Imieniny: Medarda, Maksyma, Seweryna

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Udostępnij artykuł

Przecław, 03 stycznia 2018 r.

BURMISTRZ  PRZECŁAWIA
ogłasza nabór na stanowisko
Inspektora Ochrony Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Przecławiu oraz jednostkach podległych

 1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
 • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych, określonych dla stanowisk urzędniczych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe II stopnia,
 • co najmniej roczny staż pracy w administracji (rządowej lub samorządowej),
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych uprawniających do wykonywania zadań z zakresu ochrony danych osobowych potwierdzone stosownym dokumentem,
 • nieposzlakowana opinia.
 1. Wymagania dodatkowe:

Znajomość :

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 138 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.),
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 poz. 2247),
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.),
 • znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w zespole, dokładność, systematyczność, zaangażowanie, dobra organizacja pracy, umiejętność szybkiego analitycznego i logicznego myślenia, wysoka kultura osobista.
 1. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • informowanie administratora oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe,

o obowiązkach spoczywających na nich na mocy ogólnego rozporządzenia oraz innych 
przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,

 • monitorowanie przestrzegania ogólnego rozporządzenia, innych przepisów o ochronie danych oraz polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość,
 • szkolenie personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych i wydawanie stosownych zaświadczeń, upoważnień i informacji,
 • przeprowadzanie systematycznych audytów w organizacji, w której został powołany,
 • udzielanie wskazówek administratorowi w przedmiocie wdrożenia odpowiednich
  i skutecznych środków technicznych jak również organizacyjnych mających zabezpieczyć dane osobowe oraz jak wykazać przestrzeganie prawa przez administratora lub podmiotu przetwarzającego dane w szczególności jeżeli chodzi
  o identyfikowanie ryzyka związanego z przetwarzaniem, o jego ocenę pod katem źródła, charakteru, prawdopodobieństwa i wagi zagrożenia oraz o najlepsze praktyki pozwalające zminimalizować to ryzyko,
 • udzielanie na żądanie administratora zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania (w przypadku, gdy administrator danych przed rozpoczęciem przetwarzania zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych),
 • współpraca z organem nadzorczym (UODO w Polsce),
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach,
 • czynny udziału w naradach kierowników,
 • udział w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących ochrony danych osobowych.

 a ponadto:

 • prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych,
 • koordynowanie zgłoszeń zbiorów danych osobowych do organu nadzorczego,
 • ciągły przegląd procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
 • nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń w których przetwarzane są dane osobowe,
 • nadzór nad działaniami związanymi z ewentualnym naruszeniem systemu ochrony danych osobowych,
 • opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych z zakresu ochrony danych osobowych,
 • gromadzenie informacji o zaistniałych naruszeniach oraz incydentach godzących
  w bezpieczeństwo przetwarzanych danych,
 • archiwizacja dokumentów,
 • wypełnianie swoich zadań z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego
  z operacjami przetwarzania danych, mając na uwadze charakter, zakres i cele ich przetwarzania oraz inne, nie wymienione wyżej czynności wynikające z przepisów
  prawa i regulaminów wewnętrznych.
 1. Warunki pracy:
 • nawiązanie stosunku pracy: luty 2019 r.;
 • forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony;
 • wymiar czasu pracy: 1:1 etat,
 • miejsce pracy: Przecław, ul. Kilińskiego 7 oraz teren Gminy Przecław (jednostki organizacyjne i zakłady budżetowe),
 • praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności i współpracy ze wszystkimi komórkami urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy oraz zewnętrznymi instytucjami publicznymi;
 • charakterystyka stanowiska pracy:
 • praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na II. piętrze w budynku nie posiadającym windy ani sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych,
 • zakres obowiązków pracowniczych na stanowisku urzędniczym dotyczy wykonywania czynności o charakterze biurowym,  przy czym wykonywanie obowiązków służbowych wymaga  pracy z wykorzystaniem zestawu komputerowego, programu operacyjnego Windows,
 • pracownik w czasie pracy użytkuje monitor ekranowy ponad 4 godziny w trakcie zmiany roboczej,
 • praca wymagająca przemieszczania się poza budynek urzędu związana
  z czynnościami wykonywanymi w ramach obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku.

