Imieniny: Medarda, Maksyma, Seweryna

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Odnawialne źródła energii w Gminach Przecław i Radomyśl Wielki

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

 • Nazwa i adresy

Gmina Przecław ul. Kilińskiego 7 Przecław 39-320 Polska

Osoba do kontaktów: Dawid Pas, Dorota Strzelczyk

Tel.: +48 175813119

E-mail: urzadmiejski@przeclaw.org

Faks: +48 175813116

Kod NUTS: PL82

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bipgminaprzeclaw.pl

 • Nazwa i adresy Gmina Radomyśl Wielki Rynek 32 Radomyśl Wielki 39-310

Polska

E-mail: sekretariat@radomyslwielki.pl Kod NUTS: PL82

Adresy internetowe:

Główny adres: https://radomyslwielki.pl

 • Wspólne zamówienie

W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

W przypadku wspólnego zamówienia obejmującego kilka państw – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Zamawiającym wyznaczonym do przeprowadzenia niniejszego postępowania na podstawie art. 16 ust. 1ustawy z Pzp w imieniu i na rzecz wskazanych powyżej Zamawiających jest Gmina Przecław.

 • Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bipgminaprzeclaw.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

 • Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej
 • Główny przedmiot działalności Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

 • Wielkość lub zakres zamówienia
 • Nazwa:

Odnawialne źródła energii w Gminach Przecław i Radomyśl Wielki Numer referencyjny: UIOŚiGG.271.3.2018

 • Główny kod CPV

09331200

 • Rodzaj zamówienia

Dostawy

 • Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie gmin Przecław i Radomyśl Wielki, która jest realizowana w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminach Przecław i Radomyśl Wielki”.

 • Szacunkowa całkowita wartość
 • Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 4

 • Opis
 • Nazwa:

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie gmin Przecław i Radomyśl Wielki Część nr: 1

 • Dodatkowy kod lub kody CPV

09331100

45300000

45321000

45330000

45331000

 • Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren gmin Przecław i Radomyśl Wielki.

 • Opis zamówienia:

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie gmin Przecław i Radomyśl Wielki, obejmująca:

 • dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 245 zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym: a) w gm. Przecław (łącznie 167 zestawów):

– 113 zestawów (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 200 dm ) w tym: 110 zestawów montowanych na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych i 3 zestawy na gruncie lub budynku gospodarczym,

3

 • 50 zestawów (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm ) w tym: 48 zestawów montowanych na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych i 2 zestawy na gruncie lub budynku gospodarczym,
 • 4 zestawy (w skład, którego wchodzi: 4 kolektory i zasobnik 400 dm ) montowane na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,
 1. b) w gm. Radomyśl Wielki (łącznie 78 zestawów):
 • 41 zestawów (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 200 dm ) montowanych na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,
 • 29 zestawów (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm ) montowanych na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,
 • 8 zestawów (w skład, którego wchodzi: 4 kolektory i zasobnik 400 dm ) montowane na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,
 • demontaż istniejącego podgrzewacza c.w.u. i odłączenie go od istniejącej instalacji (zdemontowany podgrzewacz pozostaje w dyspozycji właściciela obiektu),
 • montaż nowego podgrzewacza c.w.u. wraz z zaworem mieszającym i wbudowanie go w obieg instalacji c.w.u.,
 • montaż i izolacja rurociągów między kolektorami, grupą pompową, a podgrzewaczem c.w.u.,
 • montaż grupy pompowej,
 • montaż czujników temperatury w kolektorach słonecznych i w zbiorniku,
 • podłączenie istniejącego źródła ciepła do podgrzewacza c.w.u.,
 • przepłukanie płynem solarnym i przeprowadzenie prób szczelności instalacji solarnej,
 • napełnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przepływu cieczy oraz ustalenie prawidłowego ciśnienia wg instrukcji producenta kolektorów słonecznych,
 • wykończenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji (tynk / ocieplenie, przejścia przez ściany, stropy, dach) oraz skuteczne zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych miejsc na zewnątrz obiektu, gdzie prowadzone były prace montażowe,
 • zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki wraz z podłączeniem modemu komunikacyjnego do regulatora i przytwierdzenie go do ściany obok grupy pompowej,
 • przeszkolenie użytkownika instalacji w obsłudze zastosowanych urządzeń. Każde urządzenie powinno posiadać załączoną Dokumentację Techniczno – Ruchową, instrukcję obsługi oraz ogólny schemat instalacji,
 • inne elementy ujęte w załączniku nr 1a do SIWZ i Projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 2a do SIWZ.
 • Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Sprawność optyczna kolektora słonecznego w odniesieniu do apertury / Waga: 20 % Kryterium jakości – Nazwa: Średnica kul śnieżnych użytych do raportu na gradobicie / Waga: 20 %

