Imieniny: Magdaleny, Bogumiły, Urszuli

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Udostępnij artykuł

Przecław, 10 maja 2018 r.

BURMISTRZ  PRZECŁAWIA
ogłasza nabór na stanowisko
Inspektora Ochrony Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Przecławiu

 1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
 • posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia, preferowany kierunek wykształcenia to: prawo, administracja, bezpieczeństwo, informatyka
 • nieposzlakowana opinia,
 • znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
 • prawo jazdy kat. B.
 1. Wymagania dodatkowe:

Znajomość :

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922),
 • ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.),
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 poz. 2247),
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.),
 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole, dokładność, systematyczność, zaangażowanie, dobra organizacja pracy, punktualność, wysoka kultura osobista.
 1. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1) opracowanie oraz wdrożenie wewnętrznych procedur  ochrony danych osobowych

       w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy;     
  2) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy
       przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy
       obowiązującego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich
       o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

3)  monitorowanie przestrzegania rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych (…),
     innych przepisów UE lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk
     administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych
     osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia
     personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

4)  udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz
     monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;

5)  współpraca z organem nadzorczym;

6)  pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach
     związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa
     w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we

     wszelkich innych sprawach;

7)  pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich
     sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem
     praw przysługujących im na mocy rozporządzenia PE i Rady UE 2016/679 z dnia

     27 kwietnia 2016 r..

8)  prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności;

9) prowadzenie szkoleń pracowników mających jakikolwiek dostęp do danych
     osobowych;

10) sporządzanie stosownej dokumentacji wynikającej ze specyfiki stanowiska,

11) monitorowanie zmian w przepisach mających wpływ na bezpieczeństwo 
      gromadzonych danych osobowych, spisów, rejestrów itp.

12) nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń w których przetwarzane są dane
      osobowe,

13) nadzór nad działaniami związanymi z ewentualnym naruszeniem systemu ochrony
      danych osobowych;

14) wypełnianie swoich zadań z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego
      z operacjami przetwarzania danych, mając na uwadze charakter, zakres i cele ich

      przetwarzania oraz inne, nie wymienione wyżej czynności wynikające z przepisów
      prawa i regulaminów wewnętrznych.

 1. Warunki pracy:
 • nawiązanie stosunku pracy: maj 2018 r.;
 • forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony;
 • wymiar czasu pracy: 1:1 etat, tj. średnio 8 godzin dziennie (40 tygodniowo), w godzinach od 7.30 do 15.30,
 • miejsce pracy: Przecław, ul. Kilińskiego 7 oraz teren Gminy Przecław (jednostki organizacyjne i zakłady budżetowe),
 • praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności i współpracy ze wszystkimi komórkami urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy oraz zewnętrznymi instytucjami publicznymi;
 • charakterystyka stanowiska pracy:
 • praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na II. piętrze w budynku nie posiadającym windy ani sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych,
 • zakres obowiązków pracowniczych na stanowisku urzędniczym dotyczy wykonywania czynności o charakterze biurowym,  przy czym wykonywanie obowiązków służbowych wymaga  pracy z wykorzystaniem zestawu komputerowego, programu operacyjnego Windows,
 • pracownik w czasie pracy użytkuje monitor ekranowy ponad 4 godziny w trakcie zmiany roboczej,
 • praca wymagająca przemieszczania się poza budynek urzędu związana
  z czynnościami wykonywanymi w ramach obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku,

Istnieje możliwość zatrudnienia na innej podstawie niż umowa o prace, tj.: umowa zlecenia lub umowa o wykonywanie usług, wg zasad określonych pomiędzy Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą lub wg zasad określonych w umowie z Wykonawcą prowadzącym działalność gospodarczą.

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W maju 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przecławiu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
  • 1) list motywacyjny z załączonym CV,
  • 2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • 3) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (jeżeli osoba już pracowała),
  • 4) kserokopie dyplomów, certyfikatów, poświadczeń, zaświadczeń oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz przydatne na ww. stanowisku kwalifikacje,
  • 5) w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia Orzeczenia Komisji Lekarskiej o stopniu niepełnosprawności,
  • 6) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (po rozstrzygnięciu konkursu – potwierdzone przez Krajowy Rejestr Karny w formie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie”),
  • 7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  • 8) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • 9) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia
   na stanowisku urzędniczym – jak w tytule (po rozstrzygnięciu konkursu – potwierdzone przez lekarza medycyny pracy).

Szczegółowe CV ( uwzględniające dokładny przebieg kariery zawodowej), powinno być
na końcu opatrzone klauzulą:           
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922)
oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity

Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późniejszymi zmianami)”, potwierdzoną
własnoręcznym, czytelnym podpisem aplikanta.

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Przecławiu, 39‑320 Przecław,
ul. Kilińskiego nr 7, sekretariat – I piętro, w terminie do 23 maja 2018 r. (środa) do godziny 15.00.

Koperty powinny być opatrzone dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko IODO”.

O wyniku naboru osoby aplikujące zostaną powiadomieni indywidualnie (telefonicznie lub listownie), dodatkowo informacja o dokonanym wyborze będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przecław, tj.: www.bipgminaprzeclaw.pl

Burmistrz Przecławia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia naboru w każdym czasie – bez podawania przyczyn.

                                                                                              BURMISTRZ PRZECŁAWIA

                                                                                                       mgr Ryszard Wolanin