Imieniny: Teodory, Grazyny, Ireny

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizacje w 2020 roku zadań publicznych

Udostępnij artykuł

Informacje ogólne:

  1. Na podstawie art. 15 ust 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) Burmistrz Przecławia zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizacje w 2020 roku zadań publicznych, realizowanym w trybie ww. ustawy.
  2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji Konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach Komisji Konkursowej.
  3. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniach komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
  4. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, może zgłosić tylko 1 kandydata.

Wymagania stawiane kandydatom:

W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • Są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
  • nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
  • nie pozostają wobec organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

Zadania Komisji Konkursowej:

Komisja Konkursowa ocenia i opiniuje oferty złożone przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w otwartym konkursie ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego oraz sporządza protokół z prac komisji.

Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jeżeli:

  • Żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej,
  • Wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej,
  • Wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu podstawie art. 15 ust 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wybór kandydatów do prac w Komisji Konkursowej:

Wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie dokonany zostanie w drodze Zarządzenia Burmistrza o powołaniu Komisji Konkursowej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Zgłoszenia – na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji/podmiotów zgłaszających) wraz z załącznikami należy składać do dnia 20 stycznia 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław.

Burmistrz

Renata Siembab

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 odt Formularz zgłoszeniowy 3 stycznia 2020 14:48 1019
2 doc Ogłoszenie o naborze na członków komisji 2020 3 stycznia 2020 14:48 1080
3 pdf Ogłoszenie o naborze na członków komisji 2020 3 stycznia 2020 14:48 1100