Imieniny: Magdaleny, Bogumiły, Urszuli

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP
Udostępnij artykuł

Dz.U./S S181
20/09/2022
512442-2022-PL


Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:512442-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Przecław: Usługi związane z odpadami
2022/S 181-512442
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina PrzecławKrajowy numer identyfikacyjny: REGON 690581927Adres pocztowy: ul. Kilińskiego 7Miejscowość: PrzecławKod NUTS: PL82 PodkarpackieKod pocztowy: 39-320Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Dawid PasE-mail: dpas@przeclaw.org Tel.: +48 175813116Faks: +48 175813116Adresy internetowe:Główny adres: https://www.bipgminaprzeclaw.pl/
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.bipgminaprzeclaw.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne…

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o udzieleniu zamowienia - Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych w 2023 16 stycznia 2023 13:07 59
2 pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert - Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych Gmina Przeclaw w 2023. 12 grudnia 2022 21:01 120
3 pdf Informacja z sesji otwarcia ofert - Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych w 2023 28 października 2022 13:46 274
4 pdf Informacja o kwocie jaką Zamawiający postanawia przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych w 2023 28 października 2022 10:34 221
5 pdf Pytania i odpowiedzi Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych Gmina Przeclaw 19.10.2022 19 października 2022 10:12 197
6 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy zmieniony 19 października 2022 10:12 171
7 doc Zalacznik Nr 9 Wzór umowy zmieniony Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych Gmina Przeclaw w 2023 19 października 2022 10:12 144
8 pdf Ogloszenie o zamowieniu Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych Gmina Przeclaw w 2023 20 września 2022 13:52 263
9 pdf SWZ Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych Gmina Przeclaw w 2023 podpisane 20 września 2022 13:52 235
10 pdf SWZ Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych Gmina Przeclaw w 2023 20 września 2022 13:52 231
11 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy 20 września 2022 13:52 226
12 pdf Zalacznik Nr 2 Zakres oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) w formacie .pdf (poglądowo) 20 września 2022 13:52 207
13 xml Zalacznik Nr 2a JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania w formacie .xml 20 września 2022 13:52 217
14 doc Zalacznik Nr 3 Wzor oswiadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 20 września 2022 13:52 208
15 doc Zalacznik Nr 4 Wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ 20 września 2022 13:52 188
16 doc Zalacznik Nr 5 Wykaz wykonanych usług 20 września 2022 13:52 215
17 doc Zalacznik Nr 6 Wykaz narzędzi wyposażenia i urządzeń technicznych 20 września 2022 13:52 201
18 doc Zalacznik Nr 7 Oswiadczenie o posiadaniu bazy magazynowo transportowej 20 września 2022 13:52 196
19 doc Zalacznik Nr 8 Minimalne wymagania odnosnie PSZOK 20 września 2022 13:52 192
20 doc Zalacznik Nr 9 Wzór umowy Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych Gmina Przeclaw w 2023 20 września 2022 13:52 202
21 doc Zalacznik Nr 10 ID postepowania 20 września 2022 13:52 195