Imieniny: Magdaleny, Bogumiły, Urszuli

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP
Udostępnij artykuł

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

PREZESA ZARZĄDU

„DWA BRZEGI” SAMORZĄDOWEJ SPÓŁKI Z O.O.

W PRZECŁAWIU

 1. Rada Nadzorcza „Dwóch Brzegów” Samorządowej Spółki z o.o. w Przecławiu, ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu „Dwa Brzegi” Samorządowej Spółki z o. o. w Przecławiu;
 2. Do konkursu może przystąpić kandydat spełniający następujące kryteria formalne:
 3. obywatelstwo polskie;
 4. wykształcenie wyższe- techniczne, ekonomiczne, prawnicze lub ukończone studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania,
 5. co najmniej 5-letni staż pracy,
 6. znajomość przepisów, a w szczególności z zakresu: transportu drogowego, publicznego transportu zbiorowego, prawa pracy, Kodeksu spółek handlowych, prawa zamówień publicznych, samorządu gminnego, Kodeksu postępowania administracyjnego, finansów publicznych odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 7. korzysta z pełni praw publicznych,
 8. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 9. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. nie podlega określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
 11. posiada prawo jazdy kat. B
 12. Kandydat na Prezesa Zarządu, oprócz przedłożenia dokumentów, jest zobowiązany dołączyć pisemnie opracowaną „Koncepcję funkcjonowania, zarządzania oraz rozwoju Spółki w warunkach otoczenia rynkowego”.
 13. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w ogłoszeniu konkursu:
 14. CV kandydata, własnoręcznie podpisane,
 15. list motywacyjny, własnoręcznie podpisany,
 16. koncepcja funkcjonowania, zarzadzania oraz rozwoju Spółki w warunkach otoczenia rynkowego,
 17. dyplom ukończenia studiów wyższych,
 18. kopie świadectw pracy, zaświadczenia o niezakończonych okresach zatrudnienia potwierdzające co najmniej 5- letni staż pracy,
 19. stosowne oświadczenia oraz inne, wynikające z niniejszego konkursu (załącznik nr 2 i 3 do Regulaminu konkursu),

Dokumenty dołącza się w poświadczonych przez kandydata kopiach, za wyjątkiem CV, listu motywacyjnego, kwestionariusza, oświadczeń i koncepcji.

W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat dokonuje omówienia swojej koncepcji zarządzania i rozwoju Spółki oraz odpowiada na pytania Komisji, która oceni kwalifikacje, wiedzę i predyspozycje do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu.

 1. Zgłoszenie konkursowe można składać osobiście w sekretariacie Spółki lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru, na adres: „Dwa Brzegi” Samorządowa Sp. z o.o. w Przecławiu, ul. Wenecka 10, 39-320 Przecław, w zamkniętych kopertach
  z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu „Dwa Brzegi” Samorządowa Sp. z o.o. w Przecławiu- do wiadomości Komisji”. Termin składania ofert wyznacza się do 31.07.2020r. tj. do godz.13:00.

     Zgłoszenie kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Zgłoszenia niewybrane w toku postępowania, w przypadku ich nieodebrania w siedzibie Spółki zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 miesięcy od zakończenia konkursu.

 1. Otwarcie ofert na stanowisko Prezesa Zarządu „Dwa Brzegi” Samorządowej Spółki
  z o.o. w Przecławiu, nastąpi w dniu 4 sierpnia 2020 r.
 2. Regulamin konkursu będzie dostępny w siedzibie Spółki i na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Przecławiu.

 Informacja o przetwarzaniu danych kandydatów w Konkursie na Prezesa Zarządu

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Administratorem danych osobowych jest  Rada Nadzorcza Spółki Samorządowej „Dwa Brzegi” Sp. z o.o. z siedzibą: ul .Wenecka 10,  39-320 Przecław
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych możliwy pod adresem
  e- mail:spiecuch@przeclaw.org.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych przeprowadzeniem naboru na stanowisko Prezesa Zarządu „Dwa Brzegi” Samorządowa Sp. z o.o. w Przecławiu
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest  art. 6 ust. 1 lit. a, c Rozporządzenia ww.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawowym obowiązkiem przechowywania dokumentacji. Jednakże dla osób niewybranych w konkursie przysługuje prawo do odbioru osobistego dokumentów aplikacyjnych, a w przypadku ich nieodebrania w siedzibie Spółki zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 miesięcy od zakończenia konkursu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
  o ochronie danych. 
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest  warunkiem przystąpienia do konkursu. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie oferty w postępowaniu konkursowym.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.