Imieniny: Teodory, Grazyny, Ireny

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przecław w 2022 roku

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00284078/01 z dnia 2022-07-29


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przecław w 2022 roku


SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przecław
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581927
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 7
1.5.2.) Miejscowość: Przecław
1.5.3.) Kod pocztowy: 39-320
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 – Tarnobrzeski
1.5.7.) Numer telefonu: 172276710
1.5.8.) Numer faksu: 175813116
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadmiejski@przeclaw.org
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipgminaprzeclaw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne…

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o wyniku postepowania - Przebudowa drog gminnych w 2022 roku 30 sierpnia 2022 09:20 205
2 pdf Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Przebudowa drog gminnych w 2022 roku 29 sierpnia 2022 19:53 197
3 pdf Informacja z sesji otwarcia ofert - Przebudowa drog gminnych w 2022 roku 19 sierpnia 2022 14:13 245
4 pdf Informacja o kwocie jaką Zamawiający postanawia przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Przebudowa drog gminnych w 2022 roku — sprostowanie 19 sierpnia 2022 14:13 230
5 pdf Informacja o kwocie jaką Zamawiający postanawia przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Przebudowa drog gminnych w 2022 roku 19 sierpnia 2022 10:01 189
6 pdf Ogloszenie Przebudowa drog gminnych w 2022 roku 29 lipca 2022 13:52 254
7 pdf SWZ Przebudowa drog gminnych w 2022 roku ... podpisane 29 lipca 2022 13:52 213
8 pdf SWZ Przebudowa drog gminnych w 2022 roku 29 lipca 2022 13:52 239
9 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy 29 lipca 2022 13:52 222
10 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu war w post 29 lipca 2022 13:52 201
11 doc Zalacznik Nr 3 Wzor oswiadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 29 lipca 2022 13:52 231
12 doc Zalacznik Nr 4 Wykaz wykonanych robot budowlanych 29 lipca 2022 13:52 233
13 doc Zalacznik Nr 5 Projekt umowy Przebudowa drog gminnych w 2022 roku 29 lipca 2022 13:52 216
14 rar Zalacznik Nr 6A Dokumentacja projektowa Przebudowa drog gminnych w 2022 roku 29 lipca 2022 13:52 242
15 rar Zalacznik Nr 6B Przedmiar robot 29 lipca 2022 13:52 254
16 doc Zalacznik Nr 7 ID postepowania 29 lipca 2022 13:52 210