- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przecławiu - https://bipgminaprzeclaw.pl -

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Przecław w 2022r.

Udostępnij artykuł
[1]

Dz.U./S S211
29/10/2021
554028-2021-PL


Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:554028-2021:TEXT:PL:HTML
Polska-Przecław: Usługi związane z odpadami
2021/S 211-554028
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina PrzecławKrajowy numer identyfikacyjny: REGON 690581927Adres pocztowy: ul. Kilińskiego 7Miejscowość: PrzecławKod NUTS: PL82 PodkarpackieKod pocztowy: 39-320Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Dawid PasE-mail: dpas@przeclaw.org Tel.: +48 175813116Faks: +48 175813116Adresy internetowe:Główny adres: https://www.bipgminaprzeclaw.pl/
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.bipgminaprzeclaw.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Przecław w 2022 r
Numer referencyjny: IR.271.75.2021
II.1.2)
Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami…

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o udzieleniu zamowienia Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych Gmina Przeclaw w 2022 [2] 18 stycznia 2022 13:23 5
2 pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert - Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych Gmina Przeclaw w 2022 [3] 20 grudnia 2021 15:12 49
3 pdf Informacja z sesji otwarcia ofert - Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych Gmina Przeclaw w 2022 [4] 3 grudnia 2021 13:21 102
4 pdf Informacja o kwocie jaką Zamawiający postanawia przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych Gmina Przeclaw w 2022 [5] 3 grudnia 2021 10:36 71
5 pdf Ogloszenie o zamowieniu Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych Gmina Przeclaw w 2022 [6] 29 października 2021 12:25 136
6 pdf SWZ Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych Gmina Przeclaw w 2022 podpisane [7] 29 października 2021 12:25 99
7 pdf SWZ Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych Gmina Przeclaw w 2022 [8] 29 października 2021 12:25 112
8 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy [9] 29 października 2021 12:25 77
9 pdf Zalacznik Nr 2 Zakres oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) w formacie .pdf (poglądowo) [10] 29 października 2021 12:25 76
10 rar Zalacznik Nr 2a JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania w formacie .xml [11] 29 października 2021 12:48 79
11 doc Zalacznik Nr 3 Wzor oswiadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [12] 29 października 2021 12:25 70
12 doc Zalacznik Nr 4 Wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ [13] 29 października 2021 12:25 66
13 doc Zalacznik Nr 5 Wykaz wykonanych usług [14] 29 października 2021 12:25 79
14 doc Zalacznik Nr 6 Wykaz narzędzi wyposażenia i urządzeń technicznych [15] 29 października 2021 12:25 64
15 doc Zalacznik Nr 7 Oswiadczenie o posiadaniu bazy magazynowo transportowej [16] 29 października 2021 12:25 64
16 doc Zalacznik Nr 8 Minimalne wymagania odnosnie PSZOK [17] 29 października 2021 12:25 63
17 pdf Zalacznik Nr 9 Wzór umowy Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych Gmina Przeclaw w 2022 [18] 29 października 2021 12:25 71
18 doc Zalacznik Nr 10 ID postepowania [19] 29 października 2021 12:25 65