Cena – Waga: 60 %

 • Szacunkowa wartość
 • Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 31/05/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

 • Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
 • Informacje o opcjach

Opcje: nie

 • Informacje na temat katalogów elektronicznych
 • Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: Projekt Nr RPPK.03.01.00- 18-0011/17 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

 • Informacje dodatkowe
 1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.
 • Opis
 • Nazwa:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Przecław i Radomyśl Wielki Część nr: 2

 • Dodatkowy kod lub kody CPV

09331200

45310000

45311100

45315600

45315300

 • Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren gmin Przecław i Radomyśl Wielki.

 • Opis zamówienia:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Przecław i Radomyśl Wielki, obejmująca:

 • dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 377 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:
 1. w gm. Przecław (łącznie 269 zestawów),
 2. w gm. Radomyśl Wielki (łącznie 108 zestawów),
 • montaż inwertera,
 • instalacja prądu stałego DC,
 • instalacja prądu zmiennego AC,
 • zabezpieczenie przeciwporażeniowe, przepięciowe,
 • instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych,
 • wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji fotowoltaicznej,
 • przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,
 • wykonanie dokumentacji zgłoszeniowej do dostawcy energii elektrycznej,
 • inne elementy ujęte w załączniku nr 1b do SIWZ i Projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 2b do SIWZ.
 • Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Współczynnik wypełnienia modułu fotowoltaicznego / Waga: 20 %

Kryterium jakości – Nazwa: Moc modułu fotowoltaicznego / Waga: 20 %

Cena – Waga: 60 %

 • Szacunkowa wartość
 • Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 31/05/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

 • Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
 • Informacje o opcjach

Opcje: nie

 • Informacje na temat katalogów elektronicznych
 • Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: Projekt Nr RPPK.03.01.00- 18-0011/17 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

 • Informacje dodatkowe
 1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.
 • Opis
 • Nazwa:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie gmin Przecław i Radomyśl Wielki Część nr: 3

 • Dodatkowy kod lub kody CPV

45331110

45300000

45321000

45330000

45331000

 • Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren gmin Przecław i Radomyśl Wielki.

 • Opis zamówienia:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie gmin Przecław i Radomyśl Wielki, obejmująca:

 • dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 89 szt. kotłów na biomasę do ogrzewania budynków wraz z osprzętem, w tym:
 1. w gm. Przecław (łącznie 69 szt.):
 • 24 szt. o mocy grzewczej min. 15 kW w budynkach mieszkalnych,
 • 33 szt. o mocy grzewczej min. 20 kW w budynkach mieszkalnych,
 • 10 szt. o mocy grzewczej min. 25 kW w budynkach mieszkalnych,
 • 2 szt. o mocy grzewczej min. 30 kW w budynkach mieszkalnych.
 1. w gm. Radomyśl Wielki (łącznie 20 szt.):
 • 6 szt. o mocy grzewczej min. 15 kW w budynkach mieszkalnych,
 • 10 szt. o mocy grzewczej min. 20 kW w budynkach mieszkalnych w tym: 1 szt. montowana w budynku gospodarczym,
 • 4 szt. o mocy grzewczej min. 25 kW w budynkach mieszkalnych,
 • wykonanie montażu czopucha do komina,
 • zamontowanie zabezpieczeń instalacji,
 • wykonanie podłączenia kotła do instalacji centralnego ogrzewania,
 • wykonanie podłączenia kotła do instalacji c.w.u,
 • wykonanie montażu pomp obiegowych,
 • wykonanie montażu układu sterująco-regulującego,
 • wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji kotłowni na biomasę,
 • odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu instalacji,
 • przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanego kotła na biomasę wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,
 • inne elementy ujęte w załączniku nr 1c do SIWZ i Projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 2c do SIWZ.
 • Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Sprawność kotła / Waga: 20 %

Kryterium jakości – Nazwa: Czas reakcji w przypadku awarii na wezwanie / Waga: 20 %

Cena – Waga: 60 %

 • Szacunkowa wartość
 • Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 28/09/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

 • Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
 • Informacje o opcjach

Opcje: nie

 • Informacje na temat katalogów elektronicznych
 • Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: Projekt Nr RPPK.03.01.00- 18-0011/17 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

 • Informacje dodatkowe
 1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.
 • Opis
 • Nazwa:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie gmin Przecław i Radomyśl Wielki Część nr: 4

 • Dodatkowy kod lub kody CPV

42511110

39370000

45300000

 • Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren gmin Przecław i Radomyśl Wielki.

