Imieniny: Doroty, Bogdana, Pawla

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przecław w 2021 roku

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00191496/01 z dnia 2021-09-24


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przecław w 2021 roku


SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY


1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przecław
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581927
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 7
1.5.2.) Miejscowość: Przecław
1.5.3.) Kod pocztowy: 39-320
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 – Tarnobrzeski
1.5.7.) Numer telefonu: 17 227 67 10
1.5.8.) Numer faksu: 17 58 13 116
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadmiejski@przeclaw.org
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipgminaprzeclaw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych –
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o wykonaniu umowy Przebudowa drog gminnych w 2021 roku 11 stycznia 2022 14:12 397
2 pdf Ogloszenie o wyniku postepowania - Przebudowa drog gminnych w 2021 roku 26 października 2021 14:10 473
3 pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert - Przebudowa drog gminnych w 2021 roku 19 października 2021 14:01 481
4 pdf Informacja z sesji otwarcia ofert Przebudowa drog gminnych w 2021 roku 15 października 2021 11:50 485
5 pdf Informacja o kwocie jaką Zamawiający postanawia przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Przebudowa drog gminnych w 2021 roku 15 października 2021 10:10 482
6 pdf Pytania i odpowiedzi Przebudowa drog gminnych w 2021 roku 7 października 2021 08:25 476
7 pdf Ogloszenie Przebudowa drog gminnych w 2021 roku 24 września 2021 11:53 565
8 pdf SWZ Przebudowa drog gminnych w 2021 roku podpisane 24 września 2021 11:53 542
9 pdf SWZ Przebudowa drog gminnych w 2021 roku 24 września 2021 11:53 512
10 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy 24 września 2021 11:53 522
11 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu war w post 24 września 2021 11:53 494
12 doc Zalacznik Nr 3 Oswiadczenie grupa kapitalowa 24 września 2021 11:53 509
13 doc Zalacznik Nr 4 Wykaz wykonanych robot budowlanych 24 września 2021 11:53 515
14 doc Zalacznik Nr 5 Wykaz osob skierowanych przez wykonawce 24 września 2021 11:53 496
15 doc Zalacznik Nr 6 Projekt umowy Przebudowa drog gminnych w 2021 roku 24 września 2021 11:53 505
16 rar Zalacznik Nr 7A Dokumentacja projektowa Przebudowa drog gminnych w 2021 roku 24 września 2021 11:53 514
17 rar Zalacznik Nr 7B Przedmiar robot 24 września 2021 11:53 515
18 doc Zalacznik Nr 8 ID postepowania 24 września 2021 11:53 492