Podatkowym Urzędu Miejskiego w Przecławiu

 1. Wymagania niezbędne wobec kandydata :
 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wykształcenie wyższe w zakresie: rachunkowości, finansów, ekonomii lub administracji,

3) brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
     za umyślne przestępstwo skarbowe;

4) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
5)  nieposzlakowana opinia;   

6) złożenie pełnego kompletu dokumentów, przygotowanych zgodnie z wymogami
     wskazanymi w punkcie 6. niniejszego ogłoszenia.

 1. Wymagania dodatkowe :

1)  udokumentowane min. 6.-miesięczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej
     (rządowej lub samorządowej), potwierdzone świadectwem pracy lub zaświadczeniem
     pracodawcy;

2) dobra znajomość obsługi programów firmy SOFTRES, w tym: m. in.  „Ewidencja Środków
     Trwałych” oraz „Ewidencja środków trwałych – moduł inwentaryzacja”;

3) sprawna obsługa programów pakietu biurowego MS Office;

4) umiejętność logicznego i analitycznego myślenia;

5) umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów ustawy o rachunkowości;

6) umiejętność sporządzania dowodów księgowych, dokumentacji księgowej, pism urzędo-
     wych;

7) rzetelność, dokładność, systematyczność, terminowość, operatywność;

8) elastyczność i umiejętność szybkiego uczenia się;

9) odporność na stres i pracę pod presją czasu;

10) umiejętność samodzielnej organizacji pracy, pracy w zespole i pracy w terenie.

