Imieniny: Gerarda, Ruperta, Tomiry

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo

Budowa, przebudowa dróg gminnych cz.3

Udostępnij artykuł

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Budowa, przebudowa dróg gminnych cz. 3

wykonanie przebudowy drogi w Przecławiu – poszerzenie jezdni ul. Przemysłowa, oświetlenie, przyłącz kanalizacji sanitarnej będzie polegać na:

– wykonaniu przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie ul. Przemysłowej o dł. 273 m

– poszerzeniu jezdni w granicach pasa drogowego na dł. 147 m, średniej szerokości 1,0 m ( korytowanie na gł. 60 cm, podbudowa z kamienia łamanego średniej gr. po zagęszczeniu 45 cm )

– ułożenie krawężników betonowych 15×30 drogowych na ławie na długości 195,00 mb, Czytaj więcej…Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów

Udostępnij artykuł

Gmina Przecław: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu oraz
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
NieCzytaj więcej…Usługa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowych oraz wychowanków placówek oświatowo – wychowawczych i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracowników placówek oświatowych i oświatowo – wychowawczych Gminy Przecław

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 573927-N-2018 z dnia 2018-06-15 r.

Gmina Przecław: Usługa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży
placówek oświatowych oraz wychowanków placówek oświatowo – wychowawczych i ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej pracowników placówek oświatowych i oświatowo – wychowawczych
Gminy Przecław

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
NieCzytaj więcej…Przebudowa drogi dz. nr ewid. 356 w km 0+000 do 0+300 w miejscowości Rzemień

Udostępnij artykuł

Gmina Przecław: Przebudowa drogi dz. nr ewid. 356 w km 0+000 do 0+300 w miejscowości Rzemień ,
przebudowa drogi dz. nr ewid. 341/1 w km 0+300 do 0+314 w miejscowości Rzemień, przebudowa
drogi dz. nr ewid. 384/2 w km 0+305 do 0+380 w miejscowości Rzemień
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Czytaj więcej…Odnawialne źródła energii w Gminach Przecław i Radomyśl Wielki – powtórzony

Udostępnij artykuł

Polska-Przecław: Pompy grzewcze
2018/S 090-202291
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiającaCzytaj więcej…Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Udostępnij artykuł

Przecław, 10 maja 2018 r.

BURMISTRZ  PRZECŁAWIA
ogłasza nabór na stanowisko
Inspektora Ochrony Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Przecławiu

  1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
  • posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia, preferowany kierunek wykształcenia to: prawo, administracja, bezpieczeństwo, informatyka
  • nieposzlakowana opinia,
  • znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
  • prawo jazdy kat. B.

Czytaj więcej…Budowa oświetlenia ulicznego – cz. 2

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 550660-N-2018 z dnia 2018-04-26 r.

Gmina Przecław: Budowa oświetlenia ulicznego – cz. 2
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
NieCzytaj więcej…Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku szkoły o nowe klasy lekcyjne na działkach w miejscowości Łączki Brzeskie cz.1-powtórzony

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 547816-N-2018 z dnia 2018-04-19 r.

Gmina Przecław: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku szkoły o nowe klasy lekcyjne na
działkach nr ew. 1577,1578/1,1578/2, 2233 w miejscowości Łączki Brzeskie cz.l
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii EuropejskiejCzytaj więcej…Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku szkoły o nowe klasy lekcyjne na działkach nr ew. 1577, 1578/1, 1578/2, 2233 w miejscowości Łączki Brzeskie cz.1

Udostępnij artykuł

Gmina Przecław: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku szkoły o nowe klasy lekcyjne na
działkach nr ew. 1577, 1578/1, 1578/2, 2233 w miejscowości Łączki Brzeskie cz.1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Czytaj więcej…Odnawialne źródła energii w Gminach Przecław i Radomyśl Wielki

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

  • Nazwa i adresy

Gmina Przecław ul. Kilińskiego 7 Przecław 39-320 Polska

Osoba do kontaktów: Dawid Pas, Dorota Strzelczyk

Tel.: +48 175813119Czytaj więcej…