Imieniny: Teodory, Grazyny, Ireny

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP
Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00433091/01 z dnia 2022-11-10


Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Przecławiu – budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej w Przecławiu o mocy 49,5 kW


SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przecław
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581927
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 7
1.5.2.) Miejscowość: Przecław
1.5.3.) Kod pocztowy: 39-320
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 – Tarnobrzeski
1.5.7.) Numer telefonu: 172276710
1.5.8.) Numer faksu: 175813116
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadmiejski@przeclaw.org
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipgminaprzeclaw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne…

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o wykonaniu umowy - Fotowoltaika SP Przeclaw 11 stycznia 2023 15:11 40
2 pdf Informacja o wyniku postepowania Fotowoltaika SP Przeclaw 12 grudnia 2022 21:04 61
3 pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert - Fotowoltaika SP Przeclaw 28 listopada 2022 10:25 83
4 pdf Informacja z sesji otwarcia ofert - Fotowoltaika SP Przeclaw 18 listopada 2022 14:01 109
5 pdf Informacja o kwocie jaką Zamawiający postanawia przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Fotowoltaika SP Przeclaw 18 listopada 2022 10:23 81
6 pdf Pytanie i odpowiedź 15 listopada 2022 15:10 91
7 pdf Ogloszenie Fotowoltaika SP Przeclaw 10 listopada 2022 09:30 104
8 pdf SWZ Fotowoltaika SP Przeclaw ... podpisane 10 listopada 2022 09:30 107
9 pdf SWZ Fotowoltaika SP Przeclaw 10 listopada 2022 09:30 98
10 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy 10 listopada 2022 09:30 91
11 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu war w post 10 listopada 2022 09:30 90
12 doc Zalacznik Nr 3 Wzor oswiadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 10 listopada 2022 09:30 83
13 doc Zalacznik Nr 4 Wykaz wykonanych robot budowlanych 10 listopada 2022 09:30 90
14 doc Zalacznik Nr 5 Wykaz osob skierowanych przez wykonawce 10 listopada 2022 09:30 91
15 doc Zalacznik Nr 6 Projekt umowy Fotowoltaika SP Przeclaw 10 listopada 2022 09:30 91
16 rar Zalacznik Nr 7A Dokumentacja projektowa 10 listopada 2022 09:30 104
17 rar Zalacznik Nr 7B STWiORB 10 listopada 2022 09:30 86
18 rar Zalacznik Nr 7C Przedmiar robot 10 listopada 2022 09:30 92
19 doc Zalacznik Nr 8 ID postepowania 10 listopada 2022 09:30 88
20 pdf SWZ Ogloszenie Budowa pięciu odcinków gminnej sieci wodociągowej ... 17 listopada 2022 13:39 143