 • Opis zamówienia:

Dostawa i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gmin Przecław i Radomyśl Wielki, obejmująca:

 • dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 215 szt. pomp ciepła służących do przygotowywania c.w.u. oraz c.o., w tym:
 1. w gm. Przecław (łącznie 130 szt.):
 • 128 szt. pomp ciepła do c.w.u o mocy min. 2,4 kW,
 • 2 szt. pomp ciepła do c.w.u. i c.o. o mocy min. 10 kW,
 1. w gm. Radomyśl Wielki (łącznie 85 szt.):
 • 80 szt. pomp ciepła do c.w.u. o mocy min. 2,4 kW w tym: 1 szt. montowana w budynku gospodarczym,
 • 5 szt. pomp ciepła do c.w.u. i c.o. o mocy min. 10 kW,
 • montaż kanałów powietrznych,
 • podłączenie podgrzewacza c.w.u. (pompy ciepła) do istniejącej instalacji c.w.u., cyrkulacji c.w.u. i z. w.,
 • montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,
 • instalacja układu sterującego
 • wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji
 • napełnienie instalacji
 • uruchomienie instalacji
 • przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych pomp ciepła do c.w.u. i c.o. wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,
 • uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów, wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem.
 • inne elementy ujęte w załączniku nr 1da do SIWZ (pompa do CWU)

I załączniku nr 1db do SIWZ (pompa do CWU oraz CO) oraz Projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 2d do SIWZ.

 • Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Współczynnik COP wg PN-EN 16147:2017-04 (dla pomp c.w.u.) / Waga: 10 % Kryterium jakości – Nazwa: Współczynnik COP przy A7/W35 wg PN-EN 14511 (dla pomp c.o. i c.w.u.) / Waga: 10 %

Kryterium jakości – Nazwa: Czas reakcji w przypadku awarii na wezwanie / Waga: 20 %

Cena – Waga: 60 %

 • Szacunkowa wartość
 • Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 28/09/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

 • Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

 • Informacje o opcjach

Opcje: nie

 • Informacje na temat katalogów elektronicznych
 • Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: Projekt Nr RPPK.03.01.00- 18-0011/17 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

 • Informacje dodatkowe
 1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • Warunki udziału
 • Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

 • 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu,
 • 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 • 2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

—7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,

—7.2. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy,

—8.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

 1. nie podlega wykluczeniu,
 2. spełnia warunki udziału w postępowaniu.

—8.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust.2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ” – wg. załącznika 4 do SIWZ,

—8.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ,

—9.6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8.7.2 SIWZ,

—9.8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów,

—10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

 1. żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6.2 SIWZ. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 2. Jednolity Dokument, o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
 3. oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 8.3 SIWZ składa każdy z Wykonawców,
 4. zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.7 SIWZ, przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa:
 • w pkt. 8.7.1 składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wskazuje/-ą spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt. 6.2 SIWZ,
 • dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.7.2 SIWZ składa każdy z Wykonawców,
 • dokumenty, o których mowa w pkt. 8.7.3 składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wskazuje/-ą potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.
 • Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

—6.2.2. sytuacja ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

 • Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

—6.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał, a w przypadku świadczeń o charakterze okresowym lub ciągłym – wykonuje należycie:

 1. w zakresie części 1 zamówienia: co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w ilości min. 200 instalacji (zestawów)
 • w ramach jednego kontraktu.
 1. w zakresie części 2 zamówienia: co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w ilości min. 200 instalacji lub o łącznej mocy zainstalowanej min. 300 kW – w ramach jednego kontraktu,
 2. w zakresie części 3 zamówienia: co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem kotłów lub pieców centralnego ogrzewania w budynkach w ilości min. 50 kotłów lub pieców centralnego ogrzewania – w ramach jednego kontraktu.
 3. w zakresie części 4 zamówienia: co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji pomp ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w ilości min. 100 instalacji (zestawów) – w ramach jednego kontraktu lub co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem innych instalacji energii odnawialnej przeznaczonych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej

O sumarycznej mocy wszystkich urządzeń na poziomie min. 200 kW – w ramach jednego kontraktu.