 1. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku do spraw księgowości dochodów budżetowych:
 • bieżące, terminowe i rzetelne prowadzenie w programie komputerowym „Ewidencja Środków Trwałych” ewidencji majątku Gminy Przecław, stanowiącego środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, pozostałe środki trwałe, a także ewidencji pozabilansowych, obejmujących m.in. obce środki trwałe,
 • dokonywanie prawidłowej dekretacji i ewidencji składników majątku gminy na podstawie dokumentów księgowych, ich bieżącej weryfikacji, analizy oraz wprowadzania ich
  do systemu,
 • kontrola i nadzór nad sprawnym i terminowym obiegiem dokumentów środków trwałych i WNIP oraz zapewnianie w tym zakresie systematycznej, bieżącej i efektywnej obsługi finansowo -księgowej,
 • wystawianie dokumentów dotyczących ewidencji środków trwałych PT, OT, MT, LT, itp., w tym prowadzenie własnych ewidencji i dokumentacji w ww. zakresie,
 • przygotowywanie zweryfikowanych danych do ubezpieczenia majątku ruchomego
  i nieruchomości Gminy Przecław,
 • wykonywanie czynności związanych z przygotowywaniem, przeprowadzeniem, uczestnictwem oraz rozliczaniem inwentaryzacji,
 • prowadzenie ewidencji kartotek osobistego wyposażenia pracowników urzędu oraz spisów inwentarza majątku gminy,
 • okresowe uzgadnianie sald dotyczących środków trwałych, WNiP -zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • bieżąca współpraca, koordynacja i wsparcie powołanych komisji m.in.:
 1. komisji do oceny stanu przydatności, sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego i prawami na dobrach niematerialnych znajdujących się w księgach Urzędu Miejskiego w Przecławiu,
 2. komisji likwidacyjnej w zakresie majątku gminy Przecław,
 3. komisji inwentaryzacyjnej,
 • prowadzenie technicznej obsługi spraw związanych ze sprzedażą, przeniesieniem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, czy ich likwidacją (np. okazywanie zbędnych lub zużytych składników majątku zainteresowanym podmiotom, przeprowadzanie aukcji, negocjacji, uczestnictwo w przekazywaniu zużytych składników majątku podmiotom odbierającym odpady, przesuwanie miejsca użytkowania składników majątku),
 • nadawanie numerów inwentarzowych nowym składnikom majątku gminy, metkowanie środków trwałych, dokładne opisywanie poszczególnych pozycji majątku gminy, a także czuwanie nad bieżącą zgodnością tabliczek inwentarzowych ze stanem faktycznym oraz ich niezwłoczna aktualizacja,
 • prowadzenie ewidencji księgowej i bieżąca analiza kont księgowych związanych z przejęciem zakończonych zadań inwestycyjnych (środki trwałe i WNiP), ewidencja, przegląd i bieżąca weryfikacja środków trwałych przeznaczonych do likwidacji /przekazania / sprzedaży,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli (na miejscu i w terenie) stanu posiadanego majątku Gminy Przecław,
 • systematyczne i udokumentowane dokonywanie weryfikacji historycznych zapisów dotyczących poszczególnych składników majątku gminy, w tym uzgodnień stanu gruntów, budynków i budowli przy współpracy z pracownikiem Wydziału Inwestycji i Rozwoju odpowiedzialnym za gospodarowanie mieniem komunalnym oraz podejmowanie wszelkich niezbędnych czynności w celu ich uaktualnienia i zapewnienia zgodności ze stanem faktycznym,
 • potwierdzanie i weryfikacja sald kont środków trwałych, tym: 011, 020, 013, 080, 071, 072,
 • czuwanie i nadzór nad terminowością wykonywanych czynności inwentaryzacji rocznej i okresowej,
 • rozliczanie inwentaryzacji za pomocą systemu komputerowego „Ewidencja środków trwałych -moduł inwentaryzacji” oraz naliczanie amortyzacji,
 • prowadzenie szczegółowego nadzoru nad aktualnością poszczególnych zapisów zawartych w zarządzeniach wewnętrznych urzędu, odnoszących się do przypisanego zakresu czynności oraz realizowanych w ramach Wydziału Finansowo -Podatkowego, poprzez ich bieżącą weryfikację oraz terminowe uaktualnianie i opracowywanie projektów nowych zarządzeń,
 • przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń instrukcji i wzorów dokumentów związanych z powierzonym zakresem czynności,
 • terminowe, sumienne i rzetelne przygotowanie m.in. sprawozdań dotyczących majątku gminy, raportów z zakresu środków trwałych na bieżące potrzeby GUS, informacji
  dla banków i innych instytucji,
 • sporządzanie z zakresu swojego stanowiska pracy analiz, zestawień, wydruków
  do sprawozdań, raportów lub opracowanie informacji we wskazanej formie na polecenie przełożonego i kadry kierowniczej urzędu,
 • udzielanie (w zakresie wykonywanego zakresu czynności) odpowiedzi, informacji, w tym informacji publicznej, instytucjom lub osobom fizycznym (na ich wniosek) z zakresu swojego stanowiska pracy,
 • dokonywanie bieżącej archiwizacji dokumentacji ze swojego stanowiska pracy w formie papierowej i elektronicznej bazy danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami,
 • współpraca z pracownikami poszczególnych wydziałów UM Przecław w celu bieżącej aktualizacji miejsc użytkowania poszczególnych składników majątku,
 • wykonywanie innych doraźnych prac zleconych przez przełożonych, w tym wspomaganie współpracowników, w szczególnie wymagających okresach pracy.
 1. Warunki pracy:
 • nawiązanie stosunku pracy: wrzesień 2022 r.;
 • forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony;
 • wymiar czasu pracy: 1:1 etat, tj. średnio 8 godzin dziennie (średnio: 40 godz. tygodniowo), w godzinach pn. od 7.30 do 16.30; od wt. do czw. od 7.30 do 15.30, w pt. od 7.30
  do 14.30;
 • miejsce pracy: Przecław, ul. Kilińskiego 7 oraz teren Gminy Przecław,
 • praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności i współpracy ze wszystkimi komórkami urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy oraz zewnętrznymi instytucjami publicznymi;
 • charakterystyka stanowiska pracy:
 • praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na II piętrze w budynku nie posiadającym windy, ani sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych,
  w pokoju wieloosobowym,
 • zakres obowiązków pracowniczych na stanowisku urzędniczym dotyczy wykonywania czynności o charakterze administracyjno-biurowym,  przy czym wykonywanie obowiązków służbowych wymaga  pracy z wykorzystaniem zestawu komputerowego, programu operacyjnego Windows, pakietu biurowego MS Office
  i programów specjalistycznych do obsługi finansowo-księgowej;
 • pracownik w czasie pracy użytkuje monitor ekranowy ponad 6 godzin w trakcie zmiany roboczej,
 • wyjazdy służbowe związane z czynnościami wykonywanymi w ramach obowiązków
  służbowych związanych z zajmowanym stanowiskiem oraz poleceniami kierownika jednostki,
 • warunki zatrudnienia: kandydat wyłoniony w drodze naboru na stanowisko urzędnicze będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony, tj.
  6 miesięcy, a następnie, po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy pracownik zostanie zatrudniony na dalszy okres.
 • pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym,
  w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ustawy
  o pracownikach samorządowych i zdać egzamin (pozytywny wynik egzaminu
  kończącego służbę przygotowawczą gwarantuje nawiązanie dalszego stosunku pracy).
 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W czerwcu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przecławiu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

