- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przecławiu - https://bipgminaprzeclaw.pl -

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przecław w 2021 roku

Udostępnij artykuł
[1]

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00191496/01 z dnia 2021-09-24


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przecław w 2021 roku


SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY


1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przecław
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581927
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 7
1.5.2.) Miejscowość: Przecław
1.5.3.) Kod pocztowy: 39-320
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 – Tarnobrzeski
1.5.7.) Numer telefonu: 17 227 67 10
1.5.8.) Numer faksu: 17 58 13 116
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadmiejski@przeclaw.org
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipgminaprzeclaw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych –
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o wykonaniu umowy Przebudowa drog gminnych w 2021 roku [2] 11 stycznia 2022 14:12 5
2 pdf Ogloszenie o wyniku postepowania - Przebudowa drog gminnych w 2021 roku [3] 26 października 2021 14:10 32
3 pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert - Przebudowa drog gminnych w 2021 roku [4] 19 października 2021 14:01 46
4 pdf Informacja z sesji otwarcia ofert Przebudowa drog gminnych w 2021 roku [5] 15 października 2021 11:50 53
5 pdf Informacja o kwocie jaką Zamawiający postanawia przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Przebudowa drog gminnych w 2021 roku [6] 15 października 2021 10:10 49
6 pdf Pytania i odpowiedzi Przebudowa drog gminnych w 2021 roku [7] 7 października 2021 08:25 56
7 pdf Ogloszenie Przebudowa drog gminnych w 2021 roku [8] 24 września 2021 11:53 93
8 pdf SWZ Przebudowa drog gminnych w 2021 roku podpisane [9] 24 września 2021 11:53 70
9 pdf SWZ Przebudowa drog gminnych w 2021 roku [10] 24 września 2021 11:53 66
10 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy [11] 24 września 2021 11:53 63
11 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu war w post [12] 24 września 2021 11:53 54
12 doc Zalacznik Nr 3 Oswiadczenie grupa kapitalowa [13] 24 września 2021 11:53 61
13 doc Zalacznik Nr 4 Wykaz wykonanych robot budowlanych [14] 24 września 2021 11:53 56
14 doc Zalacznik Nr 5 Wykaz osob skierowanych przez wykonawce [15] 24 września 2021 11:53 50
15 doc Zalacznik Nr 6 Projekt umowy Przebudowa drog gminnych w 2021 roku [16] 24 września 2021 11:53 61
16 rar Zalacznik Nr 7A Dokumentacja projektowa Przebudowa drog gminnych w 2021 roku [17] 24 września 2021 11:53 90
17 rar Zalacznik Nr 7B Przedmiar robot [18] 24 września 2021 11:53 75
18 doc Zalacznik Nr 8 ID postepowania [19] 24 września 2021 11:53 53