Uwaga: W zakresie części 1, 2, 3 i 4 zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

—8.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,

—8.7. Na wezwanie zamawiającego z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

—8.7.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 6 niniejszej SIWZ:

—a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ,

—8.7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 7 niniejszej SIWZ:

—a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

—Dalsze wymagane dokumenty wskazane są w części „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ciąg dalszy pkt III. zawartego w Sekcji III.1.3):

—b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

—c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

—d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy,

—e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ,

—f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ,

—g)oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785), zgodnie.

Z wzorem stanowiącym z Załącznik nr 7 do SIWZ;

—8.7.3. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

W zakresie części 1 zamówienia:

 1. certyfikat Solar Keymark lub certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 (lub równoważną) lub z normą PN-EN 12975-2 (lub równoważną) lub z normą PN-EN ISO 9806 (lub równoważną) wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą;
 2. karta techniczna kolektora i zasobnika obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1a do SIWZ, zgodnie z pkt. 6 (dla kolektora) i pkt. 10 (dla zasobnika) projektu.

W zakresie części 2 zamówienia:

 1. certyfikat potwierdzający zgodność modułu PV z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp.
 2. karta techniczna modułu fotowoltaicznego obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez instalację parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1b do SIWZ, zgodnie z rozdział 4, lit. f), pkt. 1) projektu,

W zakresie części 3 zamówienia:

 1. certyfikat oraz raport z badań potwierdzający zgodność kotła z normą PN-EN 303-5:2012 (lub równoważną) oraz certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań klasy 5 kotła – wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp,

Uwaga: Dalsze wymagane dokumenty wskazane są w Sekcji VI.3).

 • Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
 • Warunki dotyczące zamówienia
 • Warunki realizacji umowy:
 1. Projekt Umowy stanowi Załącznik Nr 2a, 2b 2c i 2d do SIWZ.
 2. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, o której mowa w pkt. 1.
 3. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w § 16 projektu Umowy.
 • 3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia Sekcja IV: Procedura
 1. 1)      Opis
 2. 1) Rodzaj procedury Procedura otwarta
 3. 3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
 4. 4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
 5. 6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
 6. 8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

 1. 2) Informacje administracyjne
 2. 1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
 3. 2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 26/04/2018 Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 26/04/2018 Czas lokalny: 10:30 Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie:

Urzędu Miejskiego w Przecławiu ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław Sala Narad.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)     Informacje   o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2)         Informacje     na temat procesów elektronicznych

VI.3)     Informacje   dodatkowe:

 1. karta techniczna kotła na biomasę obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez piec parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1c do SIWZ, zgodnie z pkt. 8 projektu,

W zakresie części 4 zamówienia:

 1. karta techniczna pompy ciepła do przygotowania CWU obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez pompę parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1da do SIWZ zgodnie z pkt. 6.1 projektu,
 2. karta techniczna pompy ciepła do CWU oraz CO obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez pompę parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1db do SIWZ zgodnie z pkt. 6.1 projektu,
 3. certyfikat potwierdzający zgodność pomp ciepła z normą PN-EN 16147:2017-04 (dla pomp ciepła CWU) oraz PN-EN 14511 (dla pomp ciepła CO i CWU) lub z normami równoważnymi wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp.

—8.10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast dokumentów, o których mowa w:

 1. 8.7.2 lit. a) SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru,inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21),
 2. pkt 8.7.2 b) – d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 • nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

—8.11. Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.10 lit. a) i lit. b) tiret drugi SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 8.10 lit.b) tiret pierwszy SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu,

—8.12. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.10 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 8.11 SIWZ stosuje się,

—12.1.Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

 • dla części 1 zamówienia: 40 000,00 PLN,
 • dla części 2 zamówienia: 150 000,00 PLN,
 • dla części 3 zamówienia: 20 000,00 PLN,
 • dla części 4 zamówienia: 40 000,00 PLN,
 • Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy,
 • Termin dwóch miesięcy określony w Sekcji IV.2.6) należy rozumieć jako 60 dni liczone od ustalonej daty składania ofert,
 • Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały zawarte w Rozdziale 6, 7 i 8 SIWZ,
 • Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: bipgminaprzeclaw.pl w zakładce Przetargi/Przetargi 2018.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

 1. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801 E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800 Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

—24.1.Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy,

—24.2.Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu,

—24.3.Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,

—24.4.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy,

—24.5.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

—24.6.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania,

—24.7.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

—24.8.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

—24.9.Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

—a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

—b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

—c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, —24.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu,

—24.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego,

—24.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska

 

 

