Imieniny: Magdaleny, Bogumiły, Urszuli

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Kierownik Klubu Senior+

Udostępnij artykuł

Przecław, 08 stycznia 2018 r.

BURMISTRZ  PRZECŁAWIA
ogłasza nabór na stanowisko
Kierownik Klubu Senior+

 1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, praca socjalna, socjologia lub na innym kierunku z zakresu nauk społecznych,
 • posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 • minimum 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej,
 • znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • przedłożenie w formie pisemnej opracowania pn. „Koncepcja funkcjonowania Klubu Senior+.
 • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych, określonych dla stanowisk urzędniczych.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość ustawy z dnia 12 marca  2004  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)
 • znajomość ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.),
 • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.),
 • znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • zdolności organizatorskie i zarządzania zasobami ludzkimi,
 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w zespole, dokładność, systematyczność, zaangażowanie, dobra organizacja pracy, umiejętność szybkiego analitycznego i logicznego myślenia, wysoka kultura osobista.
 1. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • realizacja zadań statutowych i planów działalności Klubu Senior+,
 • kierowanie bieżącą działalnością Klubu Senior+,
 • zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
 • zarządzanie majątkiem Klubu Senior+,
 • ustalanie i realizacja rocznego planu finansowego Klubu Senior+,
 • realizacja programu działalności Klubu Senior+,
 • podejmowanie działań w celu pozyskania środków finansowych na działalność statutową Klubu Senior+.
 1. Warunki pracy:
 • nawiązanie stosunku pracy: styczeń 2019 r.;
 • forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony;
 • wymiar czasu pracy: 1/16 etatu,
 • miejsce pracy: Przecław, ul. Rynek 2
 • charakterystyka stanowiska pracy:
 • praca w pomieszczeniu zlokalizowanym w budynku Klubu Senior+, który posiada podjazd i sanitariaty dostosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • zakres obowiązków pracowniczych na stanowisku kierowniczym dotyczy wykonywania czynności o charakterze biurowym,  przy czym wykonywanie obowiązków służbowych wymaga  pracy z wykorzystaniem zestawu komputerowego, programu operacyjnego Windows,
 • pracownik w czasie pracy użytkuje monitor ekranowy poniżej 4 godzin w trakcie zmiany roboczej,
 • praca wymagająca przemieszczania się poza stałe miejsce pracy związana
  z czynnościami wykonywanymi w ramach obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku.

UWAGA:

Pierwsza umowa na czas określony (w przypadku osób po raz pierwszy podejmujących pracę na kierowniczym stanowisku urzędniczym – umowa na czas określony na 6 miesięcy).

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W grudniu 2018 r. jednostka organizacyjna gminy Klub Senior+ nie zatrudniała jakiegokolwiek pracownika.

 1. Wymagane dokumenty:
  • 1) list motywacyjny z załączonym CV,
  • 2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1),
  • 3) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,
  • 4) kserokopie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz przydatne na ww. stanowisku kwalifikacje,
  • 5) w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia Orzeczenia Komisji Lekarskiej o stopniu niepełnosprawności,
  • 6) oświadczenie kandydata (załącznik nr 2) :
   – o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
   – o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, oraz o braku skazania
   prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
   publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (po rozstrzygnięciu konkursu –
   potwierdzone przez Krajowy Rejestr Karny w formie „Zapytania o udzielenie
   informacji o osobie”),
   – o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
   – o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym – jak
   w tytule (po rozstrzygnięciu konkursu – potwierdzone przez lekarza medycyny pracy),
   – o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dla osób przystępujących do naboru
   na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Przecławiu (załącznik
   –  klauzula informacyjna).

Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone
do udziału w kolejnych etapach postępowania konkursowego.

Dokument aplikacyjny CV powinien być opatrzony klauzulą:
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Kierownika Klubu Senior+ oraz kontaktu i możliwości powiadomienia o etapach i wynikach naboru – danych dotyczących numeru telefonu lub adresu e-mail, zgodnie z:  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,  Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2018 r., poz. 1000) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie”, potwierdzoną własnoręcznym, czytelnym podpisem aplikanta.

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu lub listownie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Przecławiu, 39‑320 Przecław, ul. Kilińskiego nr 7, sekretariat – I piętro, w terminie do 18 stycznia 2019 r. w godzinach pracy urzędu (decyduje data wpływu do urzędu).

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nabór przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Przecławia.


Koperty powinny być opatrzone dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownik Klubu Senior+”.

Rozmowa kwalifikacyjna na temat posiadanej wiedzy i koncepcji funkcjonowania Klubu Senior + z kandydatami spełniającymi wymogi formalne odbędzie się w dniu 21 stycznia 2018 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Przecławiu. Informacja o wyznaczonych godzinach rozmowy z danym kandydatem będzie przekazywana w formie telefonicznej.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów i niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru.
Po ww. terminie zostaną one komisyjnie zniszczone.

Dokumenty osoby, która ostatecznie zostanie wyłoniona w postępowaniu rekrutacyj-nym  zostaną dołączone do jej akt osobowych.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przecław, tj.: www.bipgminaprzeclaw.pl oraz na tablicy ogłoszeń UM w Przecławiu.

Burmistrz Przecławia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia naboru w każdym czasie – bez podawania przyczyn.

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 roku informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydata do pracy będzie Urząd Miejski
  w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c.
 3. Zebrane dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom
  wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji.
 5. Aplikant posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia lub usunięcia.
 6. Każdy z kandydatów posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie jego danych osobowych naruszałoby przepisy
  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym.

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentarnego Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarza-niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych raz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

                                                                                              BURMISTRZ PRZECŁAWIA

                                                                                                                  Renata Siembab

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 doc Załącznik - klauzula informacyjna nabór 8 stycznia 2019 15:11 4386
2 doc Załącznik nr 1 8 stycznia 2019 15:11 4542
3 doc Załącznik nr 2 oświadczenia 8 stycznia 2019 15:11 4384