Imieniny: Teodory, Grazyny, Ireny

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Odnawialne źródła energii w Gminach Przecław i Radomyśl Wielki – powtórzony

Udostępnij artykuł

Polska-Przecław: Pompy grzewcze
2018/S 090-202291
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Przecławul. Kilińskiego 7Przecław39-320PolskaOsoba do kontaktów: Dawid Pas, Dorota StrzelczykTel.: +48 175813119E-mail: urzadmiejski@przeclaw.org Faks: +48 175813116Kod NUTS: PL82
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bipgminaprzeclaw.pl
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Radomyśl WielkiRynek 32Radomyśl Wielki39-310PolskaE-mail: sekretariat@radomyslwielki.pl Kod NUTS: PL82
Adresy internetowe:
Główny adres: https://radomyslwielki.pl
I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
W przypadku wspólnego zamówienia obejmującego kilka państw – mające zastosowanie krajowe prawozamówień publicznych:
Zamawiającym wyznaczonym do przeprowadzenia niniejszego postępowania na podstawie art. 16 ust. 1ustawy z Pzp w imieniu i na rzecz wskazanych powyżej Zamawiających jest Gmina Przecław.
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: www.bipgminaprzeclaw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej…

Dokumentacja przetargowa