Imieniny: Teodory, Grazyny, Ireny

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP
Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00367549/01 z dnia 2022-09-28


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przecław w 2022 roku – II postępowanie powtórzone


SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY


1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przecław
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581927
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 7
1.5.2.) Miejscowość: Przecław
1.5.3.) Kod pocztowy: 39-320
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 – Tarnobrzeski
1.5.7.) Numer telefonu: 172276710
1.5.8.) Numer faksu: 175813116
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadmiejski@przeclaw.org
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipgminaprzeclaw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne…

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o wyniku postepowania - Przebudowa drog gminnych w 2022 roku II powtorzone 27 października 2022 13:40 139
2 pdf Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Przebudowa drog gminnych w 2022 roku II powtorzone 27 października 2022 13:02 104
3 pdf Informacja z sesji otwarcia ofert - Przebudowa drog gminnych w 2022 roku II powtorzone 14 października 2022 13:55 149
4 pdf Informacja o kwocie jaką Zamawiający postanawia przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Przebudowa drog gminnych w 2022 roku II powtorzone 14 października 2022 10:02 131
5 pdf Ogloszenie Przebudowa drog gminnych w 2022 roku powtorzone 28 września 2022 13:50 167
6 pdf SWZ Przebudowa drog gminnych w 2022 roku powtorzone ...podpisane 28 września 2022 13:50 148
7 doc SWZ Przebudowa drog gminnych w 2022 roku powtorzone 28 września 2022 13:50 138
8 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy 28 września 2022 13:50 146
9 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu war w post 28 września 2022 13:50 146
10 doc Zalacznik Nr 3 Wzor oswiadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 28 września 2022 13:50 138
11 doc Zalacznik Nr 4 Projekt umowy Przebudowa drog gminnych w 2022 roku 28 września 2022 13:50 138
12 rar Zalacznik Nr 5A Dokumentacja projektowa 28 września 2022 13:51 153
13 xls Zalacznik Nr 5B Przedmiar - Czesc nr 1 - Kiełków L63 28 września 2022 13:51 150
14 xls Zalacznik Nr 5C Przedmiar - Czesc nr 2 - Dobrynin L32 28 września 2022 13:51 162
15 xls Zalacznik Nr 5D Przedmiar - Czesc nr 3 - Łączki Brzeskie L54 28 września 2022 13:51 149
16 xls Zalacznik Nr 5E Przedmiar - Czesc nr 4 - Przemysłowa U8 28 września 2022 13:51 133
17 xls Zalacznik Nr 5F Przedmiar - Czesc nr 5 - Tuszyma dz. 346 28 września 2022 13:51 137
18 xls Zalacznik Nr 5G Przedmiar - Czescnr 6 - Biały Bór L30 28 września 2022 13:51 142
19 doc Zalacznik Nr 6 ID postepowania 28 września 2022 13:51 137