- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przecławiu - https://bipgminaprzeclaw.pl -

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Przecław w 2021r.

Udostępnij artykuł
[1]

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:518440-2020:TEXT:PL:HTML
Polska-Przecław: Usługi związane z odpadami
2020/S 212-518440
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina PrzecławKrajowy numer identyfikacyjny: REGON 690581927Adres pocztowy: ul. Kilińskiego 7Miejscowość: PrzecławKod NUTS: PL82 PodkarpackieKod pocztowy: 39-320Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Dawid Pas, Dorota StrzelczykE-mail: urzadmiejski@przeclaw.org Tel.: +48 175813119Faks: +48 175813116Adresy internetowe:Główny adres: www.bipgminaprzeclaw.pl


I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bipgminaprzeclaw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o udzieleniu zamowienia Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych Gmina Przeclaw w 2021 [2] 15 stycznia 2021 11:10 346
2 pdf Zawiadomienie o wyborze oferty Odbieranie i zagospodarowanie odpado komunalnych w 2021 roku [3] 16 grudnia 2020 15:24 342
3 pdf Informacja z otwarcia ofert Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych Gmina Przeclaw w 2021 [4] 3 grudnia 2020 14:51 465
4 pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 20.11.2020 Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych Gmina Przeclaw w 2021 [5] 20 listopada 2020 14:45 424
5 pdf Identyfikator postępowania [6] 30 października 2020 14:11 523
6 pdf InstrukcjaUzytkownikaSystemu_MiniPortal_ePUAP [7] 30 października 2020 14:11 490
7 asc KluczPub_Oferta_PostepowanieID_dfe2cd6f-5c8a-4c0c-adab-66accd2fd099 [8] 30 października 2020 14:11 413
8 pdf Ogloszenie o zamowieniu Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych Gmina Przeclaw w 2021 [9] 30 października 2020 14:11 514
9 pdf SIWZ Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych Gmina Przeclaw w 2021 [10] 30 października 2020 14:11 647
10 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy [11] 30 października 2020 14:11 484
11 pdf Zalacznik Nr 2 JEDZ Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych Gmina Przeclaw w 2021 [12] 30 października 2020 14:11 478
12 xml Zalacznik Nr 2a JEDZ Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych Gmina Przeclaw w 2021 [13] 30 października 2020 14:11 438
13 txt Zalacznik Nr 2b JEDZ README [14] 30 października 2020 14:11 395
14 doc Zalacznik Nr 3 Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej [15] 30 października 2020 14:11 420
15 doc Zalacznik Nr 4 Wzór oświadczenia w zakresie określonym w pkt. 8.7.2 lit. e) - g) SIWZ1 [16] 30 października 2020 14:11 501
16 doc Zalacznik Nr 5 Wykaz wykonanych usług [17] 30 października 2020 14:11 426
17 doc Zalacznik Nr 6 Wykaz narzędzi wyposażenia i urządzeń technicznych [18] 30 października 2020 14:11 421
18 doc Zalacznik Nr 7 Oswiadczenie o posiadaniu bazy magazynowo transportowej [19] 30 października 2020 14:11 443
19 doc Zalacznik Nr 8 Minimalne wymagania odnosnie PSZOK [20] 30 października 2020 14:11 454
20 doc Zalacznik Nr 9 Wzór umowy Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych Gmina Przeclaw w 2021 [21] 30 października 2020 14:11 474