Imieniny: Medarda, Maksyma, Seweryna

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP
Udostępnij artykuł

Zamawiający:

Klub Senior+ w Przecławiu

  1. Rynek 2

39-320 Przecław

Przecław, 27 lutego 2019 r.

OFERTA PROWADZENIA KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ KLUBU SENIOR+ W PRZECŁAWIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z poźń. zm.)

Przedmiot zamówienia: prowadzenie kursu języka angielskiego (poziom podstawowy) dla uczestników Klubu Senior+ w Przecławiu.

Celem postępowania jest wyłonienie trenera do prowadzenia 40 godzinnego kursu języka angielskiego na podstawowym poziomie zaawansowania (średniomiesięcznie 8 – 10 godzin) w okresie od 12.03.2019 r. do 13.12.2019 r.

 

W związku z powyższym Klub Senior+ w Przecławiu zwraca się  z prośbą
o
przedłożenie oferty na wykonywanie usługi trenera kursu języka angielskiego, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej oferty

Opis przedmiotu zamówienia:

1.Odbiorcy usługi:

Uczestnicy zajęć Klubu Senior+ w Przecławiu w wieku 60+, grupa max 15 osobowe

  1. W ramach usługi trener zobowiązany jest zrealizować następujący program kursu:

– Fonetyka języka angielskiego.

– Wymowa samogłosek i spółgłosek w języku angielskim.

– Ćwiczenia fonetyczne.

– Alfabet, liczby, daty, literowanie.

– Przedstawianie się, kraje  i narodowości.

– Czasownik „to be” odmiana, zdania twierdzące, pytania, przeczenia.

– Czasownik „to be” – ćwiczenia.

– Podstawowe zwroty i wyrażenia.

– Podawanie godziny.

– Liczba mnoga rzeczownika, przedimek określony i nieokreślony.

– Liczebniki, pory roku, określanie czasu.

– Wygląd zewnętrzny, cechy charakteru.

– Wyrażenia „have got” – zastosowanie, zdania twierdzące, pytania, przeczenia.

– Części ciała, przymiotniki opisujące wygląd zewnętrzny.

– Małżeństwo i rodzina.

– Czas Present Simple – budowa, zastosowanie.

– Czas Present Simple – zdania twierdzące, pytania, przeczenia.

– Czas Present Simple – ćwiczenia.

– Człowiek, rodzina, dane personalne.

– Dom i mieszkanie; konstrukcja „there is/there are”.

– Budynki, meble i sprzęty domowe.

– Doświadczenie zawodowe i styl życia.

– Czas Present Continuous – budowa, zastosowanie.

– Czas Present Continuous – zdania twierdzące, pytania, przeczenia.

– Czas Present Continuous – ćwiczenia.

– Bank, poczta, zakupy.

– Gotowanie i przepisy kulinarne.

– Czas Past Simple – budowa, zastosowanie.

– Czas Past Simple – zdania twierdzące, pytania, przeczenia.

– Czas Past Simple – ćwiczenia.

– Warzywa, owoce, smaki.

– Czas wolny, hobby.

– Przyroda, kolory, hobby.

– Rezerwacja hotelu, sanatorium.

– Czasowniki modalne: can, could, may.

– Środki transportu, dworzec kolejowy, lotnisko.

– Wizyta u lekarza i w aptece.

– Czasowniki modalne: must, should, wyrażenie: have to.

– Choroby i dolegliwości, leczenie, wypadki.

– Stopniowanie przymiotników.

Zajęcia realizowane będą w formie zajęć grupowych, przynajmniej jeden raz w tygodniu, według harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym. Liczebność grupy max. 15 osób.
Na każdy temat należy poświęcić godzinę zajęć.  Godzina zajęć trwa 45 minut.

  1. Termin i miejsce wykonania usługi:

Usługa realizowana będzie w okresie: od podpisania umowy tj. w okresie od 12.03.2019 r. do 13.12.2019 r.

Miejsce wykonania usługi: siedziba Klub Senior+ Przecławiu

  1. Wymagania wobec realizatora usługi:

W wykonaniu zamówienia powinna uczestniczyć osoba posiadająca wykształcenie/kwalifikacje uprawniające do prowadzenia kursu języka angielskiego (wykształcenie licencjackie lub magisterskie z zakresu przedmiotu kursu) oraz doświadczenie w realizacji zadań zbieżnych lub zbliżonych z zakresem określonym niniejszym zamówieniem (doświadczenie w prowadzeniu zajęć z języka angielskiego).

Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawcy złożą wypełniony formularz, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, zawierający oświadczenie o spełnianiu warunku posiadania wiedzy i doświadczenia.

 

  1. Kryterium oceny oferty:

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami. Przy wyborze ofert Zamawiający stosował będzie następujące kryteria za które łącznie można otrzymać maksymalnie 100 punktów:

  1. Cena usługi – 70 punktów

Przy dokonaniu oceny ofert w zakresie ceny brutto łącznie z kosztami pracodawcy jednej godziny  stosowane będą następujące zasady: najniższa cena 70 pkt

Punkty przyznawane każdej następnej ofercie będą wyliczane wg wzoru:

Cena oferty najniższej

* 70 = liczba punktów

Cena oferty badanej

  1. Doświadczenie Wykonawcy w prowadzeniu zajęć z języka angielskiego

Ocena doświadczenia zostanie dokonana w oparciu o dane zawarte w Ofercie tj. doświadczenie w prowadzeniu zajęć z języka angielskiego. Obliczenie wartości punktowego doświadczenia zostanie dokonana  w oparciu  o dane zawarte w Ofercie. Oferta w której wykazane będzie 6 i więcej lat w prowadzeniu zajęć fitness otrzyma 30 pkt, oferty z liczbą wykonanych  usług poniżej 6 lat otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów tj. za każdy pełny rok pracy 5 pkt. Pełny rok pracy oznacza prowadzenie grupowych zajęć z języka angielskiego minimum 1 raz w danym miesiącu roku kalendarzowego, z wyłączeniem okresu wakacji szkolnych (lipca i sierpnia).

 

W przypadki równej liczby punktów o wyborze danej oferty zadecyduje większy staż pracy.

Do Oferty należy załączyć stosowną dokumentację potwierdzającą wykształcenie (stosowne certyfikaty, zaświadczenia) oraz doświadczenie.

  1. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę prosimy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem kuriera lub poczty do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Przecławiu 39–320 Przecław ul Kilińskiego 7, do dnia 06 marca 2019 r. do godz. 9:00.

  1. Zamawiający (zleceniodawca) zastrzega sobie unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  2. Osoba uprawniona do kontaktów:

Osobą uprawnioną do kontaktów jest Lucjan Łazarz tel. (17) 22276749

Załączniki:

Nr. 1 Formularz ofertowy

Nr. 2 Wzór umowy – zlecenia

 

Lucjan Łazarz

Kierownik Klubu Senior+