Załączniki

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o udzieleniu zamowiania cz. 3 i 4 - DUUE 1 sierpnia 2018 09:03 1369
2 pdf Ogloszenie o udzieleniu zamowiania cz. 1 i 2 - DUUE 1 sierpnia 2018 09:03 1325
3 pdf Zawiadomienie o wyborze oferty OZE cz. 1 i 2 BIP 27 czerwca 2018 10:30 1387
4 pdf Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 4 - 11.05.2018 r. 11 maja 2018 10:40 1288
5 pdf Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 3 - 11.05.2018 r. 11 maja 2018 10:40 1274
6 pdf Informacja z otwarcia ofert OZE 7 maja 2018 13:40 1510
7 pdf Opublikowane sprostowanie w DUUE 20 kwietnia 2018 11:03 1323
8 pdf Zestaw pytan i odpowiedzi z dnia 20.04.2018r 20 kwietnia 2018 09:29 1413
9 pdf SIWZ Odnawialne Zrodła Energii w Gminach Przecław i Radomysl Wielki wersja jednolita po modyfikacji 10.04.2018 10 kwietnia 2018 11:03 1415
10 pdf Sprostowanie ogłoszenia przekazane do publikacji dnia 10.04.2018 r. - OZE w Gminach Przecław i Radomyśl Wielki 10 kwietnia 2018 11:03 1275
11 pdf Zestaw pytan i odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ z dnia 10.04.2018r 10 kwietnia 2018 11:03 1438
12 pdf Zestaw pytan i odpowiedzi z dnia 04.04.2018r 4 kwietnia 2018 12:39 1327
13 doc Zal. Nr 2b do SIWZ - Projekt umowy - cz. 2 - instalacje fotowoltaiczne modyfikacja 20.03.2018 20 marca 2018 14:19 1321
14 pdf Modyfikacja SIWZ z dnia 20.03.2018 r. 20 marca 2018 14:19 1356
15 pdf SIWZ Odnawialne Zrodła Energii w Gminach Przecław i Radomysl Wielki wersja jednolita po modyfikacji 20.03.2018 20 marca 2018 14:19 1464
16 doc Zal. Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego modyfikacja 20.03.2018 20 marca 2018 14:19 1261
17 7z Zal. Nr 4a do SIWZ - JEDZ 16 marca 2018 13:27 1315
18 pdf Zal. Nr 4 do SIWZ - zakres oświadczenia JEDZ 16 marca 2018 12:59 1293
19 doc Zal. Nr 5 do SIWZ - Wzór informacji, że wykonawca nie należy-należy do grupy kapitałowej 16 marca 2018 12:59 1302
20 7z Zal. Nr 1c do SIWZ - Dokumentacje techniczne kotlow na biomase 16 marca 2018 13:03 1289
21 doc Zal. Nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia w zakresie określonym w pkt. 8.7.2 lit. e) - g) SIWZ 16 marca 2018 13:00 1224
22 7z Zal. Nr 1b do SIWZ - Dokumentacje techniczne zestawow fotowoltaicznych 16 marca 2018 13:03 1448
23 pdf SIWZ Odnawialne Zrodła Energii w Gminach Przecław i Radomysl Wielki 16 marca 2018 12:59 1448
24 pdf Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2018-OJS053-116948-pl opublikowane dnia 16.03.2018 r. w Dz.U.U.E 16 marca 2018 12:58 1302
25 7z Zal. Nr 1da do SIWZ - Dokumentacje techniczne pomp ciepla do cwu 16 marca 2018 13:03 1255
26 doc Zal. Nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu dostaw 16 marca 2018 13:00 1229
27 doc Zal. Nr 2a do SIWZ - Projekt umowy - cz. 1 - kolektory słoneczne 16 marca 2018 12:59 1270
28 doc Zal. Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego 16 marca 2018 12:59 1221
29 doc Zal. Nr 2c do SIWZ - Projekt umowy - cz. 3 - kotły na biomasę 16 marca 2018 12:59 1271
30 doc Zal. Nr 2d do SIWZ - Projekt umowy - cz. 4 - pompy ciepła 16 marca 2018 12:59 1298
31 7z Zal. Nr 1a do SIWZ - Dokumentacje techniczne zestawow solarnych 16 marca 2018 13:03 1466
32 doc Zal. Nr 2b do SIWZ - Projekt umowy - cz. 2 - instalacje fotowoltaiczne 16 marca 2018 12:59 1265
33 7z Zal. Nr 1db do SIWZ - Dokumentacje techniczne pomp ciepla do cwu oraz co 16 marca 2018 13:03 1324