Imieniny: Medarda, Maksyma, Seweryna

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP
Udostępnij artykuł

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:518440-2020:TEXT:PL:HTML
Polska-Przecław: Usługi związane z odpadami
2020/S 212-518440
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina PrzecławKrajowy numer identyfikacyjny: REGON 690581927Adres pocztowy: ul. Kilińskiego 7Miejscowość: PrzecławKod NUTS: PL82 PodkarpackieKod pocztowy: 39-320Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Dawid Pas, Dorota StrzelczykE-mail: urzadmiejski@przeclaw.org Tel.: +48 175813119Faks: +48 175813116Adresy internetowe:Główny adres: www.bipgminaprzeclaw.pl
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bipgminaprzeclaw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o udzieleniu zamowienia Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych Gmina Przeclaw w 2021 15 stycznia 2021 11:10 1896
2 pdf Zawiadomienie o wyborze oferty Odbieranie i zagospodarowanie odpado komunalnych w 2021 roku 16 grudnia 2020 15:24 1907
3 pdf Informacja z otwarcia ofert Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych Gmina Przeclaw w 2021 3 grudnia 2020 14:51 2038
4 pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 20.11.2020 Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych Gmina Przeclaw w 2021 20 listopada 2020 14:45 1999
5 pdf Identyfikator postępowania 30 października 2020 14:11 2233
6 pdf InstrukcjaUzytkownikaSystemu_MiniPortal_ePUAP 30 października 2020 14:11 2314
7 asc KluczPub_Oferta_PostepowanieID_dfe2cd6f-5c8a-4c0c-adab-66accd2fd099 30 października 2020 14:11 2127
8 pdf Ogloszenie o zamowieniu Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych Gmina Przeclaw w 2021 30 października 2020 14:11 2236
9 pdf SIWZ Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych Gmina Przeclaw w 2021 30 października 2020 14:11 2320
10 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy 30 października 2020 14:11 2211
11 pdf Zalacznik Nr 2 JEDZ Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych Gmina Przeclaw w 2021 30 października 2020 14:11 2151
12 xml Zalacznik Nr 2a JEDZ Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych Gmina Przeclaw w 2021 30 października 2020 14:11 2156
13 txt Zalacznik Nr 2b JEDZ README 30 października 2020 14:11 2111
14 doc Zalacznik Nr 3 Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej 30 października 2020 14:11 2098
15 doc Zalacznik Nr 4 Wzór oświadczenia w zakresie określonym w pkt. 8.7.2 lit. e) - g) SIWZ1 30 października 2020 14:11 2136
16 doc Zalacznik Nr 5 Wykaz wykonanych usług 30 października 2020 14:11 2140
17 doc Zalacznik Nr 6 Wykaz narzędzi wyposażenia i urządzeń technicznych 30 października 2020 14:11 2062
18 doc Zalacznik Nr 7 Oswiadczenie o posiadaniu bazy magazynowo transportowej 30 października 2020 14:11 2139
19 doc Zalacznik Nr 8 Minimalne wymagania odnosnie PSZOK 30 października 2020 14:11 2180
20 doc Zalacznik Nr 9 Wzór umowy Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych Gmina Przeclaw w 2021 30 października 2020 14:11 2196