Imieniny: Zdzisława, Franciszka, Józefa

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE I OBSŁUGI ASYSTENTA RODZINY W GMINIE PRZECŁAW

Udostępnij artykuł

Przecław, 27.02.2020 r.

KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJW PRZECŁAWIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE I OBSŁUGI

 ASYSTENTA RODZINY W GMINIE PRZECŁAW

W WYMIARZE 1/1 ETATUCzytaj więcej…Przebudowa budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku oświaty na żłobek wraz z wewnętrznymi instalacjami i zagospodarowaniem terenu oraz Przebudowa II piętra budynku komunalnego przy ul. Rynek 8

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 508562-N-2020 z dnia 2020-02-03 r.

Gmina Przecław: Przebudowa budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku
oświaty na żłobek wraz z wewnętrznymi instalacjami i zagospodarowaniem terenu oraz Przebudowa
II piętra budynku komunalnego przy ul. Rynek 8
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlaneCzytaj więcej…Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizacje w 2020 roku zadań publicznych

Udostępnij artykuł

Informacje ogólne:

  1. Na podstawie art. 15 ust 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) Burmistrz Przecławia zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizacje w 2020 roku zadań publicznych, realizowanym w trybie ww. ustawy.
  2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji Konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach Komisji Konkursowej.
  3. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniach komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
  4. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, może zgłosić tylko 1 kandydata.

Czytaj więcej…Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do ogrzewania budynków

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 638966-N-2019 z dnia 2019-12-30 r.

Gmina Przecław: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do ogrzewania budynków: Szkoły
Podstawowej w Przecławiu ul. Zielona 50 oraz do budynku komunalnego Rynek 2 w Przecławiu w
2020 rokuCzytaj więcej…Ogłoszenie w sprawie pracy na stanowisku gońca

Udostępnij artykuł

Urząd Miejski w Przecławiu pilnie poszukuje osoby odpowiedzialnej do pracy na stanowisku gońca (teren: Przecław, Podole, Błonie, Kiełków, Łączki Brzeskie, Wylów, Zaborcze). Wymagane prawo jazdy kat. B oraz mile widziane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Informacje w sprawie pracy udzielane są w godzinach pracy urzędu pod nr tel. 17 227 67 39, 17 227 67 40   lub w kadrach – pokój 20. Nabór potrwa do 09.12.2019r.Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Przecław poprzez wymianę urządzeń w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszymie wraz z jej termomodernizacją

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 626479-N-2019 z dnia 2019-11-22 r.

Gmina Przecław: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Przecław poprzez wymianę
urządzeń w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszymie wraz z jej termomodernizacją
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlaneCzytaj więcej…Zapytanie ofertowe inspektor nadzoru SUW Tuszyma – przebicie pod Wisloka – kanalizacja Tuszyma Etap 1

Udostępnij artykuł
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO
ZAPYTANIE OFERTOWE
Tryb zamówienia: zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej PZP.

Czytaj więcej…Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Przecław w 2020 r. – przetarg powtórzony

Udostępnij artykuł

Dz.U./S S216
08/11/2019
530241-2019-PL

Usługi – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwartaCzytaj więcej…OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 616042-N-2019 z dnia 2019-10-29 r.

Gmina Przecław: Budowa kanalizacji tłocznej Tuszyma – Błonie (przebicie pod Wisłoką) wraz z
budową kanalizacji sanitarnej w Tuszymie – Etap I

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlaneCzytaj więcej…Ogłoszenie Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przecław cz.4 2019

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 612715-N-2019 z dnia 2019-10-21 r.

Gmina Przecław: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przecław cz. 4 – 2019 r
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlaneCzytaj więcej…