Imieniny: Gerarda, Ruperta, Tomiry

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łączkach Brzeskich

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 776001-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.

Gmina Przecław: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łączkach Brzeskich
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Czytaj więcej…Przetarg dostawa oleju opalowego lekkiego w 2021r.

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 771280-N-2020 z dnia 23.12.2020 r.

Gmina Przecław : Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do ogrzewania budynków: Szkoły Podstawowej w Przecławiu, ul. Zielona 50 oraz do budynku komunalnego Rynek 2 w Przecławiu w 2021 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DostawyCzytaj więcej…Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Przecław

Udostępnij artykuł

Burmistrz Przecławia podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Przecław, które odbyły się w dniu 17 listopada 2020 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław, sala narad.Czytaj więcej…Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przecław

Udostępnij artykuł

Burmistrz Przecławia informuje, że na podstawie umowy dotacyjnej 3811/2020/OZ/R/DA z dnia 30.06.2020 r. zostało dofinansowane zadanie pn.:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przecław”.

Kwota dotacji obejmuje środki WFOŚiGW i NFOŚiGW w Rzeszowie odpowiednio w kwocie: 5 425,00zł oraz 7 750,00 zł.

Całkowity koszt zadania wynosił 34 049,16 zł przy środkach własnych Gminy 20 874,16 zł.

W ramach przyznanych środków wywieziono azbest z 32 gospodarstw (pryzmy). Razem usunięto 70,06 Mg azbestu.

BURMISTRZ PRZECŁAWIA

                                                                                                                                                                    Renata SiembabOdbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Przecław w 2021r.

Udostępnij artykuł

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:518440-2020:TEXT:PL:HTML
Polska-Przecław: Usługi związane z odpadami
2020/S 212-518440
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina PrzecławKrajowy numer identyfikacyjny: REGON 690581927Adres pocztowy: ul. Kilińskiego 7Miejscowość: PrzecławKod NUTS: PL82 PodkarpackieKod pocztowy: 39-320Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Dawid Pas, Dorota StrzelczykE-mail: urzadmiejski@przeclaw.org Tel.: +48 175813119Faks: +48 175813116Adresy internetowe:Główny adres: www.bipgminaprzeclaw.pl

Czytaj więcej…Zaciągnięcie kredytu długoterminowego

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 586791-N-2020 z dnia 2020-09-18 r.

Gmina Przecław: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie częściowego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii EuropejskiejCzytaj więcej…Przetarg Przebudowa drog gminnych na terenie gminy Przecław w 2020 roku

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 585901-N-2020 z dnia 2020-09-16 r.

Gmina Przecław: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przecław w 2020 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii EuropejskiejCzytaj więcej…UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!

Udostępnij artykuł

Przecław, 10.08.2020r.

                                                                                                                Do wszystkich Wykonawców

 

dot. znak sprawy: IR.271.63.2020 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przecław w 2020 r.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Gmina Przecław informuje, że w związku z Zarządzeniem Nr 89/2020 Burmistrza Przecławia z dnia 21 lipca 2020r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Przecławiu w 2020 roku zmienia się termin składania ofert w niniejszym postępowaniu z dnia 14 sierpnia 2020r. na 17 sierpnia 2020r.Czytaj więcej…Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia ze stalowym zbiornikiem wolnostojącym o poj. 150m3 wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury, likwidacją stacji podnoszenia ciśnienia w istniejącym budynku technicznym oraz budową instalacji fotowoltaicznej do 50 kW

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 565121-N-2020 z dnia 2020-07-22 r.

Gmina Przecław: Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia ze stalowym zbiornikiem
wolnostojącym o poj. 150m3 wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury, likwidacją stacji
podnoszenia ciśnienia w istniejącym budynku technicznym oraz budową instalacji fotowoltaicznej do
50 kW
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlaneCzytaj więcej…Raport o stanie Gminy Przecław za rok 2019

Udostępnij artykuł

RAPORT O STANIE GMINY PRZECŁAW ZA 2019 ROK

Począwszy od 2019 roku Burmistrz Przecławia co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy ( w tym roku termin ten został wydłużony o 60 dni z powodu pandemii). Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej. Rada Miejska rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Burmistrzowi Przecławia absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w ktorej głos zabierają radni bez ograniczeń czasowych oraz mieszkańcy gminy.Czytaj więcej…