Imieniny: Juliana, Lukasza

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizacje w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Udostępnij artykuł

Informacje ogólne:

 1. Na podstawie art. 15 ust 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) Burmistrz Przecławia zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizacje w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanym w trybie ww. ustawy.
 2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji Konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach Komisji Konkursowej.
 3. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniach komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Czytaj więcej…Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków

Udostępnij artykuł

Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. od 13.00 do 17.00 oraz w każdym innym czasie w godzinach pracy Urzędu, o ile nie koliduje to z innymi działaniami Burmistrza. W przypadku, kiedy Burmistrz nie może w ww. porach przyjąć interesanta należy umożliwić interesantowi przyjęcie przez Zastępcę Burmistrza, Sekretarza lub inną osobę upoważnioną przez Burmistrza, a gdy na to nie wyrazi zgody, wyznaczyć ponowny termin.

Pozostali pracownicy w ww. sprawach przyjmują interesantów codziennie w godzinach pracy Urzędu.Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Przecławiu.

Udostępnij artykuł

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Przecławiu informuje, iż zgodnie z art. 28aa ust. 6, 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)  w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy Przecław  mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób.  Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Raport o stanie gminy znajduje się w BIP Urzędu Miejskiego w Przecławiu pod linkiem: https://przeclaw.nazwa.pl/bipgminaprzeclaw/raporty-burmistrza-przeclawia-o-stanie-gminy-przeclaw/„Remont budynku – utworzenie przedszkola w Tuszymie – II Etap” – powtórzony

Udostępnij artykuł

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 euro:

Burmistrz Przecławia zaprasza do złożenia ofert na zadanie
„Remont budynku – utworzenie przedszkola w Tuszymie – II Etap” – powtórzony.

Znak sprawy: UIOŚiGG.271.17/2.2019

Przecław 20.05.2019 r.

ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Czytaj więcej…Remont budynku – utworzenie przedszkola w Tuszymie – II Etap.

Udostępnij artykuł

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 euro:

Burmistrz Przecławia zaprasza do złożenia ofert na zadanie Remont budynku – utworzenie przedszkola w Tuszymie – II Etap.

Znak sprawy: UIOŚiGG.271.17.2019

Przecław 30.04.2019 r.

ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Przecław

 1. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

NIP 817-19-799-11 Regon 690581927

Zwany dalej „Zamawiającym”

ROZDZIAŁ II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Czytaj więcej…Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynku komunalnego Przecław ul. Rynek 8 na żłobek

Udostępnij artykuł

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 euro:

Burmistrz Przecławia zaprasza do złożenia ofert na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynku komunalnego Przecław ul. Rynek 8 na żłobek.

Znak sprawy: UIOŚiGG.7013.23.2019

Przecław 16.04.2019 r.

ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Przecław

 1. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

NIP 817-19-799-11 Regon 690581927

Zwany dalej „Zamawiającym”

ROZDZIAŁ II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiający przeprowadza procedurę poniżej 30 000,00 euro zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2014 Burmistrza Przecławia z dnia 17.04.2014 r.

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Rodzaj zamówienia: usługi.
 2. Wymagania dotyczące Przebudowy, rozbudowy i adaptacji budynku komunalnego w Przecławiu ul. Rynek 8 na żłobek.

Opracowany projekt musi być zgodny z programem „MALUCH +” w celu pozyskania dofinansowania.Czytaj więcej…Ogłoszenie Burmistrza Przecławia

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania kandydatów na sołtysa w sołectwach:  Błonie, Dobrynin, Kiełków, Podole, Rzemień, Tuszyma, Wylów, Zaborcze i przewodniczącego Zarządu Osiedla „Zamkowe” i „Wenecja” w mieście  Przecław. Kandydatów należy zgłaszać do dnia 2 kwietnia 2019r. do godziny 15:00 w Urzędzie Miejskim w Przecławiu.Informacja o wynikach naboru

Udostępnij artykuł

      Załącznik Nr 9
do Regulaminu naboru

INFORMACJA  O  WYNIKU  NABORU

 1. Określenie stanowiska urzędniczego* : dyrektor 
 2. w Wydziale/Samodzielnym stanowisku:

 Wydział Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
Czytaj więcej…Informacja o wynikach naboru

Udostępnij artykuł

      Załącznik Nr 9
do Regulaminu naboru

INFORMACJA  O  WYNIKU  NABORU

 1. Określenie stanowiska urzędniczego* :
 2. w Wydziale/Samodzielnym stanowisku:

do spraw obsługi rady i jednostek pomocniczych oraz spraw organizacyjno-administracyjnych urzędu Czytaj więcej…RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Udostępnij artykuł

Przecław, dnia 13 marca 2019 r.

RAPORT

Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE 

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmian statutów sołectw gminy Przecław oraz osiedli miasta Przecław.

 1. Konsultacje przeprowadzono na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Przecławiu nr XIV/148/2016 z dnia 23 lutego 2016r. oraz Zarządzenia Nr 19 /2019 Burmistrza Przecławia z dnia 1 marca 2019r. w sprawie: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmian statutu sołectw gminy Przecław oraz osiedli miasta Przecław.
 2. Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Wydział Administracyjno-Organizacyjny Urzędu Miejskiego.
 3. Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Przecław oraz osiedli miasta Przecław. Przeprowadzono je w celu uzyskania opinii mieszkańców Gminy Przecław.
 4. Konsultacje społeczne prowadzone były w formie zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej.
 5. W okresie trwania konsultacji do Urzędu Miejskiego w Przecławiu nie wpłynęły żadne wnioski, uwagi, opinie.

Projekt uchwały zakłada wydłużenie kadencji sołtysa i rady sołeckiej z 4 do 5 lat, co podyktowane jest wydłużeniem kadencji organów gminy z 4 do 5 lat.

Burmistrz Przecławia

Renata Siembab