UWAGA:

Pierwsza umowa na czas określony (w przypadku osób po raz pierwszy podejmujących pracę na stanowisku urzędniczym – umowa na czas określony na 6 miesięcy),

Istnieje możliwość zatrudnienia na innej podstawie niż umowa o pracę, tj.: umowa zlecenia
lub umowa o wykonywanie usług, wg zasad określonych pomiędzy Zleceniodawcą
i Zleceniobiorcą lub wg zasad określonych w umowie z Wykonawcą prowadzącym działalność gospodarczą.

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W grudniu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przecławiu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
  • 1) list motywacyjny z załączonym CV,
  • 2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1),
  • 3) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,
  • 4) kserokopie dyplomów, certyfikatów, poświadczeń, zaświadczeń oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz przydatne na ww. stanowisku kwalifikacje,
  • 5) w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia Orzeczenia Komisji Lekarskiej o stopniu niepełnosprawności,
  • 6) oświadczenie kandydata (załącznik nr 2) :
   – o posiadaniu obywatelstwa polskiego,           
   – o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, oraz o braku skazania
       prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
       publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (po rozstrzygnięciu konkursu –
       potwierdzone przez Krajowy Rejestr Karny w formie „Zapytania o udzielenie
       informacji o osobie”),
   – o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
   – o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym – jak
      w tytule (po rozstrzygnięciu konkursu – potwierdzone przez lekarza medycyny pracy),
   – o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dla osób przystępujących do naboru
      na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Przecławiu (załącznik
      –  klauzula informacyjna).      

Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone
do udziału w kolejnych etapach postępowania konkursowego.

Dokument aplikacyjny CV powinien być opatrzony klauzulą:       
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko IODO oraz kontaktu i możliwości powiadomienia o etapach i wynikach naboru – danych dotyczących numeru telefonu lub adresu e-mail, zgodnie z:  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,  Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2018 r., poz. 1000) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie”
, potwierdzoną własnoręcznym, czytelnym podpisem aplikanta.        

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu lub listownie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Przecławiu, 39‑320 Przecław, ul. Kilińskiego nr 7, sekretariat – I piętro, w terminie do 14 stycznia 2019 r. w godzinach pracy urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.  

Nabór przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Przecławia.


Koperty powinny być opatrzone dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko IODO”.

O terminie i miejscu  rozmowy kwalifikacyjnej oraz testów z posiadanej wiedzy, kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów i niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru.
Po ww. terminie zostaną one komisyjnie zniszczone.

Dokumenty osoby, która ostatecznie zostanie wyłoniona w postępowaniu rekrutacyj-nym  zostaną dołączone do jej akt osobowych.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przecław, tj.: www.bipgminaprzeclaw.pl oraz na tablicy ogłoszeń UM w Przecławiu.

Burmistrz Przecławia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia naboru w każdym czasie – bez podawania przyczyn.

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 roku informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydata do pracy będzie Urząd Miejski
  w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c.
 3. Zebrane dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom
  wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji.
 5. Aplikant posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia lub usunięcia.
 6. Każdy z kandydatów posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie jego danych osobowych naruszałoby przepisy
  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym.

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentarnego Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarza-niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych raz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

                                                                                              BURMISTRZ PRZECŁAWIA

                                                                                                                  Renata Siembab

 

 

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 doc Załącznik - klauzula informacyjna nabór 3 stycznia 2019 14:25 4139
2 doc Załącznik nr 1 3 stycznia 2019 14:25 4123
3 doc Załącznik nr 2 oświadczenia 3 stycznia 2019 14:25 4037