 1. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
  • 1) list motywacyjny (odręcznie pisany) z załączonym CV,
  • 2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodnie
   z Załącznikiem nr 1),
  • 3) kserokopie dokumentów poświadczających posiadany staż pracy lub zaświadczenie od pracodawcy,
  • 4) kserokopie dyplomów, certyfikatów, poświadczeń, zaświadczeń oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz przydatne na ww. stanowisku kwalifikacje,
  • 5) w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia Orzeczenia Komisji Lekarskiej o stopniu niepełnosprawności,
  • 6) oświadczenia (zgodnie z Załącznikiem nr 2) :
  • o posiadaniu obywatelstwa polskiego (…);
  • o karalności,
  • o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych;
  • o stanie zdrowia (po rozstrzygnięciu konkursu – potwierdzone przez lekarza medycyny pracy).

            7) zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Załącznikiem nr 3).    

 1. Dodatkowe informacje:
 • Pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia od Burmistrza Przecławia
  do wydawania decyzji administracyjnych, w związku z czym będzie zobowiązany
  do złożenia oświadczenia majątkowego – zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym.
 • RODO – klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów
  do zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Przecławiu dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Przecławiu pod adresem: http://przeclaw.nazwa.pl/bipgminaprzeclaw/klauzula-informacyjna-rodo/
 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu lub listownie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski
w Przecławiu, 39‑320 Przecław, ul. Kilińskiego nr 7, sekretariat – I piętro, w terminie do 8 sierpnia 2022 r. w godzinach pracy urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu).
Koperty powinny być zamknięte i opatrzone dopiskiem: „Dotyczy naboru
na  stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowo-Podatkowym”.
     

 1. Pozostałe informacje:
 • Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Nabór przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Przecławia.
 • Osoba do kontaktu: Beata Augustyn, tel. 17 227 67 39 (w godzinach pracy urzędu).
 • terminie i miejscu  rozmowy kwalifikacyjnej oraz testów z posiadanej wiedzy, kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.
 • Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów i niewskazanych
  w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po upływie ww. terminu zostaną one komisyjnie zniszczone.
 • Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przecław, tj.: www.bipgminaprzeclaw.pl oraz na tablicy ogłoszeń UM w Przecławiu.
 • Burmistrz Przecławia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia naboru
  w każdym czasie – bez podawania przyczyn.

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Informacja o wynikach naboru 5 września 2022 15:53 146
2 pdf Nabór na stanowisko urzędnicze 29 lipca 2022 12:32 143
3 doc Ogłoszenie o naborze z dn. 28.07.2022 29 lipca 2022 12:32 141
4 doc Zał.ącznik nr 1 - Kwestionariusz osobowy 29 lipca 2022 12:32 135
5 doc Załącznik nr 3 - Zgoda 29 lipca 2022 12:32 126
6 doc Załącznik nr 2 - Oświadczenia 29 lipca 2022 12:32 133
7 doc Zarządzenie nr 98.2022 z 28.07.2022 r. 29 lipca 2022 12:32 133