Imieniny: Balbiny, Bibianny, Pauliny

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Udostępnij artykuł

Przecław, dnia 13 marca 2019 r.

RAPORT

Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE 

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmian statutów sołectw gminy Przecław oraz osiedli miasta Przecław.

 1. Konsultacje przeprowadzono na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Przecławiu nr XIV/148/2016 z dnia 23 lutego 2016r. oraz Zarządzenia Nr 19 /2019 Burmistrza Przecławia z dnia 1 marca 2019r. w sprawie: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmian statutu sołectw gminy Przecław oraz osiedli miasta Przecław.
 2. Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Wydział Administracyjno-Organizacyjny Urzędu Miejskiego.
 3. Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Przecław oraz osiedli miasta Przecław. Przeprowadzono je w celu uzyskania opinii mieszkańców Gminy Przecław.
 4. Konsultacje społeczne prowadzone były w formie zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej.
 5. W okresie trwania konsultacji do Urzędu Miejskiego w Przecławiu nie wpłynęły żadne wnioski, uwagi, opinie.

Projekt uchwały zakłada wydłużenie kadencji sołtysa i rady sołeckiej z 4 do 5 lat, co podyktowane jest wydłużeniem kadencji organów gminy z 4 do 5 lat.

Burmistrz Przecławia

Renata SiembabObowiązki właścicieli psów

Udostępnij artykuł

Przecław, 11 luty 2019 r.

Informacja

Obowiązki właścicieli psów

Właściciel bądź opiekun psa ponosi pełną odpowiedzialność za jego pozostawanie w przestrzeni publicznej bez nadzoru. Skutkiem lekkomyślności właścicieli, opiekunów tych zwierząt może być niebezpieczeństwo pogryzienia przypadkowych przechodniów lub rowerzystów. Doprowadzić może to do zagrożenia dla ich zdrowia i życia poprzez możliwe zakażenie chorobą zakaźną (wścieklizną) przenoszoną przez te zwierzęta. Psy biegające poza posesją i bez nadzoru właścicieli mogą doprowadzić również do zdarzeń drogowych.

Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada na właściciela art. 77 kodeksu wykroczeń „kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności podlega karze grzywny do 250zł lub karze nagany”.

W przypadku gdy właściciel wałęsającego psa jest znany należy ten fakt zgłosić na policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela psa.Konkurs ofert 2019

Udostępnij artykuł

Burmistrz Przecławia  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych z zakresu:

 1. Ochrony i promocji zdrowia
 2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 3. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
 4. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych,
 5. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 6. Wspierania działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa,
 7. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 8. Organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
 9. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Czytaj więcej…Nabór na stanowisko Instruktora

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie

Nabór na stanowisko Instruktora

Burmistrz Przecławia w związku z przystąpieniem gminy do projektu grantowego „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców w Gminie Przecław” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych ogłasza nabór na wolne stanowisko instruktora.Czytaj więcej…Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Udostępnij artykuł

Załącznik Nr 9

do Regulaminu naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 1. Określenie stanowiska urzędniczego* :
 2. w Wydziale/Samodzielnym stanowisku:

Czytaj więcej…Karta Dużej Rodziny

Udostępnij artykuł

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszły w życie istotne zmiany w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.Otwarty konkurs na wsparcie finansowe rozwoju sportu w 2019 roku

Udostępnij artykuł

Burmistrz Przecławia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku celu publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Przecław. Na realizacje zadań przeznacza się kwotę 100 000,00 zł.

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać do 15 lutego 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7.Czytaj więcej…Nabór na stanowisko Kierownik Klubu Senior+

Udostępnij artykuł

Przecław, 25 stycznia 2019 r.

BURMISTRZ  PRZECŁAWIA
ogłasza nabór na stanowisko
Kierownik Klubu Senior+

 1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, praca socjalna, socjologia lub na innym kierunku z zakresu nauk społecznych,
 • posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 • minimum 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej,
 • znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • przedłożenie w formie pisemnej opracowania pn. „Koncepcja funkcjonowania Klubu Senior+.
 • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych, określonych dla stanowisk urzędniczych.

Czytaj więcej…Ogłoszenie

Udostępnij artykuł

OGŁOSZENIE

Burmistrz Przecławia poszukuje osoby do roznoszenia na terenie Gminy Przecław korespondencji urzędowej w ramach umowy-zlecenia.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt z p. Beatą Augustyn tel. 17 227 67 39 lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, pok. 20.

BURMISTRZ PRZECŁAWIA

Renata SiembabKierownik Klubu Senior+

Udostępnij artykuł

Przecław, 08 stycznia 2018 r.

BURMISTRZ  PRZECŁAWIA
ogłasza nabór na stanowisko
Kierownik Klubu Senior+

 1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, praca socjalna, socjologia lub na innym kierunku z zakresu nauk społecznych,
 • posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 • minimum 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej,
 • znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • przedłożenie w formie pisemnej opracowania pn. „Koncepcja funkcjonowania Klubu Senior+.
 • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych, określonych dla stanowisk urzędniczych.

Czytaj więcej…