Imieniny: Teodory, Grazyny, Ireny

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizacje w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Udostępnij artykuł

Informacje ogólne:

 1. Na podstawie art. 15 ust 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) Burmistrz Przecławia zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizacje w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanym w trybie ww. ustawy.
 2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji Konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach Komisji Konkursowej.
 3. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniach komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 1. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, może zgłosić tylko 1 kandydata.
 1. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • Są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
 • nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
 • nie pozostają wobec organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

III. Zadania Komisji Konkursowej:

Komisja Konkursowa ocenia i opiniuje oferty złożone przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w otwartym konkursie ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego oraz sporządza protokół z prac komisji.

Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jeżeli:

 • Żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej,
 • Wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej,
 • Wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu podstawie art. 15 ust 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 1. Wybór kandydatów do prac w Komisji Konkursowej:

Wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie dokonany zostanie w drodze Zarządzenia Burmistrza o powołaniu Komisji Konkursowej.

 1. Miejsce złożenia dokumentów:

Zgłoszenia – na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji/podmiotów zgłaszających) wraz z załącznikami należy składać do dnia 28 czerwca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław.

 

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 odt formularz zgłoszeniowy 14 czerwca 2019 13:29 865